Home » Blog » Nieuws » Brief van de maand februari

Brief van de maand februari

Geplaatst in: Nieuws

Teken van het kruis 

Het Calvinisme ziet diep in mij. Johannes Calvijn leerde en leefde matigheid. Opdat de overvloed niet zou afleiden van waar het om gaat. Daarom voel ik mij thuis in de leegte van protestantse kerkgebouwen. En ook in een sobere liturgie.

Toch ben ik erg blij met de goede band die wij in deze dorpen hebben met onze katholieke zusters en broe­ders. En met één element van onze oecumenische samenwerking in het bijzonder: de jaarlijkse gezamenlijke aswoensdagviering.

Voor ik hier predikant werd had ik nog nooit een aswoensdagviering meegemaakt. Ik moest wel even wennen aan het in de kerk verbran­den van palm- of eigenlijk buxustak­jes. Ik vond het de eerste keer ook een mal gezicht: al die zwarte kruis­jes van as getekend op het voor­hoofd van elke kerkganger. Toch deed het wat met me toen collega Pastor Lâm ook zo’n kruisje op mijn voorhoofd tekende. En op volgende aswoendagen deed het me steeds meer.

Tijdens de veertig dagen voor Pasen volgen wij Jezus op zijn weg naar het kruis. Het teken van het kruis, gete­kend op mijn voorhoofd, verbindt mij met Hem. Veel bewuster dan toen aswoensdag nog was als iedere woensdag, ga ik nu op weg naar Pasen.

Johannes Calvijn koos ervoor om de kerk te versoberen: een terugkeer naar de eenvoud van het evangelie. Ik begrijp heel goed waarom hij som­mige zaken uit de kerk verwijderde. Maar wat ik niet begrijp is waarom ook dat askruisje van hem weg moest. Het verwijst immers naar dat kruis dat in de kern van het evan­gelie staat.

Het kruis is niet alleen een christelijk symbool. Met zijn verticale en hori­zontale lijn had en heeft het ook in andere religies betekenis. De verti­cale lijn staat voor de verbinding tus­sen hemel en aarde. De horizontale verbeeldt onze band met alle men­sen en de schepping om ons heen.

Het kruis dat Jezus op zijn weg vond was een martelwerktuig. Maar Hij droeg dit kruis in vol vertrouwen op zijn God. En Hij bleef, ondanks dat Hij dit kruis moest dragen, toch gelo­ven in de mensen. Daarom is dit ene kruis, veel meer nog dan al die ande­re kruizen, een teken dat God zich wil blijven verbinden met ons en dat Hij ons wil blijven verbinden met el­kaar. Aan het kruis ging het lichaam van Christus stuk. Toch zegt het te­gen ons dat niets zijn verbonden­heid met ons en onze verbonden­heid in Hem met elkaar stuk kan krij­gen.

In de katholieke traditie is (of vooral: was) het de gewoonte om na het ontvangen van het askruisje veertig dagen lang te vasten. Veertig dagen geen overvloed maar je focussen op de kern: op dat kruis en waar het voor staat. Nu leef ik als rechtgeaarde calvinist het hele jaar door al vrij sober. Toch neem ik mij voor om in de komende veertigdagentijd aan het einde van elke dag even bewust stil te staan bij de verticale en de horizontale lijn. Op welke momenten voelde ik mij vandaag sterk verbonden met God? En op welke momenten voelde ik mij sterk verbonden met een naaste? Ik hoop dat door deze oefening het verbindingsteken nog meer een cen­trale plek in mijn leven krijgt.

Voor deze calvinist is het een waar­devolle gewoonte geworden om op aswoensdag, met een kruis getekend op het voorhoofd, de weg naar Pa­sen in te slaan. Als ik ook u een beet­je enthousiast heb kunnen maken, weet u dan op aswoensdag 22 febru­ari om 19.30 uur van harte welkom in de koorzaal van de Brugkerk.

Ik wens u allen toe dat u op de weg naar Pasen nog meer verbonden zult raken met God en met elkaar!

 

dominee Willem Biesheuvel

 

Geplaatst 20 februari 2023