Home » Blog » Nieuws » Toekomst delen update juni 2023

Toekomst delen update juni 2023

Geplaatst in: Nieuws

De afgelopen maand is het orgel in­gepakt en zijn de diverse voorberei­dende werkzaamheden voor de her­inrichting voortgezet. In overleg met de aannemer wordt bezien hoe door extra zelfwerkzaamheid kosten ver­der kunnen worden bespaard. Daar­door hopen wij van het oorspronke­lijke ontwerp van de kerkzaal inclu­sief transepten en westwerk zoveel mogelijk te kunnen uitvoeren. Het lijkt erop dat dit ook gaat lukken. Zo­dra de uit te voeren werkzaamheden in eigen beheer duidelijk zijn, zullen wij een oproep voor vrijwilligers doen. U kunt zich daarvoor ook nu al aanmelden bij Albert van der Ploeg albert.van.der.ploeg@pknkoudekerk.nl

Voor het verhelpen van de eerder gemelde problemen met de be­staande vloer en de fundatie daar­onder heeft de constructeur een constructief ontwerp opgesteld. Voor dit aangepaste ontwerp moet echter wel een gemeentelijke ver­gunning afgegeven worden. Daar­naast wachten wij nog op de vereiste goedkeuring van de Classicale Com­missie voor Behandeling van Be­heerszaken (CCBB), die met name de financiële kant van het herinrich­tingsplan beziet. Zolang beide orga­nen geen “groen licht” hebben gege­ven, kunnen wij geen opdracht aan de aannemer verstrekken. De eerder genoemde startdatum van 15 juni zal niet meer haalbaar zijn, maar het streven is nog steeds, dat wij Kerst in de heringerichte Burgkerk kunnen vieren.

In de afgelopen maand is de inrich­tingscommissie voor de eerste maal bij elkaar geweest. De aandacht van deze commissie ligt met name op het kleurgebruik, de stoelen en an­der meubilair voor de inrichting. Er zijn ideeën uitgewisseld over o.a. het hergebruik van het hout van een deel van de kerkbanken, het inrich­ten van een gedenkhoek en de vloer. De kolombanken komen beide ach­terin de kerkzaal en de noordelijke kolombank wordt uitgebouwd voor de bediening van “beeld en geluid”.

Tijdens de Open Monumentendag op 9 september kunt u de stand van de werkzaamheden op locatie bekij­ken. Daarnaast zullen wij u via de maandbrief en de website blijven in­formeren over de voortgang en ove­rige zaken rond de verbouwing.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt ze aan ons doorgeven via het e-mailadres Toekomst.Delen@pknkoudekerk.nl.

 

Geplaatst: 11 juni 2023