Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – januari 2023

Berichten van het pastoresteam – januari 2023

Geplaatst in: Nieuws

Gezegend 2023

Voor het nieuwe jaar 2023 wensen wij u allemaal veel goeds toe. En dat u Gods zegen, zijn positieve en he­lende invloed, steeds opnieuw zult ervaren!

Wij danken u ook voor de hartelijke nieuwjaarswensen die wij mochten ontvangen.

Op de drempel van 2023 zijn er veel spanningen in de wereld om ons heen. Laten wij als christenen in deze tijd elkaar en iedereen het goe­de blijven toewensen en proberen om de wereld tot zegen te zijn!

 

Vieren

Enkele bijzonderheden bij de kerk­diensten in de komende periode:

 • Zondag 15 januari staat internatio­naal in het teken van de eenheid van alle christenen. Wij onderstre­pen dat door in de Brugkerk samen te komen met onze katholieke dorpsgenoten. Het thema van de dienst wordt ons aangereikt door christenen uit de Amerikaanse staat Minnesota: “Doe goed, zoek recht”. We vieren dit jaar ook weer samen de Maaltijd van de Heer. In januari ’21 en ’22 kon dat niet van­wege een lock-down. Maar nu mo­gen we weer ervaren dat onze Heer ons samen aan zijn tafel roept.
 • ’s Middags (op 15 januari) is er een Maaltijdviering in Onder Dak. Ie­dereen is daar welkom, maar speci­aal zij voor wie het lastig is om deel te nemen aan de lopende Maaltijd­viering. Wie vervoer nodig heeft kan zich melden bij één van onze diakenen.
 • Op zondag 22 januari ontvangen wij in de Brugkerk ook kerkgangers uit Hazerswoude-Dorp. Vanuit de Korenaargemeente kwam de vraag om vanwege de hoge stookkosten ook in de winter twee keer samen een dienst te houden. Op zondag 19 februari worden wij in de Koren­aar verwacht.
 • En er is op 22 januari nog een gast in ons midden: oud-dorpsgenote en fotograaf Geraldine van der Meer zet zich in voor de Kayayei-meisjes in het Afrikaanse land Gha­na. De diaconie kreeg van haar de vraag of er in onze kerk een collec­te voor dit doel kan worden gehou­den. Geraldine zal ons aan de hand van foto’s aan een paar van deze meisjes voorstellen en vertellen waarom zij onze hulp nodig heb­ben.
 • Tijdens de Bazaar in november was er ook een veiling. Eén van de ka­vels waarop kon worden geboden was, dat je als bieder voor één zon­dag het onderwerp van de preek zou mogen bepalen. De hoogste bieder koos voor het thema “schuldg­evoel”. De kerkdienst op zondag 29 januari zal over dit the­ma gaan.
 • Zondag 5 februari is de zondag van het werelddiaconaat. In de kerk­dienst op deze zondag zal daar aan­dacht voor zijn.
 • Op zondag 12 februari zullen Jan Kroon en zijn (Leiderdorpse) “Crea­tive Friends” muzikaal mede invul­ling geven aan de dienst. De band speelde al eerder in kerkdiensten in Koudekerk. Maar dat was nog vóór corona. Het thema van de dienst komt uit ons jaarthema “Aan tafel”. Het gaat om de vraag hoe jij anderen ontvangt in je leven en of je jezelf ook werkelijk aan hen durft te geven.

 

Door de week

Naast onze vieringen zijn er ook in januari en februari weer andere ker­kelijke activiteiten:

 • Soep & Praat­je en over de filmavond op vrijdag 20 januari.
 • Op dinsdag 17 januari, om 20.00 uur, kunt u weer Samen Bijbellezen in Onder Dak. De bijeenkomst in december werd op het laatste mo­ment afgeblazen omdat de echtge­note van de gespreksleider corona had. Daarom lezen we alsnog het verhaal dat we toen zouden lezen: over “een telg die opschiet uit de stronk van Isaï” en over hoe het zal zijn wanneer Hij regeert, Jesaja 11: 1-10. Het is weliswaar een tekst die vaak in de Adventstijd wordt gele­zen, maar verlangen naar vrede is er ook nog in januari en daarna… Ieder die mee wil lezen en praten is van harte welkom.

En ook op 14 februari is er Samen Bijbellezen. Dan lezen we in Mat­teüs 4:1-11 over een duistere fi­guur die Jezus probeert te verlei­den.

 • Op woensdag 25 januari wordt u weer uit genodigd voor een uur christelijke meditatie: in stilte stel­len we onszelf open voor een woord uit de Bijbel. Welkom om 20.00 uur in Onder Dak.
 • Op dinsdag 7 februari komen en­kele ouders van jonge kinderen sa­men om te praten over geloof en opvoeding. Als je ook zou willen meepraten of meer informatie wilt: zoek dan even contact met domi­nee Willem.
 • Op woensdag 8 februari is er de te­rugkomavond van het project “Mag ik even aanschuiven?”

 

Kerkbalans

Op zaterdag 14 januari gaat de jaar­lijkse actie Kerkbalans weer van start. In de week die volgt zullen vrij­willigers een verzoek bij u in de bus doen om weer te willen bijdragen aan ons kerkenwerk. Velen moeten in een tijd van hoge prijzen bezuini­gen. Maar wij hopen dat u het werk van de kerk toch royaal wilt blijven ondersteunen!

 

Hartelijke groet

Vrede en alle goeds voor u allen!

Pastor Laurien Hoogerwerf en

dominee Willem Biesheuvel