Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – februari 2022

Berichten van het pastoresteam – februari 2022

Geplaatst in: Nieuws

 

Meer mogen

U weet het al: met meer, maar ook mildere, coronagevallen mag er toch ook weer meer. Afwachten hoe dat gaat uitpakken. Maar ook als kerk, landelijk en plaatselijk, maken we graag en dankbaar gebruik van de ruimte die er nu weer is.

Tijdens de kerkdiensten mogen we weer net zoveel bezoekers ontvan­gen als er op 1,5 meter afstand in onze kerkgebouwen passen (= onge­veer 75). We mogen (op ingetogen wijze) alle liederen weer meezingen. En ook door de week mogen we weer samenkomen: op gepaste af­stand en vooralsnog tot uiterlijk 22.00 uur. Mondkapjes mogen af zodra u op uw plek in kerk of zaal­ruimte zit. Om mee te doen met een kerkelijke activiteit (tenzij het een activiteit is met een commercieel karakter) hoeft u geen coronapas te laten zien.

Het risico om besmet te raken, ook tijdens een kerkdienst of andere ac­tiviteit, blijft. In deze fase van de pandemie is het aan uzelf welk risico u wilt nemen. U kunt de kerkdiens­ten ook online blijven volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

 

Vieringen

Als voorgangers vinden wij het erg fijn om tijdens de kerkdiensten weer mensen in het gezicht te kunnen kijken. Enkele bijzonderheden bij de kerkdiensten in de komende perio­de:

  • Door de omstandigheden is ons jaarthema “Nu en in de toekomst” nog niet erg uit de verf gekomen. In oktober was er een dienst over “nu leven”. De themadienst over de toekomst moesten we uitstel­len. We hopen nu dat deze dienst kan doorgaan op zondag 27 febru­ari. Pessimisten zien de toekomst somber tegemoet. Optimisten heb­ben er alle vertrouwen in. Kan het evangelie ons op weg helpen naar een goede toekomst? Op de laatste zondag van februari laten wij onze gedachten gaan over die vraag.
  • Op woensdag 2 maart is het As­woensdag: dag waarop de 40 (week)dagen voor Pasen ingaan. Sinds enige jaren is er op de As­woensdag een oecumenische vie­ring. Op het moment dat de kopij voor deze maandbrief ingeleverd moet worden, is nog niet duidelijk in welke vorm de Aswoensdag­viering zal doorgaan. Volg de nade­re berichten hierover.
  • Zeer waarschijnlijk komen er tij­dens de 40 dagen ook nog enkele andere oecumenische bezinnings­momenten. Wij ontmoeten collega pastor Lâm rond de verschijnings­datum van deze maandbrief en zullen dan enkele data vaststellen. Ook hierover hoort u nog.
  • In de Veertigdagentijd lezen we in de kerkdiensten uit de evangeliën van Johannes en van Lucas. In de nevendienst gaan de kinderen aan de slag met het project “Ben je klaar voor het feest?”
  • Op woensdag 9 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Wij komen dan om 19.30 uur samen in de Brugkerk om Gods zegen te vragen over het werk van onze handen.

 

Door de week

Elders in deze maandbrief treft u een agenda aan met geplande activitei­ten in de periode tot en met Pasen. Daar worden enkele van deze activi­teiten ook nader toegelicht. In princi­pe starten we weer met Soep & Praatje en het Open Huis. Voor 18 maart is ook weer een filmavond ingepland. Hieronder krijgt u van ons wat extra informatie over enkele ac­tiviteiten:

  • Op woensdag 16 februari is er weer de mogelijkheid om in de stilte de woorden van een bijbeltekst diep te laten doordringen. We komen samen in de koorzaal en beginnen om 20.00 uur. De meditatie wordt begeleid door dominee Willem.
  • Voorafgaande aan de themadienst over de toekomst is er op donder­dag 24 februari ook een thema-avond met hetzelfde onderwerp. De (nabije) toekomst stelt ons voor grote uitdagingen. Hoe om te gaan met het milieu, een tekort aan wo­ningen en de vergrijzing van onze samenleving? Wat kunnen we als kerk nog betekenen voor een nieu­we generatie? Moeilijk te beant­woorden vragen. Maar wat nu als we aan jongeren en ouderen uit het jaar 2032 zouden kunnen vra­gen wat wij moeten doen? Tijdens de thema-avond proberen we ons te verplaatsen in hen (of in onszelf over tien jaar). Wij nodigen u graag uit in Honswyc om 20.00 uur om mee te denken!
  • Op dinsdag 1 maart is er weer Sa­men Bijbellezen om 20.00 uur in Onder Dak. We bespreken deze keer 1 Korintiërs 15:1-24 en 35-44. In dit hoofdstuk schrijft apostel Paulus over na dit leven. Wie wil meepraten is van harte welkom!
  • Wij vestigen ook nog uw aandacht op de drie crea-middagen op weg naar Pasen op de dinsdagen 8 en 22 maart en 5 april. Elders meer hierover.
  • Op alle woensdagen tussen 10.30 tot 11.30 uur is er nog steeds Open Kerk in één van onze kerkge­bouwen. U kunt even stil zijn, een kaarsje aansteken of een praatje maken met de aanwezige vrijwilli­ger of pastor. De Ontmoetingskerk staat voor u open op 16 februari en op 2 en 16 maart. Op 23 februari en 9 en 23 maart wordt u ontvan­gen in de Brugkerk.

 

Pastoraat

Nu er weer meer kan, gaan wij als pastores onszelf weer vaker via een kaartje uitnodigen bij gemeentele­den thuis. Dankzij die kaartjes, voor ons bezorgd door Edith Bol, kunnen wij onze pastorale taak veel efficiën­ter uitvoeren. Uiteraard blijft de mo­gelijkheid om een bezoek van ons af te zeggen. Wie zich er niet comforta­bel bij voelt om in deze tijd van coro­na bezoek te ontvangen, kan dat ge­woon aangeven. Wij zullen ook zelf een aangekondigd bezoek afzeggen als wij klachten hebben die op coro­na kunnen duiden.

 

Hartelijke groet

Vrede en alle goeds voor u allen!

pastor Laurien Hoogerwerf

en dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

Geplaatst: 11 februari 2022