Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – mei 2022

Berichten van het pastoresteam – mei 2022

Geplaatst in: Nieuws

Feest van de Geest

Wat goed was het om, na twee jaren Pasen alleen online kunnen vieren, dit jaar op eerste Paasdag weer een volle kerk te hebben. En de zon scheen ook nog volop. Echt een Paasfeest waar wij, in een nog steeds sombere tijd vanwege de oor­log in Oekraïne, toch weer goede moed van kregen!

En nu gaan we op weg naar Pink­steren: het feest van een andere Geest dan de geest die in deze we­reld vaak waait, het feest van de Geest die het evangelie wil doen lan­den in ons leven, het feest van de Geest die ons wil inspireren om ge­loof en hoop en liefde ook waar te maken.

Dat wij door die Geest geraakt zullen worden!

 

Vieringen

In de komende tijd zullen bijna alle kerkdiensten in de Ontmoetingskerk plaatsvinden. Uitzondering: Hemel­vaartsdag 26 mei, zondag 29 mei en Pinksteren 5 juni. Dat we dan in de Brugkerk samenkomen heeft te ma­ken met het kerk-en-kunstproject “Feest van de Geest”. Vijftien kuns­tenaars zullen in vijftien kerken in het Groene Hart een kunstwerk laten zien dat zij, geïnspireerd door het Pinksterevangelie, nieuw hebben ge­maakt. Daarnaast exposeren ze ook nog andere kunstwerken. Door coro­na moest het Feest van de Geest tweemaal worden afgeblazen. In 2020 ging kunstenares Hendrie Sas­sen uit Ter Aar aan de slag met een kunstwerk waarvoor zij inspiratie vond in de lange geschiedenis van de Brugkerk. Nu pas in 2022 kan zij haar kunst echt tonen. Maar zij wil dat graag doen in de kerk waarvoor ze het werk maakte.

Link naar het bericht op deze site: https://pknkoudekerk.nl/feest-van-de-geest-2022-kunstwerken-hendrie-sassen/

 

Hieronder enkele bijzonderheden over de kerkdiensten in de komende periode:

 • Op zondag 8 mei een vrolijke dienst met thema: Zing! Het wordt de eerste van zeven kerkdiensten in het thema summer-dates, ver­spreid over het late voorjaar en de zomer, waarin we aan de slag gaan met de trefwoorden uit het beken­de lied van Ramses Shaffy. Zie ook de “Brief van de maand” eerder in deze maandbrief. Organist Chris van der Ouw zal vol op het orgel gaan, heeft hij beloofd. Drie ge­meenteleden kiezen een favoriet lied uit en vertellen ook waarom zij dat lied hebben gekozen. Meer info over de summer dates
 • Op zondag 15 mei begint onze kerk­dienst vroeger (9.00 uur) i.v.m. de Leidse Marathon.
 • Op zondag 22 mei is dominee J. van der Meent onze gastvoorganger.
 • Op Hemelvaartsdag 26 mei begint de dienst, in de Brugkerk dus, al om 9.00 uur. Kunstenares Hendrie Sassen is er dan ook om iets over haar werk te vertellen.
 • Pinksteren is het feest van de Geest. Maar we vieren dan ook de geboorte van de kerk. De geschie­denis van onze eigen kerk, ver­beeld door Hendrie Sassen, laat ook zien hoe de Geest steeds weer een doorstart maakte ook in onze dorpen. In deze tijd van vele ideeën is niet altijd duidelijk hoe de weg van de kerk verder zal gaan. Maar de boodschap van Pinksteren is dat de Geest blijft doorwaaien en de wereld zal blijven raken. In de Pinksterviering laten we ons door het evangelie en de kunst van Hendrie Sassen inspireren om hoopvol de weg naar de toekomst te gaan!

