Kom ook moonlight shoppen!

Geplaatst in: Nieuws

moonlight-shopping-2

Op zaterdag 10 december a.s. wordt in Hazerswoude-Rijndijk de jaarlijkse Moonlight Shopping avond georganiseerd op de Da Costasingel van 18.00 – 20.30 uur. Vanuit onze gemeente zullen we daar ook aanwezig zijn met een gezellige kerstkraam. We trakteren de bezoekers op iets lekkers in het teken van de geboorte van het Kindje Jezus. We hopen vele dorpsgenoten te ontmoeten en met hen in gesprek te gaan.

Om de komende jaren meer handen en voeten te geven aan de “Open Deuren” uit ons beleidsplan bieden we de bezoekers van onze kraam een enquête aan waarop ze hun interesses kunnen aangeven. Als dank ontvangt men een mooie goodiebag mee naar huis. Uiteraard zit in de tas informatie over onze gemeente, maar ook nog een paar mooie cadeautjes zoals de CD “Waarom Kerst?” en de PKN Kerstkrant.

Geplaatst: 28 november 2016

Op 16 december 2016 Kerst Sing-a-Long met KNA

Geplaatst in: Nieuws

logo-christmas-night-of-the-proms

Een bijzondere Kerst Sing-a-Long met KNA in de Ontmoetingskerk op vrijdag 16 december. 

Op vrijdag 16 december 2016 om 20.00 uur wordt er een bijzondere Kerst Sing-a-Long gehouden door muziekvereniging Kunst Na Arbeid in samenwerking met de Protestantse Gemeente te Koudekerk aan den Rijn en Hazerswoude – Rijndijk. Deze muzikale avond zal plaatsvinden in de sfeervolle vernieuwde Ontmoetingskerk, Dorpsstraat 15 te Koudekerk. Er zal instrumentale kerstmuziek gespeeld worden welke wordt afgewisseld met bekende liederen om mee te zingen. Het wordt een mix van vlotte en traditionele kerstliederen, waarbij het combo van KNA zorg draagt voor begeleiding bij het zingen. Dus zingt u graag of luistert u graag naar mooie kerstmuziek, dan bent u van harte welkom bij de Christmas Night of the Proms, om de fijne sfeer in de vernieuwde Ontmoetingskerk te proeven.

Kaarten zijn te koop in Honswyc (Ontmoetingskerk), Onderdak (Brugkerk) Landwinkel Landlust (Gnephoek 44 Alphen), de Margriet (Da Costasingel 6) en Bloemenboetiek Florale (Ambachtsplein 5, Hazerswoude-Dorp).

In de voorverkoop kosten de kaarten € 5,- inclusief een kopje thee of koffie in de pauze. Aan de zaal kosten de kaarten € 7,50. Na afloop van de avond is er gelegenheid om met een drankje (op eigen kosten) nog wat na te praten.

U bent van harte uitgenodigd. Het belooft een bijzondere avond te worden!

 

 

 

Geplaatst: 18 november 2016

Brief van de maand november 2016

Geplaatst in: Nieuws, Nieuws

brief-van-de-maandZegen
‘De Heer zei tegen Mozes: Zeg tegen Aäron en zijn zonen dat zij de Israelieten met deze woorden moeten zegenen:
‘De Heer zegene u en behoede u;
de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.’
Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.’ (Numeri 6: 22-27)

 

In het boek Numeri zitten de Israëlieten midden in de woestijn, op weg naar het beloofde land. Ze zijn druk met klagen, voorschriften en verwijten. Het beloofde land lijkt ver te zoeken. Maar ineens klinkt er een andere beweging in de tekst. God komt naar de mensen toe met zijn zegen. Waar de priesters de naam van God over het volk uitspreken, zal Hij zegenen. Deze belofte klinkt midden in de woestijn.
Misschien verlangen wij ook wel naar die andere beweging in ons leven, de beweging van God naar ons toe. Daar waar wij druk zijn met allerhande dingen, maar ook waar wij met grenzen geconfronteerd worden. Grenzen in onszelf en grenzen van het leven. We kunnen dan verlangen naar God en zijn zegen.
Aan het eind van elke kerkdienst wordt de zegen uitgesproken, om onder de zegen van God een nieuwe week in te gaan. In de kerk wordt ook gezegend bij drempelmomenten in het leven. Bijvoorbeeld bij de doop, bij een huwelijk of bij het naderen van de dood. Sommige dingen zijn groter dan wij zelf zijn. We kunnen ons dan afhankelijk weten van de zegen van God, omdat we ergens aanvoelen dat we het op eigen kracht alleen niet redden.

