Home » Blog » Nieuws » Toekomst delen – september 2021

Toekomst delen – september 2021

Geplaatst in: Nieuws

 

In 2019 startte het project Zorgen Delen, met als doel het oplossen van een probleem: in de toekomst kun­nen we geen twee kerkgebouwen aanhouden. Deze zorgen wilde de kerkenraad delen met de gemeente. Na een uitgebreid traject van inven­tariseren en informeren, het kennen en horen van de gemeente, nam de kerkenraad op 19 mei 2021 het be­sluit de Brugkerk, samen met Onder Dak, te kiezen als toekomstig kerkge­bouw voor onze gemeente. Het Ont­moetingskerkcomplex wordt afge­stoten. Met de opbrengst van de Ontmoetingskerk zal de Brugkerk aangepast worden aan de wensen en eisen vanuit onze gemeente. Met dit besluit is het project Zorgen Delen beëindigd.

Nu komt het vervolg op deze beslis­sing. We moeten nadenken over hoe we de toekomst vorm gaan geven. Hoe gaat de Brugkerk eruitzien? En hoe kunnen we de burgerlijke ge­meente meer bij ons kerkgebouw betrekken? Hoe kunnen we het ge­bouw meer delen met anderen! De naam voor dit vervolgproject is daarom: Toekomst Delen.

 

In een brief bij de maandbrief van juni jl. is, naast de historie van pro­ject Zorgen Delen, al een schets ge­geven van dit vervolgproject. Voor de regie over het proces is inmiddels begin juli een Kernteam gevormd, dat bestaat uit de volgende leden: Piet van Bostelen (voorzitter), Tineke Brouwer (notulist), Agaath Koers, Albert van der Ploeg, Jan-Dirk Reijneveld, Dik de Vogel (secretaris) en Rien van Zanten. In juli is ook een Wensengroep gestart. Hiervoor zijn mensen benaderd die op allerlei ma­nieren onze gemeente vertegen­woordigen, zoals voor beeld en ge­luid, onderhoud, jeugdgroepen, ker­kenraad, communicatie, liturgie en muziek. En ook u als gemeentelid heeft uw ideeën kunnen doorgeven. De Wensengroep heeft in overleg met ieders achterban met veel inzet en enthousiasme de gewenste aan­passingen geïnventariseerd. In de kerkenraadsvergadering van 25 au­gustus worden deze eerste stappen van het project Toekomst Delen be­sproken en toegelicht.

 

Samen met de architect wordt be­zien in hoeverre de ingediende wen­sen haalbaar en betaalbaar zijn. Hij maakt dan een voorlopig ontwerp met daarin de voornaamste reali­seerbare wensen. We hopen dat we in het najaar dit voorlopige ontwerp met de kerkenraad en u als gemeen­te kunnen bespreken. Daarna maakt de architect het definitieve ontwerp, waarmee we hopelijk eind van dit jaar de vergunning bij de burgerlijke gemeente kunnen aanvragen. Hoe lang de behandeling van deze ver­gunningaanvraag zal duren is onbe­kend.

 

Het is de bedoeling in augustus/sep­tember een Vriendengroep te forme­ren. Deze groep zal zich gaan bezig houden met de publiciteit voor de Brugkerk en de geldwerving. Als dui­delijk is dat de vergunning verleend zal worden, zal begin 2022 de Ten­dergroep worden gevormd om, in samenwerking met een externe des­kundige, te komen tot de verkoop van het Ontmoetingskerkcomplex.

Voor beide groepen hebben we al een aantal namen ontvangen. Deze mensen zijn inmiddels benaderd of worden binnenkort gevraagd.

 

We streven ernaar u voortaan in elke maandbrief te informeren over de stand van zaken. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u een e-mail sturen naar het adres:

toekomst.delen@pknkoudekerk.nl.

 

Namens het Kernteam

Project Toekomst Delen,

Dik de Vogel

 

 

Geplaatst: 19 september 2021