Home » Blog » Nieuws » Berichten uit de Watermanhof – september & oktober 2023

Berichten uit de Watermanhof – september & oktober 2023

Geplaatst in: Nieuws

Bouwen

Op een warme zondag, 10 septem­ber, maakten we een vrolijke start met een nieuw kerkelijk seizoen.

Op de zaterdag daarvoor was het Open Monumentendag. Vanwege de verbouwing konden bezoekers de Brugkerk niet in. Toch waren er meer bezoekers dan ooit die een blik wil­den werpen door de geopende kerk­deuren. Wat zij zagen tussen de eeu­wenoude kerkmuren: geen banken, geen stenen vloer meer, alleen maar hopen zand… Ik zag er een beeld in voor hoe de kerk is bedoeld. De ou­de kerkmuren staan voor de ruimte die onze Schepper voor ons wilde en wil creëren. En de aarde daarbinnen is het materiaal waarmee wij aan de slag mogen. Het gebouw van Gods liefde staat. Maar dat gebouw wil steeds door ons opnieuw ingericht worden. Als wij de liefde van God vertalen in onze woorden en daden, dan wordt de kerk een huis waar echt gelééfd wordt.

Ons nieuwe jaarthema: ‘Ga mee!’

Gaat u ook weer mee bouwen aan een huis waar Gods liefde kan wo­nen?

 

Op zondag…

Over de kerkdiensten in de komende weken:

  • Zondag 24 september zal in het teken staan van wisselingen in het team van de kerkenraad. Na zeven jaren legt harde werker en ouder­ling-kerkrentmeester Piet van Bos­telen zijn taak neer. Wij zullen hem gaan missen…  Maar wij zijn verheugd dat Leen Verhagen de rol van Piet zal over­nemen. Leen was al kerkrentmees­ter, maar zal nu bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester. Jan Dirk Reijneveld is bereid gevonden om toe te treden tot het College van Kerkrentmeesters. Jan Dirk wordt niet ook ambtsdrager, maar hij zal in de dienst wel aan u wor­den voorgesteld. Tot onze vreugde zal ook het Col­lege van Diakenen worden ver­sterkt. Janny Duivestein zal als nieuwe diaken deel gaan uitmaken van de kerkenraad. En dan zijn we ook nog erg blij met vijf blijvers in ons team: Agaath Koers, Elsbeth Oosting, Alie Spil, Simone de Vogel en Rien van Zan­ten hebben positief gereageerd op de vraag of zij hun ambtstermijn zouden willen verlengen. Wij zijn als gemeente gezegend met een sterke en in goede harmonie sa­menwerkende kerkenraad. Dankzij de inzet van de kerkenraadsleden en vele andere vrijwilligers gebeurt er veel in onze gemeente!
  • Op zondag 1 oktober ontvangen wij de predikant Carla Melgers en de gemeenteleden van De Korenaar uit Hazerswoude-Dorp in de Ont­moetingskerk.
  • Zondag 8 oktober vieren wij als Israëlzondag. Eigenlijk is 1 oktober dit jaar daarvoor de aangewezen datum. Maar om praktische rede­nen komt 8 oktober als datum be­ter uit. Op de Israëlzondag staat de kerk nadrukkelijk stil bij haar ver­bondenheid met het volk dat ons de Tenach (het Oude Testament) en Jezus heeft doorgegeven. Op 8 oktober viert Israël ook één van zijn feestdagen: Simchat Tora. Dat betekent: Vreugde om de Wet. We ontvangen op deze zondag ook twee gasten in ons midden:Elisabeth en Jan Willem Nieuwen­huizen. Zij wonen op de grens van Hazerswoude- en Zoeterwoude-Rijndijk en boden n.a.v. ons Ester­project aan om een keer aan één van onze diensten mee te werken. Zelf behoren zij tot een gemeente In Den Haag die Jezus belijdt als de Messias, maar die ook dicht bij het volk van Israël wil blijven en daar­om haar kerkdiensten op de sabbat (zaterdag) houdt en ook Israëls feestdagen viert. Elisabeth en Jan Willem zullen op 8 oktober liede­ren zingen in de taal van Israël: het Hebreeuws.
  • Op zondag 15 oktober is dominee Van der Meent uit Utrecht onze gastvoorganger.
  • Op zondag 22 oktober hopen we enkele collages te kunnen laten zien die gemaakt zijn op de thema-avond op 10 oktober; zie onder. Thema van die avond en ook van de dienst op 22 oktober: “Doe mee!”
  • Op zondag 29 oktober vieren wij de Maaltijd van de Heer. Er is dan ook ‘s middags om 15.00 uur in Onder Dak een Maaltijdviering. In de mid­dag zitten we tijdens de hele vie­ring samen aan tafel. Vervoer kan dan geregeld worden.

 

…en door de week

De activitei­ten staan in de agenda. Enkele activiteiten licht ik nog even toe:

  • Op dinsdag 10 oktober is er om 20.00 uur in Onder Dak een avond onder het motto “Doe mee!” Ons jaarthema “Ga mee!” veronderstelt dat het leven een reis is. En op de­ze avond vragen we van u om uw verbeelding aan te spreken en iets van het doel van de reis te vangen in een collage (gemaakt van foto’s of teksten uit oude tijdschriften) of schildering. Het is niet de bedoe­ling dat u een kunstwerk maakt, wel dat u uw verwachting van het leven zichtbaar maakt. Wij zullen voor u tijdschriften verzamelen, maar neem ze ook zelf mee. Later op de avond laten we onze maak­sels aan elkaar zien en vertellen wat ze te betekenen hebben. Het zou mooi zijn als we enkele colla­ges of schilderingen ook in de the­madienst op 22 oktober kunnen laten zien.
  • Op dinsdag 17 oktober is er weer “Samen Bijbellezen”. We lezen dan passages uit Exodus 12. Dat is het hoofdstuk waarin de exodus be­gint: de reis van het volk van Israël uit het land van slavernij Egypte naar het Beloofde Land. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Onder Dak.
  • In oktober zijn er ook drie “verjaar­dagenmiddagen” voor de 75-plus­sers uit onze gemeente. Het doel van deze middagen is vooral om elkaar te ontmoeten. Voor mijzelf bieden deze middagen, hoop ik, de mogelijkheid om een aantal men­sen kort te spreken die ik in een periode zonder collega wat minder vaak kan bezoeken. U krijgt een persoonlijke uitnodiging voor de middag waarop uw leeftijdsgroep aan de beurt is. Fijn dat de Pasto­rale Raad deze middagen wil orga­niseren!
  • Noteer alvast in uw agenda: maan­dagavond 6 november 20.00 uur in de Bernarduskerk. De Raad van Kerken organiseert dan een oecu­menische ontmoeting. Henny en Janny Meijer-van Diggele zijn uitge­nodigd om op deze avond te vertel­len over en beelden te laten zien van hun pelgrimsreis naar Santiago de Compostella.

 

Hartelijke groet

Vrede en alle goeds voor u allemaal!

dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

 

Geplaatst: 24 september 2023