Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – december 2022

Berichten van het pastoresteam – december 2022

Geplaatst in: Nieuws

Op weg naar Kerst

Voor de kerk is het nieuwe jaar al begonnen. De Adventstijd markeert steeds weer een nieuw begin. Chris­tus is gekomen, blijft komen en zal komen om met ons aan een nieuwe toekomst voor de wereld te schrij­ven.

Op de Adventszondagen gaan de lezingen in de kerkdiensten over vier voormoeders van Jezus. En op eerste Kerstdag horen we natuurlijk over moeder Maria. In de kinderneven­dienst gaan de kinderen aan de slag met dezelfde verhalen. Het thema van hun Advents- en Kerstproject is: “Levenslicht”. De moeders uit de ver­halen schenken het levenslicht aan een kind. En Jezus zelf is volgens het evangelie het Licht in ons leven. Wij nodigen u graag uit om op de zondagen van Advent en tijdens de Kerstvieringen dit Levenslicht te ko­men begroeten!

 

Nieuw begin

Het was even slikken: op donderdag 17 november een laatste kerkelijke vergadering in Honswyc. Een dag later werden de Ontmoetingskerk en nevenruimtes officieel overgedragen aan de nieuwe eigenaar, de heer John de Wit. Sinds 1912 hebben de handen van vele vrijwilligers de Ont­moetingskerk uitstekend(!) onder­houden. Het geeft een beetje troost om te weten dat het gebouw in goe­de andere handen is overgegaan.

Na de overdracht zullen er in Hons­wyc geen kerkelijke bijeenkomsten meer zijn. Maar we zullen in 2023 nog wel op vele zondagen van de Ontmoetingskerk gebruik maken: wanneer vanaf het voorjaar de Brug­kerk anders wordt ingericht. Ver­moedelijk eind 2023 zullen we dan echt afscheid gaan nemen van de Ontmoetingskerk.

Onze hoop is dat de overdracht van de Ontmoetingskerk ook een nieuw begin voor onze gemeente zal zijn. Een tijd van niet meer hoeven bak­keleien over welk gebouw het wordt. Een tijd van letterlijk en figuurlijk bouwen aan de toekomst van onze gemeente.

Maar is er nog wel toekomst voor onze kerk? Een vraag die ook onder­getekenden bezighoudt. Maar Maar­ten Luther schijnt eens gezegd te hebben dat hij, wanneer hij vandaag wist dat morgen het einde voor deze wereld zou komen, toch nog een ap­pelboom zou planten. Luther be­doelt dat wij, zolang wij daarvoor de (Geest)kracht hebben, geroepen zijn om te blijven bouwen aan Gods we­reld en Gods kerk. En God zal dan, bedoelt Luther ook, op zijn wijze ons werk voltooien. Wij voelen ons nog zeer gemotiveerd om door te bou­wen. En wij hopen dat dat ook voor u geldt!

 

Vieren

In de Advents- en Kersttijd bent u van harte welkom in onze diensten in de Brugkerk. Vanaf eerste Advent tot en met eerste Kerstdag is er op alle zondagen kindernevendienst en oppas voor de allerkleinsten. Voor de hele winter blijft het advies: jas aan in de kerk. Vanwege de hoge energiekosten wordt er minder ge­stookt.

Hieronder aanvullende informatie over enkele kerkdiensten:

  • Op 11 december werkt vrouwen­koor Colorique uit Alphen mee aan de derde Adventsviering. Het koor zou vorig jaar meewerken aan de Kerstnachtdienst, maar dat ging wegens corona op het laatste moment niet door. Maar nu dus een herkansing!
  • Op zondag 18 december staat do­minee Ellis Ezinga als gastvoor­ganger op de kansel. Eén van de ondergetekenden heeft warme connecties met haar en beveelt haar zeer bij u aan.
  • Wij zien erg uit naar Kerstvieringen mét mensen in de kerk. De laatste keer dat dat kon was in 2019… Op Kerstavond 24 december zijn er twee diensten. Allereerst om 19.00 uur de Kerstgezinsviering. Voor de­ze dienst schreef ons jonge ge­meentelid Roosmarijn Heibloem een bewerking van “A Christmas Carol” van Dickens. Het verhaal is voor een deel gefilmd en wordt voor een deel live uitgespeeld. We zien de eigenaar van een speeltuin zonder gevoel voor kinderen en zonder gevoel voor Kerst. Maar drie Kerstengelen laten het koude hart van de man ontdooien…
  • De Kerstnachtdienst begint om 21.45 uur met het inzingen van een aantal Kerstliederen. De dienst krijgt een niet erg verrassend, maar dit jaar helaas wel zeer actu­eel thema: “Vrede op aarde”. Voor de dienst krijgen de tijdelijke Oe­kraïense inwoners van onze dor­pen een speciale uitnodiging. En er is ook een Kerstkoor dat o.l.v. Arie Knetsch naast bekende Kerstlie­deren ook één Oekraïens Kerstge­zang instudeert. Wij hopen dat u erbij zult zijn, ook om met uw aan­wezigheid onze Oekraïense gasten een hart onder de riem te steken.
  • Ook op Kerstmorgen 25 december zingen we voor de dienst eerst sa­men enige mooie Kerstliederen. In de kerk en ook in nevendienst wordt ons Levenslicht-project afge­rond. En ook op Kerstmorgen is er een koor: shantykoor “Het Groene Hart” o.l.v. Peter van Poelje. Nee, dat betekent niet dat er tijdens de Kerstviering zeemansliederen wor­den gezongen. Het koor brengt echte Kerstgezangen tot klinken. Maar wel op geheel eigen shanty-wijze en begeleid met eigen instru­menten. Het wordt vast een groot feest!
  • Zoals gebruikelijk is er op oude­jaarsavond 31 december om 19.00 uur een oecumenische oudejaars­viering in de Brugkerk. Voorganger is deze keer collega Pastor Lâm. Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 17.00 uur weer de mogelijk­heid om een kaars van herinnering en hoop aan te steken in de kerk. Meer over de Lichtjesavond elders in dit blad.
  • Het nieuwe jaar 2023 begint met een zondag. Niet te laat naar bed dus, want om 10.00 uur wordt u alweer in de Brugkerk verwacht. Na de nieuwjaarsviering wensen we elkaar veel zegen en goede hoop voor 2023 toe.

 

Door de week

In de maand december even wat minder doordeweekse activiteiten. Velen hebben het dan druk met an­dere dingen.

  • Er is nog wel één keer Soep & Praatje: op 13 december om 12.00 uur.
  • En ook op dinsdag 13 december, om 20.00 uur, is er weer Samen Bijbellezen in Onder Dak. We lezen woorden die in de Adventstijd vaak klinken: over “een telg die opschiet uit de stronk van Isaï” en over hoe het zal zijn wanneer Hij regeert, Jesaja 11:1-10. Ieder die mee wil lezen en praten over het verhaal is van harte welkom!

 

Hartelijke groet

In de Adventstijd kijken wij uit naar de Koning die ons de vrede brengt. Wij wensen u toe dat zijn licht u tegemoet zal stralen!

 

pastor Laurien Hoogerwerf en

dominee Willem Biesheuvel

 

 

Geplaatst: 3 december 2022