Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – november 2017

Berichten van het pastoresteam – november 2017

Geplaatst in: Nieuws
Thema: Bidden en stil zijn

Verstillen

Het najaar, als de dagen korter wor­den en de natuur om ons heen tot rust komt, is een jaargetijde dat uit­nodigt tot bezinning. In onze kerk gaan we dat doen rondom het the­ma: “Bidden en stil zijn”. Stil worden we ook als we op zondag 26 novem­ber de overledenen uit ons midden gedenken. Daarna begint de Ad­ventstijd: periode om in ons hart ruimte te maken zodat daarin Gods liefde geboren kan worden.

 

Gebedenboek

Vanwege het thema “Bidden en stil zijn” zal er op alle zondagen van 12 november t/m 17 december (en misschien ook wel daarna) voor de kerkdiensten een gebedenboek in de hal van de kerk liggen. In dat gebe­denboek kunt u een naam of een situatie opschrijven waarvoor u wilt dat later in de dienst gebeden wordt. Ook de kinderen krijgen tijdens de nevendienst gelegenheid om een suggestie te doen voor de voor­beden. Daarom ook komen ze in deze periode al voor de voorbeden terug in de kerk.

 

Bij de kerkdiensten

 • Op zondag 12 november zullen we in de Brugkerk de Maaltijd van de Heer ’s Middags zal het Heilig Avondmaal ook in Rhijndael bediend worden.
 • Op zondag 19 november nemen zes inmiddels brugklassers in de Ontmoetingskerk afscheid van de basiscatechese. De jongeren zul­len ook zelf een aandeel hebben in de kerkdienst. Ook zal in deze dienst de actie voor De Verre­kijker worden afgesloten. De Verrekijker is een basisschool in Katwijk voor kinderen uit het asielzoekerscentrum daar. Kinde­ren van hier zijn in de afgelopen weken bezig geweest met knutselwerkjes maken en verko­pen en klusjes doen. Het geld dat ze hiermee verdiend hebben zal gebruikt worden om de kinderen van De Verrekijker ook een beetje een feestelijke decembermaand te geven.
 • Op zondag 26 november geden­ken we, samen met de familie­leden van de betrokkenen, wie tussen 1 november 2016 en 31 oktober 2017 uit ons midden zijn weggevallen. De kerkenraad heeft besloten om, anders dan in voorgaande jaren, het gedenken van de overledenen niet te laten samenvallen met de viering van de Maaltijd van Christus (die nu dus al op 12 november is gehou­den). Wij hebben signalen gekre­gen dat sommige nabestaanden het emotioneel erg belastend vinden om, nadat de naam van een overleden dierbare is ge­noemd, hun aandacht ook nog op de tekenen van brood en wijn te richten. Voor enkele familieleden is dat zelfs een reden om niet te komen. Daarom heeft de kerken­raad nu gekozen voor een dienst waarin de focus geheel ligt op het gedenken van de overledenen in het licht van Gods eeuwige liefde.
 • In de Adventsperiode zal de kindernevendienst als elk jaar weer werken met een Advents/Kerstproject. De titel dit jaar: “Een boek vol verwachting”. Voor in de kerk ligt een groot boek met (afbeeldingen van) de verhalen die we lezen op weg naar Kerst. Die verhalen zijn profetieën van Jesaja of komen uit het evangelie naar Lucas.

Vanwege een ruiling in het preekrooster zal er op de eerste twee Adventszondagen een gast­voorganger op de kansel van de Brugkerk staan. Beide diensten een oude bekende: ds. Wout van der Lugt (3 december) en pastor Lisette van der Meijden (10 december).

 

Verdieping en gesprek

In de komende weken staan er ook weer diverse verdiepende activi­teiten in de kerkelijke agenda. Nu vooral activiteiten die samenhangen met het thema “Bidden en stil zijn”.

