Home » Blog » Nieuws » Toekomst delen – update juni 2022

Toekomst delen – update juni 2022

Geplaatst in: Nieuws

Door middel van de maandbrief hou­den we u op de hoogte van de ont­wikkelingen rond het project Toe­komst Delen. Onder dit project val­len de onderdelen

  • verkoop Ontmoetingskerk, via een tender,
  • geldwerving, d.m.v. de oprichting van de stichting
  • de verbouwing van de Brugkerk.

 

Op 3 mei is er een gemeenteavond gehouden en is de gemeente bijge­praat over de ontwikkelingen tot nu toe en waren de laatste tekeningen te bekijken. Het vergunningstraject lijkt voorspoedig te verlopen en we hopen dat de vergunning voor de zo­mervakantie afgegeven kan worden. Dan mogen we nog niet beginnen maar dan is er wel een belangrijke stap voorwaarts gemaakt. Voor we kunnen gaan verbouwen moet de Ontmoetingskerk verkocht zijn. Ko­mende maanden gaat Dorpstraat 13/15 in de verkoop via een tender (inschrijving). We hopen dat dit pro­ces net zo vlot verloopt als de ver­gunningsaanvraag. Belangstellenden hebben zich wel al gemeld, maar de procedure loopt via KKG, een make­laarskantoor voor kerkelijke goede­ren.

 

We zijn als kernteam met de archi­tect een selectie aan het maken voor aannemers die tijd hebben en het project kunnen verbouwen. Deze se­lectie zal zo rond de vakantieperiode plaatsvinden. Als de Ontmoetings­kerk verkocht is kunnen we echt in gesprek met een aannemer over alle opties voor het verbouwen. De vraag is ook nog, wat kunnen we zelf op­pakken in samenspraak met de aan­nemer. Dit is altijd een gevoelig punt, als de vrijwilligers bijvoorbeeld niet op tijd komen om iets te slopen moet de aannemer weer wachten en dan kost het meer. Vrijwilligerswerk is een belangrijk punt in de gesprek­ken met de aannemer. We hopen dat er vrijwilligers zijn die ons tijdens het verbouwingstraject kunnen hel­pen. U kunt u alvast opgeven bij één van de kernteamleden of via de mail: toekomst.delen@pknkoudekerk.nl.

 

Geldwerving is in dit traject ook een heel belangrijk onderdeel. Een com­missie gaat aan het werk om zo veel mogelijk fondsen en sponsors aan te schrijven voor een bijdrage. De op­richting van de stichting Brugkerk aan de Rijn loopt. De statuten worden de komende kerkenraadsvergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de kerkenraad.

 

Nagekomen bericht (oorspronkelijk bericht was al eerder gemaakt):

Op 21 april 2022 hebben wij de aanvraag verzonden voor de verbouwing van de Brugkerk, dat heet tegenwoordig een omgevingsvergunning. Het gaat om het transformeren van het interieur van de brugkerk t.b.v. het bestendigen van het kerkelijk gebruik op de locatie Dorpsstraat 53 te Koudekerk aan den Rijn

Vandaag heeft de gemeente Alphen de vergunning afgeven. 

 

Namens het kernteam van

het project Toekomst Delen,

Piet van Bostelen, voorzitter

 

 

 

Geplaatst: 18 juni 2022