 

Door de week

In het hart van deze maandbrief vindt u een inlegvel waarop onze themavieringen en “summer dates” in de zomer worden aangekondigd. Hieronder een overzicht van kerke­lijke activiteiten tot en met Pinkste­ren:

 • Soep & Praatje is er ook in mei: op 3, 17 en 31 mei.
 • Op 3 mei en op 7 juni is er ook weer Open Huis in Onder Dak.
 • U wordt van harte uitgenodigd voor een gemeenteavond op dins­dag 3 mei om 20.00 uur in de kerk­zaal van de Brugkerk. Waarom daar? Omdat één van de twee on­derwerpen die op de agenda staan, de beoogde aanpassing van het in­terieur van de Brugkerk is. Het is alweer bijna een jaar geleden dat we een (moeilijk) besluit over de toekomst van onze kerkgebouwen hebben genomen. Daarna zijn en­kele groepen heel hard aan het werk gegaan om de uitvoering van het besluit voor te bereiden. Maar dat voorbereidende werk onttrekt zich grotendeels aan het zicht van de rest van de gemeente. Daarom zult u op de gemeenteavond wor­den bijgepraat. Informatie over “toekomst delen”.

Het andere onderwerp dat aan de orde zal komen, is het kerkelijke jeugdwerk. Na de kerkdienst op Witte Donderdag deden 15 jonge­ren in Honswyc mee aan een uit­dagende Paaschallenge. Maar het lukt ons niet zo vaak om jongeren bijeen te krijgen. Dat baart zorgen. Hoe moet het verder met een kerk met steeds minder jongeren? En hoe moet het verder met het jeugdwerk in een kerk met vooral ouderen? Vragen waar geen ge­makkelijke antwoorden op te ge­ven zijn. Toch gaan we er als ker­kenraad uitgebreid over spreken tijdens een kerkenraadsdag op za­terdag 21 mei. Maar naar die dag toe willen we graag ook een aantal gedachten vanuit de gemeente over dit thema meenemen. Wij ho­pen dat u over dit belangrijke on­derwerp wilt meepraten!

 • Op dinsdag 10 mei is er om 20.00 uur weer Samen Bijbellezen in On­der Dak. Deze keer lezen we twee kortere teksten waarin het thema wraak een belangrijke rol speelt en kinderen het slachtoffer worden: 2 Koningen 2:23-25 en Psalm 137. Maar wraak past toch niet bij de God van de Bijbel? En Hij is toch een God die juist opkomt voor klei­ne mensen? We gaan verkennen of deze duistere teksten ons toch iets kunnen zeggen.
 • Terwijl het nog voorjaar is, is er op woensdag 11 mei om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk toch al een “summer date”, een zomerse af­spraak. Het trefwoord van de avond wordt net als in de kerk­dienst op 8 mei: Zing! In hele grote stappen gaan we door de geschie­denis van het kerklied. En we laten u natuurlijk horen hoe er toen ge­zongen werd. Maar vooral gaan we, begeleid door Chris van der Ouw, zelf zingen: liederen die u zelf uit­kiest. Wie het eerst roept… Spel­regel is wel dat u liederen uit het Liedboek kiest, omdat we anders de tekst niet bij de hand hebben. In de kerk is een aantal Liedboeken aanwezig. Maar als u zelf thuis een Liedboek heeft, neem dat dan mee. Van harte welkom!
 • Noteer ook alvast in uw agenda de volgende summer date op dinsdag­avond 14 juni. Dan rond het tref­woord: Vecht! Hoe die avond eruit gaat zien weten we nog niet pre­cies, maar stroop uw mouwen maar vast op…

 

Bandeloos

Ons bereikte het bericht dat De Band er na ruim dertig jaren vol zangple­zier en mooie bijdragen aan kerk­diensten mee gestopt is. Jammer, want met De Band erbij was een kerkdienst altijd extra feestelijk. Dank aan dirigent Arie, en daarvoor dirigent Peter, en aan alle koorleden voor vele vro­lijke noten en warme klanken. Wij voelen ons een beetje Bandeloos zonder jullie…

 

Studieweek

Predikanten worden geacht om af en toe ook aan nascholing te doen. In de coronaperiode was daar geen mogelijkheid voor. Maar binnenkort heeft dominee Willem een studieweek. Hij heeft zich ingeschreven voor de cursus “Gebruik van het historische kerkge­bouw: pijn en perspectief”. Het gaat om de vraag hoe een monumentaal kerkgebouw en hedendaags ge­meente-zijn samen kunnen gaan. Ook in onze gemeente een actuele vraag. Tijdens de studieweek wordt Willem waar nodig vervangen door pastor Laurien.

 

Hartelijke groet

Wij wensen u allen veel Geestkracht toe!

pastor Laurien Hoogerwerf en

dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

Geplaatst: 1 mei 2022