Home » Blog » Nieuws » Berichten van een dominee…. 2019

Berichten van een dominee…. 2019

Geplaatst in: Nieuws

In de tussentijd

Op zondag 14 juli nam collega Henriëtta op een warme manier afscheid van onze gemeente. Haar staat nu een nieuwe uitdaging te wachten. Maar ons ook. Hoe gaan wij zonder Henriëtta invulling geven aan haar taken? In de zomer heeft de kerkenraad niet vergaderd. Maar enkele kerken­raadsleden, en een gemeentelid, hebben al wel voorbereidende stap­pen gezet voor het opstarten van een sollicitatieprocedure. Voor de tussentijd, voordat er daad­werkelijk een nieuwe kerkelijk wer­ker aan de slag zal gaan, is afge­sproken dat ik gewoon doorga met alle pastoraat in mijn eigen wijk, dat ik daarnaast ook het crisispastoraat in, wat de wijk van Henriëtta was, voor mijn rekening neem, en dat ook de ouderlingen standby zijn om af en toe eens iemand te bezoeken.

 

Een uitgestoken hand

In het nieuwe kerkelijke seizoen gaan we aan de slag met een nieuw thema: “Een uitgestoken hand”. Daarbij moet u denken aan Gods hand die altijd naar ons uitgestoken is. Maar ook aan de hand die wij elkaar toesteken om elkaar te helpen of om het goed te maken met een ander. En in het evangelie wordt ook aan ons gevraagd om de hand uit te steken naar mensen buiten onze kring.

Het nieuwe seizoen wordt ook best spannend. We gaan ons weer voor­zichtig oriënteren op de toekomst van onze gebouwen. Op termijn kan een krimpende kerkelijke gemeen­schap de lasten van (al) deze gebou­wen immers niet dragen. Het thema “Een uitgestoken hand” is een reminder aan wat de meest wezen­lijke uitdaging is in een ingewikkeld proces als dit: dat we elkaar de hand blijven reiken.

 

Op zondag…

In de maand september hebben bij­na alle zondagen een extra feestelijk tintje.

  • Op zondag 1 september eindigt de ambtsperiode van twee diaken. Zij hebben zich allebei op hun eigen wijze zeer ingezet voor on­ze gemeente. Voor hen in de plaats mogen drie (ervaren) ge­meenteleden in het ambt wor­den bevestigd. Wij zijn erg blij dat deze drie de schouders er opnieuw onder willen zetten!
  • Zondag 8 september is de offi­ciële startzondag van het nieuwe seizoen. Tijdens de startdienst gaan we meteen aan de slag met ons nieuwe jaarthema. We lezen in Matteüs 25:31-40 over men­sen die de hand uitsteken naar hun naaste. Er is ook een korte pauze in de dienst waarin we zelf even de kans krijgen om de hand naar iemand uit te steken. Het koor Singing Devotion uit Alphen zingt in de dienst een aantal mooie (gospel)songs voor ons. Na de dienst is er koffie en thee én de mogelijkheid om wat u tijdens die korte pauze heeft op­gepakt af te maken. Wij nodigen u ook uit om voor de lunch zelf allemaal iets lekkers mee te ne­men. Al het eten stallen we uit op een tafel zodat iedereen kan proeven wat een ander heeft klaargemaakt.
  • Op zondag 22 september zijn wij te gast in de Bernarduskerk. Het thema van de oecumenische vredesviering is dit jaar “Over grenzen”. Het (Koudekerkse) koor Rainbow Colours zingt een aantal liederen van vrede. We staan in de dienst o.a. stil bij het verhaal van Jakob die in een stille nacht ervaart hoe hij boven zijn eigen grenzen wordt uitge­tild (Genesis 28:10-17). De weg naar de vrede begint altijd met mensen die over hun grenzen heen durven te gaan.
  • In het weekend van 28 en 29 september wordt her en der in het land een Burendag georga­niseerd. Als kerkelijke gemeente nodigen we dit jaar ook onze buren uit. Na kerktijd is er in de Ontmoetingskerk voor u en voor de buren van beide kerkgebou­wen koffie met iets lekkers en zijn er ook enkele leuke activi­teiten. En de kerkdienst in de Brugkerk krijgt natuurlijk als thema: “Een goede buur”.

 

…en door de week     

En na de rust van de zomer is vanaf onze startzondag ook door de week weer van alles te doen rondom onze kerken:

  • Op dinsdag 10 september be­ginnen we weer met “Samen Bijbellezen” in Onder Dak. Aanvang: 20.00 uur. Nadat we een aantal seizoenen uit het Oude Testament hebben gelezen gaan we nu met het Nieuwe aan de slag. Voor de Kerst zullen we steeds een gelijkenis van Jezus lezen, steeds uit een ander evangelie. We beginnen met de gelijkenis van de zaaier, Matteüs 13:1-23. Iedereen die mee wil lezen en praten is van harte welkom!
  • Op woensdag 18 september is er om 20.00 uur in de Koorzaal weer een uur van christelijke meditatie. We hopen dat woor­den uit de Bijbel, stilte en muziek ons dichter bij onszelf en dichter bij onze Schepper zullen bren­gen. Wilt u het een keer uitpro­beren? Kom gerust!

Graag opgeven via:

kerkproeverij@pknkoudekerk.nl of bij ondergetekende.

  • Over Soep & praatje en de film Shoplifters, beide op dinsdag 24 september staat meer info op deze site.
  • Graag nodig ik u ook uit voor een regionale activiteit van twaalf Protestantse Gemeenten in de regio Alphen. Ook onze gemeen­te is op zaterdag 5 oktober met een eigen stand aanwezig op de eerste “Inspiratiemarkt” in de Adventskerk. Op die markt laten de diverse kerken zien waar ze mee bezig zijn en geven zo inspiratie door aan elkaar. Daarnaast is er een continu podiumprogramma met o.a. muziek, een kerkelijke mode­show en een kindervoorstelling. Ook kunt u meedoen aan één of meerdere interessante work­shops. De markt opent om 11.00 uur. Tot 15.00 uur kan iedereen in en uitlopen. Vanaf 15.00 uur is er ter afsluiting een forum­discussie over de toekomst van de kerk o.l.v. onze burgemeester Liesbeth Spies. Het is in deze tijd goed om als (leden van) ver­schillende kerken door elkaar geïnspireerd te worden. Ik hoop dat deze dag ook voor u een kleine oppepper zal zijn.

Van harte aanbevolen!

 

Handreiking

Laten wij dit seizoen met elkaar proberen om alle handen die naar ons uitgestoken worden te grijpen! En doe zelf ook eens een hand­reiking!

 

Een hartelijke groet van

dominee Willem Biesheuvel

 

 

Geplaatst: 24 augustus 2019