Gedragscode Veilige Gemeente

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk vindt het belangrijk dat haar medewerkers, vrijwilligers en ambtsdragers in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het vrijwilligerswerk plaats kan vinden. Daarom hebben wij als kerkelijke gemeente voor al onze medewerkers een gedragscode opgesteld in lijn met het modelgedragscode van de PKN. De kerkenraad heeft de Gedragscode vastgesteld op 20 februari 2024. Tevens is afgesproken dat al onze vrijwilligers vanuit de geledingen van de kerkenraad, met ondersteuning door de coördinator Vrijwilligers, hierover persoonlijk geïnformeerd worden en de gedragscode uitgereikt krijgen. Natuurlijk wordt de Gedragscode met nieuwe vrijwilliger besproken. Door het accepteren van een taak of functie binnen onze PG verklaart men zich akkoord met deze gedragscode.

Het staat een geleding binnen de kerk, bijvoorbeeld het jeugdwerk, altijd vrij om aanvullende afspraken op de gedragscode te maken in de vorm van omgangsregels (voor groepen).

 

Vertrouwenspersonen

Ook heeft de Kerkenraad in samenwerking met PG De Korenaar twee vertrouwenspersonen aangesteld. U heeft al kennis kunnen maken met Manon El Masoudi en wordt er naarstig naar een 2e persoon gezocht in onze buurgemeente. De vertrouwenspersoon is aangesteld volgens de PKN Modelinstructie vertrouwenspersoon (overeenkomst inc. Geheimhoudingsverklaring).

Dat betekent dat iedereen die deel uitmaakt van onze kerkelijke gemeente deze vertrouwenspersonen aan kan spreken als ze twijfelt aan de handelwijze van een van onze vrijwilligers en medewerkers of als er behoefte is om in vertrouwelijkheid te spreken te spreken over vragen rond gewenst of ongewenst gedrag binnen de kerk.
Voor contact met de vertrouwenspersonen, zie: Vertrouwenspersonen op de pagina contact & links

 

 Veilige gemeente

Wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag volgen wij het protocol van de PKN voor dergelijke zaken. Ook vind je op de website van de PKN informatie over het Meldpunt voor Seksueel Misbruik (https://smpr.nl).

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Binnen de PKN is het voornemen dat predikanten, pastoraal medewerkers en ambtsdragers/vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken of vrijwilligers die een leidinggevende functie hebben een VOG moeten hebben. Binnen PG Koudekerk aan de Rijn/Hazerswoude-Rijndijk hebben we besloten dat we de Synodale besluitvorming afwachten en ons oriënteren hoe daar eventueel uitvoering aan te geven.

Hieronder staat de link naar de “gedragscode”.

 

Downloads:

20240306 Gedragscode vrijwilligers PG te Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk

 


Privacy

Op dit gedeelte van deze pagina willen wij helderheid verschaffen hoe er beleidsmatig om gegaan wordt met privacy gevoelige informatie en mediamateriaal (foto’s, audio en video’s). Niet alleen voor de website, maar voor alle communicatie uitingen van de Protestantse gemeente.

Soorten communicatiemiddelen

Binnen onze Protestantse gemeente maken we gebruik van verschillende vormen van communicatie:

 • Een website pknkoudekerk.nl
 • Een facebook pagina PKN Koudekerk a/d Rijn-Hazerswoude Rijndijk
 • Beamer tijdens de kerkdienst
 • Kerkdienst via kerkdienstgemist.nl
 • Maandbrief in papieren en digitale vorm
 • Kerkblad in papieren vorm
 • Er bestaat een “afgeschermde internetomgeving”, als onderdeel van ons PG archief, genoemd PG Leden, die allen bereikbaar is via een persoonlijke code/wachtwoord.

Omdat we van diverse middelen gebruik maken is het belangrijk afspraken te maken die gelden voor alle vormen van communicatie. We moeten immers zorgvuldig om gaan met privacy gevoelige informatie en media materiaal.

 

Onze uitgangspunten voor de website (Deze gelden ook voor de Facebook pagina):

 • Op de website worden geen adresgegevens vermeld van gemeenteleden.
 • Bij foto’s/video’s tijdens kerkdiensten, startzondagen etc. worden geen namen vermeld. Dat betekent dat de foto’s niet op het internet gevonden kunnen worden, als op een naam wordt gegoogeld (gezocht).
 • Foto’s/video’s op de website worden gebruikt als sfeerbeeld. Personen worden niet herkenbaar in beeld gebracht tenzij daarvoor vooraf toestemming is verleend. Beoordeling wordt gedaan door de webmasters (moderator).
 • Foto’s/video’s die worden aangeleverd waar personen wel herkenbaar op staan (bijvoorbeeld van een doopdienst) moeten al vooraf goedgekeurd zijn door de betrokkenen. De aanbieder van de foto’s/video’s dient dat vooraf na te vragen bij de betrokkenen. Dit kan bijvoorbeeld in een checklist worden opgenomen, die voor een doopsgesprek met de ouders wordt gebruikt.
 • De foto’s/video’s worden niet gemaakt door professionele fotografen, dit i.v.m. juridische aspecten die dan “zwaarder” zijn.
 • Wanneer er toch foto’s/video’s op de website staan waarvan gemeenteleden hebben aangegeven dit niet te willen, worden deze beelden alsnog van de website gehaald.
 • Bij rouwberichten wordt geen adresinformatie getoond. Als nabestaanden niet willen dat een rouwbericht wordt getoond, dan gebeurt dat niet.
 • Sinds er neutrale e-mail adressen gemaakt zijn, worden persoonlijke e-mail adressen niet meer gebruikt.
 • Het opnemen van een Disclaimer (zie separaat Disclaimer document op de website).

 

Onze uitgangspunten voor de “afgeschermde internetomgeving”, alleen bereikbaar via code/wachtwoord:

 • De toegangscode naar PG Leden is via een unieke persoonlijke link door de Beheerder beschikbaar gesteld aan Leden die daarom hebben gevraagd. Wie dit zijn is vastgelegd door de beheerder (lid van het Helpdeskteam) in het MS Office 365 systeem.
 • Deze “PG Leden” archief map kan meerdere submappen bevatten, zoals o.a. foto’s, beamerpresentaties, kerkdiensten, lief & leed, video’ s, etc.
 • Deze internetomgeving kan meer privacy gevoelig media materiaal en informatie bevatten dan op de site, omdat deze omgeving niet toegankelijk is voor “iedereen”.
 • Wanneer er toch foto’s/video’s op deze “afgeschermde internet omgeving” staan, waarvan gemeenteleden hebben aangegeven dit niet te willen, dan worden deze beelden verwijderd (zie separaat disclaimer document op de website).

 

Onze uitgangspunten voor overige communicatie:

In de afkondigingen, Het Kerkblad en in de (digitale) Maandbrief worden geen adresgegevens genoemd van gemeenteleden tenzij gemeenteleden daar goedkeuring voor hebben verleend, bijvoorbeeld verjaardagen ouderen.

 

Voor uitgebreidere informatie verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring.

 

 

 

Laatste update: 06 maart 2024