Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – januari 2024

Berichten van het pastoresteam – januari 2024

Geplaatst in: Nieuws

Nieuw jaar, nieuwe kansen

Allereerst: veel dank voor wie ons een lieve kerst- en nieuwjaarsgroet stuur­de. Wij wensen u allen toe dat 2024 voor u een jaar vol zegen en hoop mag zijn!

2023 voelde voor velen als een don­ker­der jaar dan andere jaren: veel gro­te rampen her en der, veel oor­logs- en ander geweld, toenemende polarisatie in eigen land. Maar als chris­tenen geloven wij in een God die altijd weer nieuwe kansen schept voor mensen overal. Laten wij pro­be­ren om in 2024 die kansen te zien en hoop om ons heen te versprei­den!

 

Pastoresteam

Op 1 januari trad pastor Wilna Wie­renga in dienst van onze gemeente. Haar bevestiging in een kerkdienst laat nog even op zich wachten. Op 7 jan­uari is Wilna’s afscheidsdienst in de Lichtkring in Alphen. Daarna heb­ben wij twee gezamenlijke vieringen: één met de Korenaar en één met de katholieke parochie. Daarom wordt Wil­na op 28 januari in haar ambt be­ves­tigd en zal ze vervolgens haar eer­ste preek in Koudekerk houden.

Op 2 januari  kwa­men ondergetekenden voor het eerst bijeen als nieuw pastoresteam. Op de agenda o.a.: taken verdelen en ook afspreken wie van ons pastor wordt voor welke adressen. Domi­nee Willem had natuurlijk al een ei­gen wijk en behoudt ook de meeste van zijn adressen. Maar aangezien Wil­na geen eigen auto heeft gaat Wil­lem voortaan de gemeenteleden buiten onze dorpen bezoeken. Bo­ven­dien gaat Willem in 2024 minder uren werken dan voorheen en maakt Wilna meer uren dan haar voorgang­ster. Daarom schuiven enkele van de bezoekadressen van Willem door naar Wilna. In deze Maandbrief vindt u een inlegvel met de nieuwe wijk­indeling.

Wij hopen op een vruchtbare samen­werking: voor onszelf en voor u in­spirerend!

 

Vrije dagen

Ondergetekenden hebben vanaf 1 ja­nuari allebei een dienstverband van 80%. Dit heeft tot gevolg dat wij allebei ook op één vaste door­de­weekse dag vrij zullen zijn: pastor Wil­na op de woensdag en dominee Willem op de donderdag.

 

Kerkdiensten:

Enkele bijzonderheden over de kerk­diensten in de komende periode:

  • Op 7 januari, de eerste zondag in 2024, is er na de dienst gelegen­heid om elkaar het goede en Gods zegen voor 2024 toe te wensen.
  • Op zondag 14 januari hebben wij weer een gezamenlijke viering in de Korenaar met de Korenaar­ge­meen­te uit Hazerswoude-Dorp. Voor­ganger, voor de laatste keer in een gemeenschappelijke viering, is collega Carla Melgers. Op 28 janu­ari neemt zij afscheid van de Ko­renaar en gaat daarna in Waddinx­veen als predikant aan de slag.
  • Ook op 21 januari, de zondag van de eenheid van alle christenen, een gezamenlijke viering: nu met onze ge­loofsburen van de katholieke pa­rochie. We vieren dan ook samen de Maaltijd van de Heer.
  • In de middag van zondag 21 januari is er ook weer een Maaltijdviering in Onder Dak. Speciaal zij, voor wie het lastig is om ’s ochtends aan de lopende viering deel te nemen, wor­den uitgenodigd. Wie vervoer no­dig heeft kan zich melden bij één van onze diakenen.
  • Op zondag 28 januari wordt Wilna Wierenga officieel bevestigd als on­ze nieuwe pastor, Na haar bevesti­ging komt zij direct zelf in actie als voorganger in de dienst. Dat wilt u natuurlijk allemaal meemaken!
  • Zondag 4 februari staat in de agen­da als een themadienst. Eerder is er in januari een “Zing mee!-win­ter­zangavond”. ‘Zing mee!’ wordt ook het thema van deze dienst. En er zal ook speciale aandacht zijn voor het Werelddiaconaat. In het kader van het thema wordt u uitge­no­digd om “verzoeknummers” aan te leveren voor deze dienst: een chris­telijk lied dat u inspireert. Dat kunt u doen tot en met zondag 21 januari bij dominee Willem. Als er te­veel verzoeken binnenkomen wor­den die bewaard voor latere kerkdiensten.
  • Op Aswoensdag 14 februari begin­nen de Veertig Dagen op weg naar Pasen. De oecumenische Aswoens­dag­viering begint om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Een bijzonde­re manier om de weg naar Pasen in te slaan.

 

Door de week

  • U wordt van harte uitgenodigd om op dinsdag 9 januari weer samen uit de Bijbel te lezen en over de ge­lezen tekst van gedachten te wisse­len. Opnieuw focussen we ons op een bijbels reisverhaal: het verhaal van Elia’s vlucht naar de woestijn (1 Koningen 19). Tocht die de profeet naar de diepste diepte én de hoog­ste hoogte voert…
  • Op woensdag 31 januari is er een Tref-vrijwilligersavond: voor ieder­een die zich inzet voor het jeugd­werk van onze gemeente. Alle jeugd­vrijwilligers ontvangen een per­soonlijke uitnodiging.

 

Hartelijke groet

Vrede en alle goeds voor u en ieder­een!

pastor Wilna Wierenga en dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

Geplaatst: 7 januari 2024