Home » Blog » Nieuws » Toekomst Delen – update mei 2022

Toekomst Delen – update mei 2022

Geplaatst in: Nieuws

Hier volgt weer een overzicht van de stand van zaken rond de voorgeno­men aanpassingen van de Brugkerk.

Medio april zijn de tekeningen van het Definitief Ontwerp voor de ver­gunningaanvraag bij de gemeente in­gediend. Als we uitgaan van een “korte” vergunningenprocedure van in totaal ongeveer 14 weken, zal eind juli de vergunningverlening de­finitief zijn. Onze architect Ron Ver­duijn gaat nu bij enkele aannemers, die gespecialiseerd zijn in restauratie en herbestemming, peilen of zij in­teresse hebben in het uitvoeren van de aanpassingen in de Brugkerk. Wij hopen dat nog vóór de zomervakan­tie een aannemer kan worden gese­lecteerd.

Vóór de werkzaamheden kunnen be­ginnen zal de Ontmoetingskerk, zoals besloten, verkocht moeten worden. De Tendergroep gaat dit proces sa­men met de makelaar van KKG (Kantoor Kerkelijke Goederen) eind deze maand opstarten.

De concept-statuten voor de Stich­ting Brugkerk aan de Rijn zijn bijna gereed. Bij de volgende stap moeten de namen van de bestuursleden be­kend zijn. Het gaat om minimaal twee personen die worden voorge­dragen door de kerkelijke gemeente en enkele personen uit de burger­lijke gemeente die zich betrokken voelen bij het behoud van de Brug­kerk en zich daarvoor willen inzet­ten. Wij vragen u om namen van per­sonen die het bestuur zouden kun­nen vormen aan ons door te geven via toekomst.delen@pknkoudekerk.nl.

Via dat e-mailadres kunt u ons ook vragen of opmerkingen toesturen.

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de gemeenteavond op 3 mei in de Brug­kerk. Op deze gemeenteavond wordt u nader geïnformeerd over het Defi­nitief Ontwerp en is er gelegenheid de tekeningen te bekijken en vragen te stellen over de nog te nemen stappen.

De avond begint om 20.00 uur.

 

Namens het Kernteam

Project Toekomst Delen,

Dik de Vogel, secretaris

 

Meer info over het project “Toekomst delen” is te vinden op de project pagina

 

Geplaatst: 29 april 2022