 • U wordt uitgenodigd om de open-deur­-dienst van zondag 17 decem­ber mee voor te bereiden.
 • Ook kunt u één, twee of driemaal uitproberen of “christelijke medi­tatie” iets voor u is. Mediteren is een andere manier van met geloof of de kern van het leven bezig zijn dan erover praten of dan bidden. Mediteren is stil wor­den, een woord of gevoel diep tot je laten doordringen. Vaak wordt gedacht dat meditatie iets is van oosterse religies. Maar ook in de Joodse en christelijke geloofstra­dities heeft meditatie altijd een belangrijke rol gespeeld. Tijdens drie avonden gaan we (kort) in op wat christelijke meditatie is en gaan we er vooral mee aan de slag.
  • Kom ook op woensdag 8, 15 en 29 november 2017 van 20.00 tot 21.30 uur
  • In de koorzaal van de Brugkerk
  • Nieuwsgierig geworden? Meld u dan aan via kerkproeverij@pknkoudekerk.nl
 • In de komende periode kunt u ook weer twee keer “Samen Bijbellezen”. U bent welkom in Onder Dak op de dinsdagavonden 14 november en 12 december, beide keren om 20.00 uur. In november lezen we passages uit Daniël 6. Daniël bidt driemaal daags voor een open venster dat uitkijkt in de richting van Jeru­zalem. Op 12 december spreken we over Matteüs 6:5-14. Daar leert Jezus zijn leerlingen bidden. Hij leert hun het Onze Vader.
 • Op zondag 26 november van 19.00 tot 20.30 uur vertelt dominee Ellis Ezinga (uit Hazers­woude-Rijndijk) in de Ontmoe­tingskerk over iconen. Iconen spelen een belangrijke rol in de Griekse en Russische orthodoxe kerken. Ze worden biddend ge­schilderd. We zullen er een aantal zien en ook muziek horen uit de Russisch-orthodoxe liturgie. Daar­naast zullen we ook zelf zingen begeleid door Chris van der Ouw.
 • U bent allemaal welkom op een verdiepingsavond op donderdag 7 december. Daar gaan we met elkaar spreken over het gebed. Bidden is een kernmoment in het (christelijke) geloofsleven. Toch is het voor velen niet vanzelf­sprekend meer om te bidden. We gaan in op vragen die het gebed kunnen oproepen. De avond in Onder Dak begint om 20.00 uur en wordt ingeleid door uw beide pastores.
 • Voor sommige m.n. oudere gemeenteleden is het bezwaarlijk om ’s avond nog mee te doen aan kerkelijke activiteiten. Daarom bieden wij de mogelijkheid om ook op donderdagmiddag 14 de­cember van 14.00 tot 16.00 uur te praten over het gebed. Een herhaling dus van de verdie­pingsavond op 7 december. Ouderen die graag van huis opgehaald willen worden kunnen zich telefonisch of per mail mel­den bij pastor of predikant.

Pastoraat

Er is veel pastoraal werk te doen in onze gemeente. Een hele uitdaging voor de bezoekmedewerkers, een klein aantal wijkouderlingen (4 nog maar…) en twee pastores.

M.b.v. kaartjes waarmee wij ons bezoek aankondigen proberen uw pastores iets systematischer met het bezoekwerk bezig te zijn. Alle ge­meenteleden van 85 jaar en ouder worden minimaal eens per jaar door pastor of predikant bezocht. Daar­naast gaan wij ook op bezoek bij mensen die jonger zijn maar van wie wij weten dat er iets speelt; ziekte, rouw, eenzaamheid. Als u ook be­hoefte hebt aan een pastoraal bezoek of iemand anders van wie u denkt dat zij of hij daar behoefte aan heeft, laat het ons dan weten.

Huwelijksjubilea

Als pastores proberen wij ook aan­dacht te besteden aan huwelijks­jubilea: 25, 40, 50, 60, 65 of meer jaren getrouwd. In de praktijk lukt het ons echter niet altijd om contact te leggen. Aangezien niet iedereen het op prijs blijkt te stellen dat een huwelijksjubileum in het kerkblad wordt vermeld, hebben wij.besloten om dat voortaan alleen nog te doen als jubilarissen zelf bij ons melden dat ze dat graag willen. Graag dus een berichtje naar pastor of predi­kant als u uw huwelijksjubileum ver­meld wilt hebben.

Kroonjaren

In de loop van dit seizoen zal iedereen die in 2017 en 2018 30, 40, 50, 60 of 70 is geworden een uit­nodiging krijgen voor een avond aan de Watermanhof 8. Op deze manier willen wij graag ook een keer ge­meenteleden ontmoeten die (nog) niet op onze lijst staan om een keer te bezoeken.

 

Hartelijke groet

Graag tot ziens in de kerk of bij één van de diverse activiteiten of bij een bezoekje!

 

pastor Henriëtta van Gosliga en dominee Willem Biesheuvel