Rekeningnummers Protestantse gemeente te Koudekerk a/d Rijn en Hazerswoude-Rijndijk

 

Wanneer u een gift wilt geven aan onze kerk kunt u onderstaande rekeningnummers gebruiken.

Algemeen nummer: NL42 RABO 01663.41.592

Diaconie Protestantse gemeente: NL84 RABO 03259.47.546

Vaste vrijwillige bijdragen (Kerkbalans): NL40 RABO 01431.48.540

lijn-blauw-2-14

Collectebonnen

Collecte bonnen zijn kleine kaartjes die voor onze gemeente geld vertegenwoordigen. Deze bonnen koopt u vooraf door contante betaling of storting op de bankrekening van de gemeente. Op de kaartjes staat een waarde aangegeven. Als u een of meer van de kaartjes in de collectezak doet, wordt die waarde gerekend als collecte. Het bedrag dat je voor de bonnen betaalt, is aftrekbaar bij je aangifte voor de inkomstenbelasting.
Collectebonnen zijn te bestellen door overmaking van het bedrag op NL11 INGB 00001 07 395 ten name van collectebonnen Protestantse gemeente Hazerswoude-Rijndijk en Koudekerk aan den Rijn, Dorpstraat 74 te Koudekerk aan den Rijn, met vermelding van naam en adres en soort bonnen.

 

Waarden:

20 bonnen van € 0,75 – totale waarde € 15,-

20 bonnen van € 1,25 – totale waarde € 25,-

20 bonnen van € 2,50 – totale waarde € 50,-

 

Contactpersoon: e-mail: collectebonnen@pknkoudekerk.nl

lijn-blauw-2-14

ANBIanbi2

De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dat geldt voor de landelijke programma’s van de Protestantse Kerk: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. En dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes. Ten behoeve van de ANBI-regelgeving worden hieronder een aantal gegevens betreffende onze kerkelijke gemeente en diaconie vermeld.

 

A. Algemene gegevens

Naam ANBI (kerkelijke gemeente): Protestantse gemeente te Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk
RSIN/Fiscaal nummer: 823 548 892
Adres: Mozartlaan 17
Postcode: 2394 GA
Plaats: Hazerswoude-Rijndijk
 

Website adres:

 

www.pknkoudekerk.nl

E-mail: scriba@pknkoudekerk.nl
 

Naam ANBI (diaconie):

 

Diaconie van de Protestantse gemeente te Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk
RSIN/Fiscaal nummer: 824 134 606
Adres: Postbus 10
Postcode: 2396 ZG
Plaats: Koudekerk aan den Rijn
 

Website adres:

 

www.pknkoudekerk.nl

E-mail: diaconaat@pknkoudekerk.nl

 

De Protestantse gemeente te Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude-Rijndijk en de diaconie van deze gemeente.

 

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 6 ouderlingen-kerkrentmeesters en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als de colleges, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

 

C. Doelstelling / visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland. Het beleidsplan 2015-2019 van onze gemeente is aan het einde van dit artikel opgenomen.

 

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

F. Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

 

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) en het plaatselijk diaconaal werk vertonen een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in de overzichten onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom “begroting” inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolommen “rekening” geven inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

 

Baten en lasten kerkelijke gemeente

 

BATEN Rekening
2016
Rekening
2017
Begroting
2018
Baten onroerende zaken 45.551 76.424 60.750
Rentebaten 2.348 502 600
Opbrengst bijdragen en collectes 169.339 190.500 169.400
Opbrengst geldwervingsacties 24.247 20.266 19.900
Onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen 36.527
Overige baten 12.262 712 100
Baten voorgaande boekjaren
Totaal baten 253.747 324.930 250.750
LASTEN Rekening
2016
Rekening
2017
Begroting
2018
Lasten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen 21.690 24.805 27.360
Lasten overige eigendommen en inventarissen 1.308 1.065 1.080
Afschrijvingen
Pastoraat 119.598 125.868 126.040
Kosten voor liturgie en erediensten 534 1.681 1.300
Verplichtingen / bijdragen aan andere organen 12.910 13.366 13.300
Salariskosten en vergoedingen 22.631 23.029 23.250
Kosten binnen de gemeente 15.473 20.671 17.100
Rentelasten en bankkosten 1.705 2.079 1.800
Toevoeging aan fondsen en voorzieningen 68.103 109.886 67.825
Overige lasten
Lasten voorgaande boekjaren 14.197
Totaal lasten 278.149 322.448 279.055
Resultaat (baten minus lasten) -24.402 2.482 -28.305

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Daarnaast worden inkomsten verkregen door inzamelingen tijdens de kerkdiensten, giften en geldwervingsacties.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen), aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder kosten binnen de gemeente zijn onder meer opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

In 2017 zijn de afgesproken projecten voor de herinrichting van het Ontmoetingskerkcomplex, de Brugkerk en Onder Dak afgerond. Het restant ad € 36.527 van de daarvoor ingestelde projectvoorziening is toegevoegd aan de algemene reserve. Het boekjaar 2017 is afgesloten met een batig resultaat van € 2.482. Dit bedrag is eveneens aan de algemene reserve toegevoegd. Het saldo van deze reserve steeg daardoor van € 163.289 naar € 202.298.

Volgens de begroting 2018 wordt een nadelig resultaat van € 28.305 verwacht, welk bedrag aan de algemene reserve zal worden onttrokken.

 

Baten en lasten diaconie

 

BATEN Rekening
2016
Rekening
2017
Begroting
2018
Rentebaten en dividenden 88 88 75
Bijdragen levend geld 6.868 8.645 7.500
Door te zenden collecten 17.731 19.218 14.000
Totaal baten (a) 24.687 27.950 21.575
LASTEN Rekening
2016
Rekening
2017
Begroting
2018
Lasten kerkdiensten, catechese, etc. 3.129 2.803 3.650
Verplichtingen/bijdragen andere organen 1.507 1.470 1.500
Kosten beheer en administratie 234 154  275
Rentelasten/bankkosten 153 282 160
Diaconaal werk plaatselijk 1.875 3.784 3.000
Diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk 4.135 7.796 4.000
Diaconaal werk wereldwijd 15.951 11.417 10.000
Totaal lasten (b) 26.984 27.706 22.585
Totaal (a – b) -2.297 244 -1.010
Rekening
2016
Rekening
2017
Begroting
2018
Toevoegingen aan fondsen en voorzieningen -250 -250 -250
Totaal (c) -250 -250 -250
Resultaat -2.547 -6 -1.260

 

 

Toelichting

De inkomsten van de diaconie worden voornamelijk verkregen door inzamelingen tijdens de erediensten. Deze inkomsten worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

 

I. Beleidsplan

Beleidsplan Protestantse gemeente Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude Rijndijk 2015 - 2019
Beleidsplan Protestantse gemeente Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude Rijndijk 2015 – 2019