Home » Blog » Nieuws » Toekomst delen – update november 2022

Toekomst delen – update november 2022

Geplaatst in: Nieuws

Op de gemeenteavond van 20 oktober jl. is de stand van zaken van het project Toekomst Delen toegelicht. In deze Maandbrief geven wij hiervan een beknopt overzicht. De gehele presentatie kunt u nog zien via www.kerkdienstgemist.nl.

In de vorige Maandbrief schreven wij dat aan enkele kandidaat-kopers van het Ontmoetingskerkcomplex (OKC) nadere informatie zou worden gevraagd over hun plan. Daarna is een keuze gemaakt tussen twee kandidaten. Zij hadden hetzelfde bod, maar één van hen had verschillende voorbehouden over de levering en de betaling. Daarom heeft de kerkenraad unaniem besloten tot verkoop van het OKC inclusief een deel van de inventaris aan de andere partij, John de Wit, die geen voorbehoud had en snel wilde afnemen. Het kerkgebouw blijft intact en zal als regionaal rouwcentrum gebruikt worden. Op termijn worden misschien appartementen op het terrein gebouwd. Voorts kunnen wij tegen een vergoeding de kerk tijdens de verbouwing van de Brugkerk blijven gebruiken. De koopsom bedraagt 1 miljoen euro. Zodra de Classicale Commissie voor de Behandeling van Beheerszaken (het toezichtsorgaan van de landelijke PKN) akkoord is, kan de overdracht plaatsvinden.

Overeenkomstig het kerkenraadsbesluit van 19 mei 2021 wordt de verkoopopbrengst, indien nodig aangevuld met de onderhoudsreserve, als taakstellend budget beschikbaar gesteld voor het aanpassen van de Brugkerk aan de wensen en eisen vanuit de Protestantse gemeente. Tevens wordt ingezet op het verbreden van het draagvlak voor de Brugkerk en het gebruik ervan door het culturele en maatschappelijke veld.

Rekening houdend met verwachte subsidies, bedraagt het budget voor de verbouwing 1,2 miljoen euro. In overleg met het college van kerkrentmeesters en de kerkenraad wordt veiligheidshalve voorlopig een budget van 1,1 miljoen euro gehanteerd. Bij het eerder genoemde kerkenraadsbesluit is ervan uitgegaan dat hiermee alle beoogde ingrepen in de Brugkerk zijn te realiseren. Dat was destijds een realistisch uitgangspunt. Inmiddels blijken de kosten van het plan, dat de architect in een eerdere fase heeft gepresenteerd, echter veel hoger te zijn dan het beschikbare budget. Deze kostenstijging is enerzijds het gevolg van aanvullende gebruikerswensen en de nadere invulling c.q. actualisatie van het plan. Anderzijds wordt de stijging veroorzaakt door externe oorzaken, zoals de naweeën van de covidpandemie, de oorlog in Oekraïne, globale spanningen en de explosieve toename van materiaalkosten door de sterk gestegen energieprijzen.

Het oorspronkelijke plan zal dus moeten worden afgeslankt en beperkt blijven tot het minimum volgens het kerkenraadsbesluit: het westwerk (het gebied rond de toren), het kerkschip, de transepten en de viering (het gebied bij de preekstoel). Momenteel worden overleggen gepland om te inventariseren waar en hoe op het oorspronkelijke plan bezuinigd kan worden.

De start van de werkzaamheden is voorlopig gepland op 1 mei 2023. Dit houdt verband met de benodigde opstarttijd en het optimaal gebruik kunnen maken van subsidies. Hieraan voorafgaand willen wij in de periode maart/april met vrijwilligers waar nodig de kerk leegruimen.

Voor de Stichting Brugkerk aan de Rijn in oprichting zijn inmiddels alle bestuursleden bekend. Binnenkort kan dus de stichtingsakte bij de notaris worden gepasseerd. Daarna kan de stichting beginnen met haar activiteiten: het werven van Vrienden (en natuurlijk donateurs) van de Brugkerk. De website www.brugkerkaanderijn.nl is weliswaar nog in ontwikkeling, maar u kunt er al diverse informatie en foto’s op vinden.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? U kunt ze aan ons doorgeven via het e-mailadres

Toekomst.Delen@pknkoudekerk.nl.

Namens het Kernteam

Project Toekomst Delen,

Dik de Vogel, secretaris

 

 

Geplaatst 31 oktober 2022