Home » Blog » Nieuws » Toekomst delen – update augustus 2023

Toekomst delen – update augustus 2023

Geplaatst in: Nieuws

In de maandbrief van juni is geschre­ven hoe toen de stand van zaken was. Nu zijn we begin augustus en weten we gelukkig veel meer en kun­nen we u bijpraten over wat we gaan doen en ook wat de nieuwe planning is. We schreven in juni dat het wach­ten was op de goedkeuring van de CCBB (Classicale Colleges voor de Behandeling van Beheerszaken). Die goedkeuring is binnen. Tevens was de vraag of er een aangepaste ver­gunning nodig was voor het ver­wijderen van de vloer. Gelukkig was dit niet nodig en stonden ineens alle seinen op groen en konden we star­ten met de voorbereidingen van de transformatie.

Afgelopen weken is er door een grote groep vrijwilligers een hoop werk verzet. Zichtbaar en onzicht­baar. Het zichtbare is dat de verwar­ming, de banken, de houten vloer en de zerken verwijderd zijn. Het hout van de banken en de vloer zijn spij­kervrij gemaakt, zodat dit herge­bruikt kan worden of verkocht. De zerken zijn met vereende krachten en een shovel opgepakt en achter de kerk opgeslagen voor hergebruik op het podium en in de transepten.

Heel veel waardering voor alle hulp die hierbij geboden is. Deze klussen hebben een flinke kostenbesparing opgeleverd. Ook is het tochtportaal bij de toren gedemonteerd. We heb­ben nog wel een paar belangrijke zerken die we binnen of buiten de kerk ergens zichtbaar neer willen leggen, dat gaat de komende weken plaatsvinden. Het onzichtbare werk is dat het kern-/bouwteam in ge­sprek is geweest met de (onder)aan­nemer(s), architect en de construc­teur over alle aanpassingen van de tekeningen en begrotingen. Dit om te bespreken wat er allemaal toch verbouwd kan worden ondanks de tegenvaller met de vloer. Gelukkig is er toch een mooi plaatje uitge­komen. Helaas zal er weinig gebeu­ren in de Noordkapel en de Koorzaal, hopelijk komt dat op een later mo­ment.

Nu het westwerk, de kerkzaal en de transepten ontruimd zijn, kan de aannemer beginnen. De planning is dat hij vanaf 14 augustus de bouw­plaats gaat inrichten. De eerste week van september wordt begonnen met het verwijderen van de huidige be­tonnen vloer en de losse onderlaag. Dit gaat 2 á 3 weken duren en dan kan er weer opgebouwd worden. Op zaterdag 9 september, tijdens de open Monumentendag, kunt u zich in Onder Dak melden voor een rond­leiding en een toelichting op de to­tale transformatie en tevens ook over de geschiedenis van de Brug­kerk. Hierover komt ook nog infor­matie te staan op de website en de beamer voor de dienst. Kijk ook eens naar de foto’s op de website van de stichting vrienden van de Brugkerk: www.vriendenvandebrugkerkaanderijn.nl

Helaas kunnen we dit jaar geen kerk­diensten meer houden in de Brug­kerk, dit komt vanwege de vertragin­gen die we opgelopen hebben met de vloer. De voorlopige planning is, en we hopen dat we niet meer te­genvallers krijgen, dat we eind maart 2024 de getransformeerde Brugkerk feestelijk in gebruik kunnen nemen. Tot die tijd kunnen we gebruik blij­ven maken van de Ontmoetingskerk.

 

Namens bouw- en kernteam,

Piet van Bostelen

Toekomst.delen@pknkoudekerk.nl

 

Hieronder een aantal foto’s van de afgelopen periode.

 

 

 

Geplaatst: 26 augustus 2023