Home » Blog » Nieuws » Berichten uit de Watermanhof – december 2023

Berichten uit de Watermanhof – december 2023

Geplaatst in: Nieuws

Op weg naar Kerst

Advent: tijd van toeleven naar het Kerstfeest. Tijd van eraan denken dat God toeleeft naar ons. Hij kwam ons tegemoet in het Kind van Kerst, de Mens die levenslang toeleefde naar alle mensen op zijn weg. En zo wil Hij ook aanwezig zijn in ons leven en in en met ons toeleven naar de mensen om ons heen, naar zijn droom van een wereld in vrede.

In 2023 zullen we voor de laatste keer Advent en Kerst vieren in de Ontmoetingskerk. Wij weten alle­maal waarom. Toch blijft het verdrie­tig dat kerken de functie verliezen waarvoor zij zijn gebouwd. Maar la­ten wij het Kerstfeest toch, juist nu, met veel vreugde vieren!

 

Teamverband

Vanaf 1 januari 2024 mag ik weer in team­verband gaan werken. En daar ben ik blij om. In acht maanden zonder col­lega heb ik een aantal dingen niet kunnen doen. O.a. heb ik verschil­lende mensen niet kunnen bezoeken die ik wel had willen ontmoeten. En dat voelt toch niet fijn.

Op de gemeenteavond van 20 no­vember heeft mijn nieuwe collega Wilna Wierenga zich aan u voorge­steld. En op die avond is ook bekend­gemaakt dat Wilna wat meer uren gaat werken dan haar voorgangster Laurien en dat ik juist één dag in de week minder ga werken. Zowel Wil­na als ik zullen vanaf 1 januari voor 80% aan de Protestante Gemeente van Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk verbonden zijn. Dat betekent dat ik een deel van mijn huidige ta­ken aan haar zal overdragen. En ook de wijkindeling zal daardoor anders worden. Hoe wij de adressen precies zullen gaan verdelen is nu nog niet bekend. Wij streven naar een wat meer overzichtelijke afbakening van onze werkgebieden dan tot nu toe het geval was. In de volgende maandbrief zult u geïnformeerd wor­den wie vanaf dan uw wijkpastor is. Andere consequentie van een 80%-aanstelling voor ons beiden is dat wij ook allebei een doordeweekse vrije dag zullen hebben. Voor Wilna zal dat de woensdag zijn en voor mij zeer waarschijnlijk de donderdag.

Wilna gaat in onze gemeente aan de slag vanaf begin januari. Maar zij zal op zondag 28 januari officieel in haar ambt worden bevestigd en ook zelf voorgaan in de kerkdienst.

 

Vieren

Over de kerkdiensten in december:

  • Zondag 3 december is de eerste Adventszondag. In de Adventstijd is er wekelijks kindernevendienst. De kinderen gaan ook weer aan de slag met een Adventsproject. Titel van het project: “Weet jij hoe laat het is?” Een projectklok zal aange­ven dat het Kerstfeest steeds dich­terbij komt. En op elke Advents­zondag en ook op eerste Kerstdag zingen we het projectlied.
  • Op Kerstavond waren er altijd twee vieringen: de Kerstgezinsviering en de Kerstnachtdienst. Maar omdat het bezoekersaantal van beide diensten terugliep, en omdat het fijner is om Kerst met velen te vie­ren, heeft de kerkenraad besloten om van twee diensten één dienst te maken. “Christmas Evensong” noemen we deze dienst: een laag­drempelige viering die om 19.30 uur begint, met veel Kerstmuziek en met ook enkele speelse elemen­ten.Voor de Christmas Evensong dopen we de Ontmoetingkerk eenmalig om tot “Auberge De Ontmoeting”. Voor Jozef en Maria en hun Kind was er geen plaats in de herberg. In onze auberge wel? Voor u allen is er zeker wel een plaatsje. Vooraf­gaand aan de Christmas Evensong is er geen voorzingen. Maar u wordt vanaf 19.00 uur wel ontvan­gen met Kerstmuziek en, als in een echte auberge, een drankje. De mu­ziek in de Christmas Evensong komt van organist Chris van der Ouw, een Kerstkoor o.l.v. Arie Knetsch en een Kerstorkestje o.l.v. Peter van Poelje. Komt allen teza­men!
  • De Kerstmorgenviering begint wél met een kwartier voorzingen. Het thema van de Kerstpreek wordt: “Toekomst schrijven”. Het Kerst­evangelie, opgeschreven door Lu­cas, begint met de naam van een man die geschiedenis schrijft: Kei­zer Augustus. Maar het verhaal draait natuurlijk om dat Kind dat Toekomst schrijft.Ook op Kerstmorgen is er neven­dienst. Het Adventsproject wordt dan afgesloten. Herman Verbree zal op het orgel spelen en krijgt zeer waarschijnlijk steun van een instrumentalist. Marjan en Jan Kroon zingen twee Kerstliederen voor ons. Wij hopen u allemaal ook in de Kerstmorgenviering te mogen begroeten!
  • Dit jaar is de oudejaarsdag op zon­dag. Al jaren is het de gewoonte dat er op oudejaarsdag een oecu­me­nische viering is. In 2023 zal dat de ochtendviering zijn. Vera Am­mer­laan zal als lector vanuit de Ka­tholieke Parochie een rol hebben in de dienst.

Ook inmiddels een mooie gewoon­te: dat vanaf 17.00 uur de (Ont­moe­tings)kerk open staat en ieder­een er een lichtje kan aansteken. U kunt een lichtje aansteken bijvoor­beeld uit dankbaarheid voor het af­ge­lopen jaar, maar ook om zegen te vragen voor 2024, om een dier­bare te gedenken of voor vrede in de wereld. De Lichtjesavond wordt om 19.00 uur afgesloten met een korte ge­bedsviering.

 

Activiteiten door de week

Ook een korte toelichting bij enkele door­deweekse activiteiten:

  • Mooi initiatief vanuit de Raad van Ker­ken: de levende Adventska­len­der. Wie een gewone Adventska­len­der heeft maakt elke dag tot Kerst een deurtje open. Maar in dit geval staat er op elke doorde­week­se dag in de Adventstijd een huis­deur in Koudekerk of Hazerswou­de-Rijndijk open.
  • Op dinsdag 12 december gaan we weer Samen Bijbellezen. We lezen Deuteronomium 34. Het volk van Israël staat voor de laatste etappe van zijn reis naar het Beloofde Land. Maar voor “reisleider” Mozes eindigt de tocht vóór de grens van Israëls nieuwe land. U bent om 20.00 uur welkom in Onder Dak.
  • Op maandagavond 18 december is er om 20.00 uur in Onder Dak een thema-avond onder de titel ‘Speel mee!’. Omdat het bijna Kerst is gaan we aan de slag met het Kerst­evangelie zoals Lucas het heeft op­getekend. We gaan niet letterlijk toneelspelen, maar we proberen ons wel te verplaatsen in de hoofd­rolspelers: Jozef, Maria, hun Kind, de engel(en), de herders. Hoe heb­ben zij de gebeurtenissen in die wonderlijk nacht ervaren? We wor­den op deze avond begeleid door dominee Ellis Ezinga (mijn echtge­note).

 

Hartelijke groet

Dat in de Adventstijd het licht van de kleine Messias naar u toe zal komen. En ook alvast inspirerende en geze­gen­de Kerstdagen toegewenst!

dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

 

Geplaatst: 2 december 2023