Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastores team – april 2023

Berichten van het pastores team – april 2023

Geplaatst in: Nieuws

 

Pasen en Ester

Op 9 en 10 april mogen we weer het Paasfeest vieren: het feest van Chris­tus’ liefde, sterker dan de dood. Wij nodigen u van harte uit om in de week voor Pasen mee te gaan met de weg van Jezus naar het kruis. En we hopen dat u er op het Paasfeest bij bent om het licht van het nieuwe leven te begroeten.

In de week na Pasen starten we met een Ester project. Eigenlijk is het ver­haal van Ester ook een soort Paas­verhaal: een jonge vrouw staat op tegen het lot dat haar volk zal treffen en waartoe besloten is door een machthebber met een grote haat te­gen het Joodse volk. Een oud maar helaas nog steeds actueel verhaal. Antisemitisme steekt ook in deze tijd weer de kop op. Vreemdelingenhaat blijft een gegeven van alle tijden. We hopen dat u het verhaal van Ester thuis mee zult lezen en ook mee zult doen met de Ester kerkdiensten en andere activiteiten. In het midden van deze maandbrief treft u een flyer aan met het programma van het project en meer informatie.

 

Zon- en gedenkdagen

Hieronder meer informatie over de kerkdiensten in de maand april. Alle diensten zullen nu plaatsvinden in de Ontmoetingskerk.

 • Op zondag 2 april is het Palmzon­dag. Alle kinderen worden uitgeno­digd om op de, voorheen genoem­de, jeugdzolder van de Ontmoe­tingskerk, Palmpaasstokken te ko­men maken. Aan het einde van de dienst zullen de kinderen in op­tocht de kerkzaal binnenkomen, waarbij we met ’n allen een Hosan­nalied zingen. Dat wordt vast fees­telijk! Maar Palmzondag is ook het begin van de Stille Week. Op Palm­zondag klinkt al blijde hoop van Pa­sen, maar we beseffen ook dat dat via het lijden en sterven van Jezus zal gaan.
 • Op de Witte Donderdag lezen we uit het boek Exodus over de eerste Pesachmaaltijd: in de vooravond van Israëls uittocht uit Egypte.

Evangelist Matteüs vertelt hoe Jezus met zijn leerlingen samen­komt voor de Pesachmaaltijd: in de vooravond van zijn arrestatie, schijnproces en sterven aan een kruis. Tijdens deze maaltijd geeft Jezus een nieuwe betekenis aan het brood en de wijn die Hij met zijn vrienden deelt. Ze worden tot teken van zijn blijvende verbon­denheid met hen door de dood heen. Tijdens de Witte Donderdag­viering in de Ontmoetingskerk de­len ook wij met Jezus’ leerlingen met brood en wijn in Jezus’ liefde tot de dood. Als u wilt kunt u tij­dens de Maaltijdviering weer drin­ken uit de grote beker. Voor wie dat nog niet ziet zitten zal er ook wijn zijn in kleine glaasjes.

 • In de middag van de Goede Vrijdag is er om 15.00 uur een Maaltijd­viering in Onder Dak: met ieder die op de Witte Donderdag ’s avonds niet kon komen of voor wie het las­tig is om aan de lopende viering mee te doen. Als u van huis ge­haald wilt worden kunt u zich mel­den bij onze diakenen.
 • In de verstilde viering op de Goede Vrijdagavond horen wij, uit het evangelie naar Matteüs, het hele verhaal van het lijden en de dood van Jezus. Er is geen preek. En wij doen er voor en na de dienst en nadat we horen hoe Jezus de geest geeft, het zwijgen toe. Wat kunnen woorden zeggen waar een mens geconfronteerd wordt met het ver­schrikkelijkste lijden? Maar in de stilte blijft ons hart hopen. Zal de liefde van Hem die wij gedenken toch nog doorwerken? Tijdens de Goede Vrijdagviering worden wij begeleid door pianospel van Geer­ten Boogaard en vioolspel van Nuno Malajuwara.
 • Na een doodstille zaterdag komen wij in de avond van 8 april weer bijeen: als mensen die niet willen aanvaarden dat de duisternis en de dood het laatste woord hebben. We lezen verhalen uit de Bijbel die na een lange nacht toch licht belo­ven.Dan roept een stem dat er al beetje licht is gezien aan de hori­zon. Gevat in de vlam van een brandende kaars wordt dat licht de kerk binnengedragen. Het schijnsel straalt over het water in het doop­vont. Wij gedenken onze eigen doop en worden eraan herinnerd dat wij kinderen van het licht mo­gen zijn. Als teken daarvan ontvan­gen wij nu allemaal een kaarsje.En dan wordt eindelijk het bevrijden­de woord gesproken: de Heer is opgestaan, Zijn licht heeft de duis­ternis verdreven. Een Nieuwe Mor­gen wacht ons!
 • ‘Liefdesvuur dat geen zee kan do­ven’: dat wordt het thema van de feestelijke Paasmorgenviering. We lezen het Paasevangelie als be­schreven door Matteüs en ook en­kele woorden uit het Hooglied. Een Paaskoor o.l.v. Arie Knetsch zal voor ons optreden en met ons zin­gen. Organist Chris van der Ouw en trompettist Bart Schinkel zullen la­ten horen hoe Paasjubel klinkt. En er mag in de Paasviering ook nog gedoopt worden: Floor Johanna Hillegonda van Winkel, dochter van Martijn en Sophie, ontvangt het teken van Gods liefde. Die liefde zal er altijd zijn: in leven en dood!
 • Op de zondagen 16 en 23 april en op zondag 7 mei lezen we in het kader van het Ester project steeds uit het boek Ester.
 • En last but not least zondag 30 april: dan neemt Laurien Hooger­werf afscheid als pastor van onze gemeente. Twee weken later, zon­dag 14 mei, zal ze worden beves­tigd als predikant te Linschoten. U komt natuurlijk allemaal om Lau­riens laatste preek als onze pastor te horen en om haar en haar gezin na de dienst Gods zegen toe te wensen. Er zal na de dienst ook koffiedrinken in de kerk zijn met iets lekkers erbij.

 

Activiteiten door de week:

 • Voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar is er op woensdag 5 april om 19.30 uur een Paaschal­lenge in Onder Dak. De bedoeling is om op een speelse en actieve ma­nier te ontdekken wat er omgaat in de hoofden van de leerlingen van Jezus op wat wij Witte Donderdag en Goede Vrijdag noemen. Opge­ven voor 3 april via tref@pkn koudekerk.nl. Doe je mee?
 • Op Paasmorgen voor de Paasvie­ring organiseert de leiding van de kindernevendienst om 8.45 uur een Paasontbijt: niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen die wil meedoen. Aanmelden via knd­koudekerk@gmail.com.
 • Elders in deze maandbrief wordt aangekondigd wanneer er weer Soep & Praatje
 • En ook dus elders in deze maand­brief: De Vrije Pers met het pro­gramma van ons Ester project. We beginnen op woensdagavond 12 april met een thema-avond over het verhaal van Ester en over hoe het is om in 2023 in Nederland Jood te zijn. En daarna volgen nog andere activiteiten. Zet ook de feestavond op 9 mei in uw agenda.
 • Graag maken wij u ook nog attent op de hofjeswandeling op zaterdag 6 mei in Leiden. Ook daarover meer info elders.

 

Hartelijke groet

Dat het licht van Pasen in de ko­mende tijd met u mee zal gaan!

pastor Laurien Hoogerwerf en

dominee Willem Biesheuvel

 

 

Geplaatst: 3 april 2023