Home » Blog » Nieuws » Project toekomst delen – update januari 2022

Project toekomst delen – update januari 2022

Geplaatst in: Nieuws

Medio november 2021 heeft een grote meerderheid van de kerkenraads­leden het Voorlopig Ontwerp (VO) van de verbouwing van de Brugkerk positief beoordeeld. Daarna presen­teerde architect Ron Verduijn dit ontwerp op 8 december tijdens een digitale gemeente-informatieavond via “kerkdienstgemist”.

Jammer dat er weer geen fysieke ge­meenteavond kon plaatsvinden, maar fijn dat de mogelijkheid be­staat online bijeen te komen: circa 75 adressen ofwel ongeveer 110 be­langstellenden hebben de uitzending meebeleefd. Daar zijn we als kern­team en kerkenraad erg blij mee.

De reacties vanuit de gemeente waren overwegend positief. Een aan­tal specifieke vragen over de aanpas­singen is beantwoord door de archi­tect. Meerdere vragen betroffen het kostenplaatje van het geheel. Welk prijskaartje hangt eraan?

Volgens het kerkenraadsbesluit van 19 mei 2021 mogen de aanpassingen van de Brugkerk in totaal niet meer kosten dan de verkoopopbrengst van het Ontmoetingskerkcomplex (OKC). Indien nodig kan dit taakstellende budget worden aangevuld met de onderhoudsvoorziening van het OKC. Verder geldt als minimumeis dat de kerkzaal inclusief het gedeelte rond de toren van de Brugkerk wordt aan­gepast. De kerkenraad zal het gebou­wenvraagstuk als geheel opnieuw bezien als aan deze eisen niet vol­daan kan worden óf als de burger­lijke gemeente geen vergunning voor de aanpassingen verleent.

Bij het Voorlopig Ontwerp is een globale kostenraming met een grote bandbreedte gemaakt. Die raming geeft een indruk van de kosten van de aanpassingen. Maar die raming is niet geschikt om te bepalen of het eerder genoemde taakstellende bud­get (de verkoopopbrengst van het OKC) wordt overschreden. Die ver­koopopbrengst is overigens ook nog niet bekend; een taxatie daarvan heeft wel een indruk gegeven.

De architect is bezig een concept Definitief Ontwerp met een meer concrete kostenraming samen te stellen. Hierin zal hij een aantal aan­passingen als optie verwerken. Daar­door kan, als de kostenraming hoger uitkomt dan de verwachte verkoop­prijs van het OKC, besloten worden een of meerdere voorgestelde aan­passingen niet of nog niet uit te voeren.

Eind januari 2022 zal de architect met de ambtenaar Monumenten­zorg van de gemeente Alphen aan den Rijn en een vertegenwoordiging van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) het eerste concept van het Definitief Ontwerp bespreken. Als dit positief ontvangen wordt, kan de aanvraag van de vergunning wor­den voorbereid en de behandelings­procedure voor de vergunningverle­ning worden bepaald. Deze proce­dure neemt 8 of 26 weken in beslag. Omdat in een eerdere fase het plan erg positief werd ontvangen, is een termijn van 8 weken aannemelijk.

Als de verwachting bestaat dat de vergunning wordt verleend zal de tendergroep van start gaan om in samenspraak met externe partijen te komen tot verkoop van het OKC.

In de volgende maandbrief zullen wij u weer verder informeren. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via toekomst.delen@pknkoudekerk.nl.

 

Namens het Kernteam

Project Toekomst Delen,

Dik de Vogel, secretaris

 

 

Geplaatst: 9 januari 2022