Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pasoresteam – november 2022

Berichten van het pasoresteam – november 2022

Geplaatst in: Nieuws

In beweging

Er is weer veel gebeurd sinds de vori­ge Maandbrief.

Er gebeurt nog steeds veel in de we­reld om ons heen. Het aantal coro­napatiënten neemt weer toe. De oorlog in Oekraïne blijft voortduren en maakt veel slachtoffers. En ook wijzelf ervaren de gevolgen in onze portemonnee.

Ook in onze kerk gebeurde er veel in de maand die achter ons ligt. We hebben een koper voor de Ontmoe­tingskerk, Honswyc en het omliggen­de terrein. Het blijft een pijnlijke stap om een kerk te moeten verko­pen. Wat de pijn een beetje verzacht is dat de kerk een goede nieuwe be­stemming krijgt. En ook dat de kerk­zaal ongeveer zal blijven zoals zij nu is.

Tijdens de gemeenteavond op 20 ok­tober hebben wij u ook bijgepraat over het project “Mag ik even aan­schuiven?” Met dat project dagen we onszelf uit om in gesprek te gaan met jongere gemeenteleden. Om er achter te komen wat hen inspireert. Om er misschien achter te komen hoe we in deze tijd voor hen van be­tekenis kunnen zijn, hoe we hen kun­nen helpen om betekenis te geven aan hun leven. Wij hopen dat u het ook aandurft om aan te schuiven bij een jongere. Dat is best wel eng. Maar wij zullen u niet onvoorbereid op pad sturen. Hieronder meer info over twee instructie-avonden in no­vember.

Er waren ook bemoedigende mo­menten in de achterliggende perio­de. Tijdens het Kliederconcert op 1 oktober en ook in de gezinsviering op 16 oktober waren er veel kinde­ren met hun ouders in de kerk. Daar­uit spreekt dat er ook in een nieuwe generatie verlangen leeft naar God en naar vormen om gestalte te ge­ven aan geloof. Laten we als kerk proberen om in beweging te blijven: naar een goede toekomst voor onze eigen gemeen­schap, naar een goede toekomst voor Gods wereld!

 

Vieringen

In de komende maanden worden de kerkdiensten weer gehouden in de Brugkerk. Vergeet niet om uw jas mee te nemen en die ook aan te houden. Vanwege de hoge energie­prijzen moeten we ook als kerk de thermostaat lager zetten.

Hieronder informatie over enkele van de kerkdiensten in de komende periode:

 • Op zondag 30 oktober vieren we samen de Maaltijd van onze Heer. Enkele kinderen zullen op deze zondag voor het eerst mee aan tafel gaan. Zij hebben in oktober samen met hun ouders meegedaan met het gezinsleerhuis. Daar heb­ben ze geleerd wat het betekent om samen brood en (in hun geval) druivensap te delen. Ook tijdens de viering zullen we proberen om aan de kinderen nog eens duidelijk te maken wat zij gaan doen. Het the­ma wordt: “Brood uit de hemel”.

Op zondagmiddag 30 oktober om 15.00 uur is er een tweede Maal­tijdviering in Onder Dak. Daarvoor nodigen we met name diegenen uit voor wie het moeilijk is om ’s och­tends aanwezig te zijn of om naar voren te lopen om brood en wijn te ontvangen. In de middagviering zit­ten we samen aan één grote tafel. Wie vervoer nodig heeft kan daar­om vragen bij de diaconie.

 • Op dankdag voor gewas en arbeid, 2 november, is er om 19.30 uur een viering in de Brugkerk. Het the­ma: “Danken aan tafel”.
 • Op zondag 13 november nemen enkele kinderen afscheid van de basiscatechese. Ze krijgen een Bij­bel mee en ook Gods zegen voor de weg door het leven. En sommi­gen zullen ook zelf een rol spelen in de dienst.
 • Op zondag 20 november gedenken wij hen die ons tussen 1 november 2021 en 31 oktober 2022 zijn ont­vallen. De families van de over­ledenen krijgen een brief waarin zij worden uitgenodigd om hun dier­bare te gedenken.
 • Vanaf zondag 27 november gaan we op weg naar het Kerstfeest. In de Adventstijd zal de kinderneven­dienst weer werken met een pro­ject. Van eerste Advent tot en met eerste Kerstdag zal er op alle zon­dagen kindernevendienst zijn.

 

Door de week

 • De data van Soep & Praatje vindt u elders.
 • Elders vindt u ook de aankondiging van de Bazaar op vrijdag 4 en zater­dag 5 november. Hier alvast een oproep aan u allemaal om te ko­men.
 • Op dinsdag 8 november om 20.00 uur gaan we weer Samen Bijbelle­zen in Onder Dak. We lezen een moeilijke gelijkenis waarin Jezus dreigende taal spreekt: zijn verhaal over een koninklijke bruiloftsmaal­tijd, Matteüs 22:1-14. Iedereen is (net als in die gelijkenis) welkom!
 • Twee avonden in november zullen in het teken staan van het project “Mag ik even aanschuiven?” We hopen dat velen van u één gesprek durven en willen hebben met een jongere uit onze gemeente. Op woensdag 9 en maandag 21 no­vember zijn er twee instructie-avonden. Op 9 november krijgt u praktische instructies. Op de 21e gaan we ons oefenen in praten over wat geloof voor onszelf bete­kent. Beide bijeenkomsten begin­nen om 20.00 uur en vinden plaats in Onder Dak. Het zou fijn zijn als u zich vooraf opgeeft i.v.m. het ma­teriaal dat we voor u zullen kopi­ëren. Dat kan bij ondergetekenden. Maar u kunt ook de andere leden van de projectgroep aanspreken: Elsbeth Oosting en Jacques Ver­schoor.
 • Wij nodigen u ook graag uit bij een oecumenische ontmoetingsavond op woensdag 23 november om 20.00 uur in Onder Dak. Pastor Lâm en dominee Willem zullen op deze avond e.e.a. vertellen over een le­gendarisch figuur uit de kerkge­schiedenis: Nicolaas van Myra. Als Sinterklaas keert hij nog elk jaar bij ons terug. En er is ook een link tus­sen Nicolaas en de Brugkerk: voor de reformatie droeg de kerk de naam Sint Nicolaaskerk. Het wordt een avond met een knipoog maar ook met serieuze informatie. Van harte welkom!
 • Christelijke meditatie is onder be­geleiding en in stilte woorden uit de Bijbel werkelijk bij je laten bin­nenkomen. Op woensdag 30 no­vember om 20.00 uur gaan we weer mediteren. Let op: wegens de energiekosten doen we dat nu in Onder Dak.

 

Hartelijke groet

Voor dagen die steeds donkerder worden en dagen van gedenken wensen wij u toe dat Gods licht u blijft wenken!

 

pastor Laurien Hoogerwerf

en dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

 

Geplaatst: 6 november 2022