Home » Blog » Nieuws » Toekomst delen – update 14 februari 2022

Toekomst delen – update 14 februari 2022

Geplaatst in: Nieuws

Namens het Kernteam krijgt u weer een update van de laatste ontwikke­lingen. Eind januari is het definitieve ontwerp (DO) van de verbouwings­plannen voor de Brugkerk besproken op het “erfgoedspreekuur” van de gemeente Alphen aan den Rijn. In dit spreekuur waren de welstandscom­missie, de gemeentelijke monumen­tenzorg en de Rijksdienst voor Cul­tureel Erfgoed (RCE) vertegenwoor­digd. Het plan is positief ontvangen. De aanpak en de zorgvuldigheid wer­den zeer gewaardeerd. De RCE had een aantal specifieke vragen en wil daarom graag de Brugkerk bezoe­ken. De gemeente Alphen aan den Rijn zal dit organiseren.

 

Een aantal gemeenteleden heeft destijds hulp aangeboden bij het realiseren van het project “Toekomst Delen”. Niet iedereen is echter al ge­vraagd. Daarom geven wij hierna de stand van zaken van de diverse werkgroepen en de planning van het verdere traject weer.

 

De Vriendengroep is inmiddels ge­start met het opzetten van een web­site om door middel van publiciteit donateurs en sponsoren te werven voor het behoud van de Brugkerk voor de toekomst. Ook worden de mogelijkheden van sociale media bezien. Het is de bedoeling deze geldwervingsactiviteiten onder te brengen in een nog op te richten stichting. Bekeken wordt hoe be­stuur, doelstelling en dergelijke in de stichtingsakte kunnen worden vast­gelegd.

 

Als de verwachting bestaat dat de vergunning tot verbouw van de Brugkerk wordt verleend, zal de Tendergroep van start gaan om in samenspraak met externe partijen te komen tot verkoop van het Ont­moetingskerkcomplex. De voorberei­dingen beginnen waarschijnlijk aan het eind van het eerste kwartaal 2022.

 

Daarna, in het tweede/derde kwar­taal 2022, zal de Verhuisgroep wor­den gevormd. Deze groep gaat de Brugkerk gereed maken voor de ver­bouwing en, afhankelijk van de af­spraak met de aannemer, voorbe­reidende werkzaamheden uitvoeren.

 

Als de verbouwing (in 2023?) is af­gerond zal de Brugkerkgroep het kerkgebouw schoonmaken en verder klaar maken voor de ingebruik­neming. Deze groep zal ook onder­steuning bieden bij de organisatie van het afscheid van het Ont­moetingskerkcomplex en, in samen­werking met de Vriendengroep, van de heropening van de Brugkerk.

 

De planning van de hiervoor ge­noemde activiteiten is uiteraard afhankelijk van de vergunning­ver­lening.

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via toekomst.delen@pknkoudekerk.nl.

 

Namens het Kernteam

Project “Toekomst Delen”,

Dik de Vogel, secretaris

 

 

 

Geplaatst: 14 februari 2022