Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – mei 2024

Berichten van het pastoresteam – mei 2024

Geplaatst in: Nieuws

De Geest werkt door

Het gaat er nu toch echt van komen: op zondag 2 juni zullen wij als ge­meente afscheid nemen van de Ont­moetingskerk. Het gebouw kreeg eind 2022 in John de Wit al een nieu­we eigenaar. Toch hebben wij nog meer dan een jaar, tijdens de ver­bouwing van de Brugkerk, de Ont­moetingskerk kunnen huren en er onze kerkdiensten gehouden. Af­scheid nemen doet altijd pijn. Toch zullen we in de laatste dienst in de Ontmoetingskerk niet de nadruk leg­gen op het verdriet dat wij ervaren. We zullen vooral stilstaan bij het goede dat is gebeurd in de Ontmoe­tingskerk en wat wij daarvan mee­nemen in een nieuwe fase voor onze kerkelijke gemeenschap.

In mei vieren we ook het derde van de drie grote kerkelijke feesten: Pinksteren. Pinksteren is het feest van de Geest van God die in en door mensen wil werken. Als christenen vertrouwen we erop dat die Geest blijft werken: ook of juist in een tijd waarin geloven niet meer een van­zelfsprekendheid is. De Geest vond en vindt altijd weer nieuwe wegen om mensenharten te raken met de bood­schap van Gods liefde. Die Geest zal ons vergezellen naar en blijven vergezellen in onze vernieuw­de Brugkerk.

En die Geest zal ook haar werk blij­ven doen in de Ontmoetingskerk. Zeer recent werd bekend dat Baptis­tengemeente Ichthus, die nu op zon­dag nog samenkomt in het Scala Col­lege in Alphen, voor een periode van minstens 5 jaar de Ontmoetings­kerk voor haar vieringen gaat gebrui­ken. Dat betekent dat er in Koude­kerk vanaf zondag 7 juli weer twee huizen zullen zijn waarin op een ver­schil­lende manier het evangelie wordt gedeeld en gevierd. Fijn dat het ge­bouw dat wij gaan verlaten toch de functie waarvoor het is be­doeld, blijft behouden. Wij hopen ook dat we elkaar als christelijke gemeen­schappen in onze dorpen zullen ver­sterken!

 

Oecumene

Als Protestantse Gemeente hebben we al heel lang een best wel unieke en fijne samenwerking met de ka­tholieke parochiekern in onze dor­pen. Nu wil het geval dat zondag 2 juni ook voor onze katholieke zusters en broeders een dag van afscheid nemen wordt. De Bernarduskerk zal dan aan de katholieke eredienst worden onttrokken. Voortaan zullen de parochianen van hier hun kerke­lijke onderkomen vinden in Hazers­woude-Dorp. Maar wij hebben met de parochie afgesproken dat alle oe­cumenische vieringen en activiteiten hier wel gewoon blijven doorgaan. En daar zijn we erg blij mee. Wij wensen ook de parochianen Geest­kracht toe om nieuwe wegen te vinden!

 

Brugkerk

Ondertussen wordt in de Brugkerk heel hard gewerkt zodat we daar in juni als gemeente weer kunnen sa­menkomen. Petje af voor de vak­mensen én voor de vrijwilligers die daar bezig zijn. Het resultaat van al dit werk ervaren wij, terwijl de kerk nog een bouwplaats is, nu al als zeer indrukwekkend! Meer over de ver­bouwing elders in dit blad.

Het is de bedoeling dat wij vanaf zondag 16 juni weer gaan kerken in de Brugkerk. De officiële heropening van de kerk zal pas zijn op zondag 15 september. De reden om dat later te doen is dat we dan weer even heb­ben kunnen wennen aan hoe alles werkt in de vernieuwde kerk en eventueel kunnen verhelpen wat niet direct werkt.

 

Kerkdiensten:

Enkele bijzonderheden over de kerk­diensten in de komende periode:

  • In de kerkdienst op Bevrijdingsdag 5 mei gaat dominee Ellis Ezinga voor.
  • De korte viering op Hemel­vaarts­dag 9 mei begint om 9.00 uur. Het thema van die viering wordt: “Uw Koninkrijk kome”. Dat is ook de ti­tel van een oecumenisch project dat op Hemelvaartsdag van start gaat. Dat project nodigt uit om tus­sen dan en Pinksteren tien dagen lang te bidden om de heilige Geest én voor 5 personen in je omgeving. Bid u ook mee?
  • Op 12 mei gaat een oude bekende voor in de Ontmoetingskerk: domi­nee Laurien Hoogerwerf. Let op: ook deze dienst begint vanwege de Leidse Marathon om 9.00 uur.
  • Op 19 mei vieren we het Pinkster­feest. Wat deze dienst extra feeste­lijk zal maken is dat de tweeling Jelle Leendert en Hidde Samuel van Andel dan gedoopt mag worden. We lezen natuurlijk over de Geest van God: hoe Zij op Jezus neerdaalt als Hij wordt gedoopt en hoe Zij op het Pinksterfeest neerdaalt op zijn leerlingen.
  • Op zondag 26 mei vieren wij de Maaltijd van de Heer. ’s Ochtends wordt u als altijd uitgenodigd om naar voren te lopen en brood en wijn te ontvangen. ’s Middags om 15.00 uur is er in Onder Dak een Maaltijdviering aan tafel. Wie met de auto opgehaald wil worden, kan zich melden bij één van de diake­nen.
  • En dan op zondag 2 juni: onze laat­ste kerkdienst in de Ontmoetings­kerk. De dienst wordt mee voor­bereid door een commissie. Tijdens de dienst lopen we lichtvoetig en met grote stappen door wat er tijdens 112 jaren allemaal in de Ontmoetingskerk is gebeurd. En natuurlijk trekken we de lijn van de geschiedenis door naar de toe­komst. In de kerk zullen ook zeven fotocollages hangen die een beeld geven van de kerk in verleden en heden. U kunt die collages bekijken tijdens het koffiedrinken (met iets erbij!) na de dienst of later op de zondag. De kerk is namelijk tot 16.00 uur open voor wie nog een keer in alle rust de sfeer wil er­varen. De bedoeling is dat de foto-expositie op een later moment ook nog te zien zal zijn in de koorzaal van de Brugkerk.
  • Noteer ook alvast zondag 9 juni in uw agenda. Dat wordt de zondag van de Openluchtdienst die we ook dit jaar weer samen met de Koren­aar organiseren. De locatie is dit jaar, net als vijf jaar geleden, de Rijnhoeve aan de Hondsdijk 33.

 

Door de week

Ook door de week is er in mei weer genoeg te doen op het kerkelijke erf: Soep & Praatje, een feestelijke ‘Vier mee!-avond’ op woensdag 8 mei, de fietstocht met motto ‘Ga mee!’ op zaterdag 25 mei. Al deze activiteiten worden elders al toegelicht, dus dat doen wij hier niet meer. Wij roepen u wel graag op om mee te doen!

 

Hartelijke groet

Dat de Geest hoop, geloof en liefde in u zal blijven wekken!

pastor Wilna Wierenga en dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

Geplaatst: 3 mei 2024