Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam

Berichten van het pastoresteam

Geplaatst in: Nieuws

Nader tot elkaar komenkennismaken
Voor ondergetekende staan deze maanden vooral in het teken van kennismaken met mijn nieuwe gemeente. Tijdens vergaderingen en activiteiten ontdek ik hoe velen hier een deel van hun energie willen geven aan de opbouw van de kerk. En inmiddels hebben al meer dan 150 gemeenteleden een kennis-makingsmiddag of- avond bezocht.Ik wil allen die al naar een kennis-makingsmiddag of –avond zijn geko-men danken voor de open verhalen over hun leven en geloven! Het treft mij steeds weer hoe ieder mens, soms door hele ingrijpende gebeurtenissen heen, haar of zijn eigen levensspoor weet te vinden.

Ik heb inmiddels ook ontdekt hoe divers deze gemeente is in haar geloof. Ik versta die veelkleurigheid als een gave en een opgave. Dat mensen uiteenlopende ideeën hebben over wie God is komt doordat Hij oneindig veel groter is dan één mens kan bevatten. Maar ik geloof dat Hij ons aan elkaar heeft gegeven om via elkaar op het spoor te komen van zijn liefde.
Tijdens mijn kennismakingsronde hoor ik ook over de pijn die velen van u hebben ervaren in een tijd dat het niet zo goed liep in deze kerkelijke gemeenschap. Maar wat ik ook en vooral hoor is dat u die tijd achter u wilt laten. Velen zeggen dat zij zich weer met positieve energie willen richten op waar het om gaat in de kerk: het evangelie van Gods liefde!

Voor mij persoonlijk is het fijn dat ik tijdens de kerkdiensten steeds meer bekende gezichten voor mij zie. Toch moet ik velen van u nog leren kennen: 150 is maar ruim 10% van het totale ledenbestand… Heel prettig voor mij is dat ik mij niet hoef te bemoeien met de uitnodigingen voor de kennismakingsmomenten. Dat doen de wijkcoördinatoren en ouderlingen o.l.v. Agaath Koers.

Spannende tijd
Voor mijn collega’s Lisette en Henriëtta waren de afgelopen weken erg spannend. Er is door de kerkenraad met hen gesproken over al dan niet verder werken in Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk. Inmiddels hebben beide collega’s voor zichzelf besloten hoe zij hun toekomst in de kerk voor zich zien. En op grond daarvan heeft ook de kerkenraad een besluit kunnen nemen. Ik vertrouw op een goede samenwerking: dit jaar uit nog met twee prettige collega’s en in het nieuwe jaar met één!

Lutherjaar

Maarten Luther
Maarten Luther

Op zondag 30 oktober was er een kerkdienst als start van het komende “Lutherjaar”. Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther in 95 stellingen, vastgespijkerd aan de deur van de slotkapel in het Duitse Wittenberg, uiteenzette dat het voortaan anders moest in de kerk. Luthers actie wordt gezien als het beginpunt van de reformatie.
Die reformatie bepaalde de kerk weer bij het hart van het christelijke geloof. Maar de reformatie had ook een keerzijde: zij leidde tot een tragische scheuring in de kerk.
In het jaar 2017 zullen we ook in Koudekerk op allerlei manieren aandacht besteden aan 500 jaar reformatie. We zullen niet alleen stil staan bij wat toen is gebeurd, maar willen ook en vooral nadenken over de uitdagingen waar de kerk nu voor staat. Eén van die uitdagingen is om goed samen te werken met de zusters en broeders van wie we als protestanten 500 jaar geleden afscheid hebben genomen. Daarom zullen alle activiteiten in het kader van het Lutherjaar hier ter plekke georganiseerd worden in samen-werking met de parochie rondom de Bernarduskerk. Hoe het programma voor het Lutherjaar 2017 er precies uit zal gaan zien is nu nog niet bekend. Maar u zult er zeker nog van horen!

Bazaar
Overigens staat er ook in 2016 nog heel veel op de agenda. Als u dit bericht geplaatst wordt staat de negentigste editie van de jaarlijkse Bazaar op het punt van beginnen. Daar moet u natuurlijk allemaal bij zijn: vooral voor de gezelligheid maar natuurlijk ook om de kerkelijke kas te spekken!

Afscheid van de basiscatechese
Na drie jaar meedraaien in zes blokken o.l.v. enthousiaste catecheten nemen vijf brugklassers op zondag 13 november afscheid van de basiscatechese. De dienst op deze zondag is door de jongeren zelf mee voorbereid. Dat betekent dat een aantal dingen misschien een beetje anders zullen gaan dan u gewend bent. En de preek zal de vorm krijgen van een verhaal dat ook voor 12- en 13-jarigen verstaanbaar zou moeten zijn.
Net begonnen op de middelbare school staan deze 5 jongeren voor een spannende nieuwe levensfase. Wij wensen hen toe dat zij ontdekken zullen wie zij zijn mogen!

Gedenken
Op zondag 20 november zullen wij in de Brugkerk de overledenen gedenken van het voorbije kerkelijke jaar. We zullen hun namen noemen met eerbied en in het geloof dat hun leven in de handen is van de eeuwige God. Ook zullen we, in verbondenheid met wie ons zijn voorgegaan, aan de Tafel van de Heer het brood van het leven en de wijn van het Koninkrijk eten en drinken. Wij wensen iedereen die in deze periode terugdenkt aan een dierbare overledene veel sterkte toe!

Naar Ghana
Op 21 november gaan drie van onze gemeenteleden op reis naar Ghana. De reis is georganiseerd door Kerk in Actie. Met een groep uit het hele land gaat ons drietal verkennen wat er door Kerk in Actie wordt gedaan in een gebied waar mensen het niet zo goed hebben als hier. Als zij terug zijn zullen zij ons vast en zeker veel te vertellen hebben. Wij wensen hun een goede en inspirerende tocht toe en een behouden thuiskomst!

Advent
Op zondag 27 november begint de Adventstijd: de tijd van vol verwachting uitzien naar de komst van de Lichtbrenger. Tijdens de kindernevendienst maar ook in de diensten in de kerk zal worden gewerkt met het Adventsproject “Beloofd is beloofd”. We lezen op de vier Advents-zondagen de verhalen van vier voormoeders van Jezus. Zij worden met name genoemd in het geslachtsregister van Jezus in Matteüs 1. Tamar, Rachab, Ruth en Batseba dragen alle vier al iets met zich mee van het veelbelovende Kind dat uit hen zal voortkomen.

Tot slot
Tot slot woorden uit een lied (Lied 736) geschreven voor deze tijd van gedenken:
                         Dat ons schreien en lachen
                                   ergens toe leidt,
                        onze liefde stoelt op Iemand.
                      Dat zij die ons zijn voorgegaan
                      zijn in het licht, rusten in vrede.

Ook namens de pastores Lisette van der Meijden en Henriëtta van Gosliga een hartelijke groet voor u allen!
Ds. Willem Biesheuvel

Geplaatst: 9 november 2016