Home » Blog » Nieuws » Vieringen en activiteiten in de veertigdagentijd

Vieringen en activiteiten in de veertigdagentijd

Geplaatst in: Nieuws

Vespervieringen:

In de veertigdagentijd zullen er een tweetal momenten zijn waarop we als parochianen en als gemeente­leden van de protestantse kerk sa­men ons bezinnen. We zullen twee vespers hebben die de focus leggen op twee vrouwen onder het kruis. Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jezus. Wat gaat er in hen om. Zij die de hele weg met Jezus zijn meegelopen. Van de zijlijn hebben zij ongetwijfeld meegeleefd, meegeleden met Hem die hen zo lief was. Hoe was het voor hen? U bent van harte uitgenodigd voor deze gebedsmomenten die ongeveer

een half uur duren: donderdag 22 febru­ari en 8 maart om 19.00 uur in de dagkapel van het Anker. Gun u zelf dit moment van rust en bezinning in de veertigdagentijd.

Namens de Raad van Kerken,

pastor Lâm

 

Sobere maaltijd

De sobere maaltijd in deze veer­tigdagentijd wordt gehouden op woensdag 28 februari om 18.00 uur in Honswyc.

Een eenvoudige maaltijd van soep en brood waarmee we ons in de veer­tigdagentijd verbinden met al die mensen op de wereld die elke dag sober eten.

De soep wordt door vrijwilligers gekookt.

Bij deelname vragen we een bijdrage van € 5,-. Na aftrek van de kosten komt uw bijdrage ten goede aan het vastenproject van de RK-parochie. Het vastenactie project steunt dit jaar de duurzame watervoorziening Melela in Tanzania. Tijdens de vastenmaaltijd zal onze plaatsgenoot Henk de Boer, die regelmatig in Tan­zania werkt als vrijwilliger en er ook aan meehelpt om dit project te laten slagen, vertellen over dit project.

Aanmelden kan via: raadvankerken@pknkoudekerk.nl

 

Wereldgebedsdag

Een wereldgebeurtenis! Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden men­sen voelen zich – in de 183 landen die meedoen aan de viering van Wereldgebedsdag – door gebed vere­nigd en bemoedigd. Door Wereld­gebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale, oecume­nische dimensie.

Tijdens de gebedsdienst wordt erva­ren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepassing van Bijbelse teksten.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is het feit dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden, waar dezelfde noden voor God ge­bracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en dezelfde schrift­gedeelten worden gelezen. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, dan worden daar al de eerste diensten gehouden terwijl wij hier nog de vorige datum schrijven.

Uur na uur ontwaken weer andere volkeren en breekt voor hen de dag aan. Als het bij ons avond is, begint in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika de Wereldgebedsdag.

 

Die dan, als onze beden zwijgen,

als het daglicht onderduikt,

weer nieuwe zangen op doet stijgen,

ginds waar de nieuwe dag ontluikt.

 

Ook wij doen daaraan mee tijdens de weeksluiting op vrijdag 2 maart om 19.00 uur in Rhijndael waarvoor wij u van harte uitnodigen.

 

De Raad van Kerken

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst: 19 februari 2018