Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand – januari/februari 2022

Brief van de maand – januari/februari 2022

Geplaatst in: Nieuws

De Alfa en de Omikron

 

Het Griekse alfabet telt 24 letters. Eén letter komt er voor ons gevoel dubbel in voor: de o. De 24e en laat­ste letter van het Griekse alfabet is de omega: de lange o als in het Ne­derlandse woord bomen. De 15e let­ter is de omikron: de korte o als in ons woord bos.

Ziet u door de bomen het bos nog? In dat geval kunnen we verder naar het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Daar hoort evangelist Johannes tij­dens een visioen of openbaring de stem van Jezus. Jezus zegt: “Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde”

(Openbaring 22:13).

In het evangelie van Johannes en ook in zijn Openbaring stuiten we steeds op “Ik ben-uitspraken” van Jezus. In dat nadrukkelijk uitgespro­ken “Ik ben” klinkt de bijbelse Naam van God door: “IK BEN ER”. Johannes onderstreept telkens hoe die Naam in Jezus werkelijkheid is geworden.

En nu zegt Jezus dus: “Ik ben de alfa, de eerste, het begin.” Jezus, Gods liefde die in Hem tastbaar is gewor­den, is volgens het laatste bijbel­hoofdstuk waar de hele geschiedenis om is begonnen.

En Jezus zegt: “Ik ben de omega, de laatste, het einde.” Met andere woorden: zijn liefde is ook waar de hele geschiedenis naartoe werkt.

Soms spreek ik mensen die de coro­napandemie zien als een voorteken van het naderende einde. Misschien hopen zij ook een beetje op het ein­de. Door alles wat er gebeurt in de wereld, en daarbij ook nog corona, zien zij het niet meer zo zitten.

Maar als Jezus zegt dat Hij de alfa en de omega is, bedoelt Hij ook dat wij eerst voorbij moeten aan alle letters daartussen. Het einde (of eigenlijk gebruikt Jezus hier een woord dat “voltooiing” betekent) komt niet voordat wij de hele geschiedenis, let­ter voor letter, zijn doorgegaan.

Meer nog: als Jezus zegt dat Hij de alfa en de omega is, bedoelt Hij dat Hijzelf tegelijk ook alle andere letters

van het alfabet is. Hij is eveneens de bèta, de gamma en ja de omikron. De boodschap van Jezus is dat de Naam van God de hele geschiedenis omspant. “Hij is er” altijd en overal. De boodschap van Jezus is dat die­zelfde God ook iedere letter van ons levensverhaal spelt. “Hij is er” om al­le mooie dagen maar ook alle moei­lijke momenten van ons leven met ons te delen!

De naam omikronvariant suggereert dat wij al over de helft van de coro­na­crisis zijn. Nog maar 9 letters van het (Griekse) alfabet te gaan… Maar de les van het jaar 2021 is dat het verloop van de pandemie zich nog niet laat voorspellen. Het zou zo­maar kunnen dat de geleerden na het passeren van de omegavariant het Hebreeuwse alfabet moeten gaan inzetten.

Wij kunnen al helemaal niet voor­spellen hoe en wanneer Gods ver­haal met de mensen voltooid zal worden. Misschien zijn we nog niet eens over de helft ook van die ge­schiedenis.

Wat wij wel zeker mogen weten, volgens evangelist Johannes en de hele Bijbel, is wat spreekt uit de Naam van God: dat Hij er bij is tij­dens iedere pagina van het verhaal. Hij is intens betrokken bij ieder hoofdstuk, alle alinea’s, elke regel en ieder lettertje van ons levensverhaal. De reden dat Hij zo intens is betrok­ken bij ons is omdat Hij er alle ver­trouwen in heeft dat wij er een mooi verhaal van zullen maken. Hij nodigt ons allemaal uit om een bijzondere rol te spelen in zijn geschiedenis!

Jezus zegt: “Ik ben de alfa en de omega.” Maar aan het begin van het jaar 2022 mogen wij ervan verzekerd zijn dat de letter die Hem nu het meeste bezighoudt, de omikron is.

Wij mogen ervan verzekerd zijn dat Hij ziet hoe velen lijden onder het virus en de gevolgen van de maatre­gelen ertegen. Hij laat ons weten dat wij ook nu op Gods Naam mogen vertrouwen. En Hij roept ons om, waar wij kunnen, die Naam waar te maken. Hij roept ons om er voor el­kaar te zijn zoals Hij er is.

Laten we daarom niet de moed ver­liezen. Laten we erop vertrouwen dat God erbij is ook op iedere blad­zijde van het coronaverhaal. Laten we erop vertrouwen dat Hij tijdens iedere crisis nieuwe kansen voor en door ons blijft scheppen!

Ik wens u van harte een gezegend 2022 toe!

 

dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

Geplaatst: 9 januari 2022