Home » Blog » Nieuws » Toekomst delen – update september 2023

Toekomst delen – update september 2023

Geplaatst in: Nieuws

Na het uitkomen van de vorige maandbrief is er veel gebeurd. Het vrijwilligerswerk in de kerk is zo goed als afgerond en de aannemer is ge­start met de werkzaamheden. Dit betekent dat wij niet meer welkom zijn in onze eigen kerk, het is nu het domein van de uitvoerenden en dat heeft alles te maken met veiligheid en verantwoordelijkheden.

In de afgelopen maand heeft de aan­nemer de bouwplaats achter de kerk ingericht, is er een bouwbord ge­plaatst en is de koorzaal omgetoverd tot een kantine/kantoorruimte/op­slagruimte. Op de vloer van de koorzaal is allereerst een bescher­ming aangebracht.

In eerdere updates is uitgelegd dat gekozen is voor het slopen van de bestaande betonnen vloer en het uitgraven van de slappe zandlaag daaronder. Deze werkzaamheden zijn ondertussen uitgevoerd en we kunnen nu de conclusie trekken dat deze beslissing juist is geweest. De kwaliteit en de uitvoering van de be­staande vloer waren matig en het zand daaronder erg slap.

Met de huidige ontgraving zal het beeld in de kerk enigszins overeen­komen met de grote restauratie van eind jaren dertig uit de vorige eeuw. Toen is een ingrijpend funderings­herstel uitgevoerd, waarvan de con­touren nu zichtbaar zijn. Zaterdag 9 september, tijdens de Open Monu­mentendag, was er de gelegenheid om een blik in de kerk te werpen en daar hebben veel mensen gebruik van gemaakt. Uit de reacties maak­ten we op dat het een indrukwek­kend gezicht was. Om de huidige ontgraven situatie, met alle details, vast te leggen, zal een 3D-scan van het interieur worden gemaakt.

Helaas hebben we nog niet alle te­genvallers gehad. In de transepten zijn in totaal 4 stalen liggers in het metselwerk van de fundatie aange­troffen welke zijn gaan roesten en daarmee het metselwerk daarboven op hebben getild en scheurvorming hebben veroorzaakt. Een dezer da­gen wordt door de constructeur een beslissing genomen over de aanpak daarvan. Niets doen is geen optie omdat er dan binnen een aantal jaar weer schade zal ontstaan. Overigens goed om te weten dat we op alle gebieden professionals hebben inge­huurd. Als kerkgemeenschap hebben we kundige en enthousiaste vrijwilli­gers, maar we werken hier aan een monument dat we graag in goede en verantwoorde staat doorgeven aan de generaties na ons.

Nu de vloer en het zand zijn ontgra­ven, gaan we gelukkig weer opbou­wen. Allereerst wordt er een laag schuimbeton aangebracht. Schuim­beton is licht van gewicht en heeft ook een isolerende werking. Op het schuimbeton komt een laag isolatie­materiaal en daarop komt de beton­vloer met vloerverwarming. De fir­ma’s De Leeuw en Hogenes maken dankbaar gebruik van de ontgraven situatie en brengen daar honderden meters kabels en leidingen aan. Alles wordt dus zoveel als mogelijk wegge­werkt.

U bent weer op de hoogte.

 

Met vriendelijke groet

namens het Kern- en Bouwteam,

Jan Dirk Reijneveld

 

 

 

Geplaatst: 24-09-23