In Numeri 6 lezen we wat de zegen inhoudt. De opbouw van de zegen is heel zorgvuldig. Drie keer, aan het begin van elke zin, klinkt de naam van de Heer. In het Hebreeuws heeft de eerste zin drie woorden, de tweede zin vijf woorden en de derde zin zeven woorden. De zegen breidt zich dus uit van drie, naar vijf, naar zeven woorden. Uitbreiding en verspreiding past bij de zegen.
Elk tweede deel van de zin kan gelezen worden als een verduidelijking van het eerste deel. ‘De Heer zegene u’ houdt behoeding in. ‘De Heer doe zijn aangezicht over u lichten’ geeft aan dat God genadig is. ‘De Heer verheffe zijn aangezicht over u’ heeft te maken met zijn vrede.
‘De Heer zegene en behoede u’ wil zeggen dat de Heer de gezegende zal bewaren en beschermen. ‘De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig’ is een uitdrukking waaruit de gunst van de Heer spreekt. De zin ‘zijn aangezicht over u lichten’ betekent vriendelijk aankijken. Het wil zeggen, de Heer zal de mens vriendelijk aankijken en genadig zijn. Uit ‘de Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede’ spreken de toewending en toewijding van God naar de mens. God zal zorgen, zorgen voor vrede. Vrede heeft in de bijbel te maken met volkomen geluk, met heelheid, met voorspoed, met welzijn.
In de zegen uit Numeri horen we dus van behoeding, genade en vrede. Met daarachter het aangezicht van de gever, dat licht en zich toewendt. Een mens mag leven onder deze zegen van God. Dat voorrecht is gegeven met de schepping. In Genesis 1 lezen we: ‘God schiep de mens… en God zegende hen.’ (Gen. 1:28) De zegen is een beweging van God naar de mens. De zegen is geen garantie voor voorspoed en geluk. Maar het wil wel zeggen dat God en mens in relatie tot elkaar staan. De zegen wil zeggen God gaat met je mee.
Deze belofte hebben de Israëlieten ontvangen in de woestijn. Onder deze belofte mogen ook wij leven voor het aangezicht van God. In het kort wil de zegen zeggen dat God met je mee gaat heel het leven door. Bij alle moeiten en bij de vreugde. Bij de overgangen in het leven en in de kwetsbaarheid. Leef onder de zegen van God en weet je door Hem gedragen en gesterkt.

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen

Pastor Lisette van der Meijden

 

Geplaatst: 9 november 2016

Berichten van het pastoresteam

Geplaatst in: Nieuws

Nader tot elkaar komenkennismaken
Voor ondergetekende staan deze maanden vooral in het teken van kennismaken met mijn nieuwe gemeente. Tijdens vergaderingen en activiteiten ontdek ik hoe velen hier een deel van hun energie willen geven aan de opbouw van de kerk. En inmiddels hebben al meer dan 150 gemeenteleden een kennis-makingsmiddag of- avond bezocht.Ik wil allen die al naar een kennis-makingsmiddag of –avond zijn geko-men danken voor de open verhalen over hun leven en geloven! Het treft mij steeds weer hoe ieder mens, soms door hele ingrijpende gebeurtenissen heen, haar of zijn eigen levensspoor weet te vinden.

Ik heb inmiddels ook ontdekt hoe divers deze gemeente is in haar geloof. Ik versta die veelkleurigheid als een gave en een opgave. Dat mensen uiteenlopende ideeën hebben over wie God is komt doordat Hij oneindig veel groter is dan één mens kan bevatten. Maar ik geloof dat Hij ons aan elkaar heeft gegeven om via elkaar op het spoor te komen van zijn liefde.
Tijdens mijn kennismakingsronde hoor ik ook over de pijn die velen van u hebben ervaren in een tijd dat het niet zo goed liep in deze kerkelijke gemeenschap. Maar wat ik ook en vooral hoor is dat u die tijd achter u wilt laten. Velen zeggen dat zij zich weer met positieve energie willen richten op waar het om gaat in de kerk: het evangelie van Gods liefde!

Voor mij persoonlijk is het fijn dat ik tijdens de kerkdiensten steeds meer bekende gezichten voor mij zie. Toch moet ik velen van u nog leren kennen: 150 is maar ruim 10% van het totale ledenbestand… Heel prettig voor mij is dat ik mij niet hoef te bemoeien met de uitnodigingen voor de kennismakingsmomenten. Dat doen de wijkcoördinatoren en ouderlingen o.l.v. Agaath Koers.

Spannende tijd
Voor mijn collega’s Lisette en Henriëtta waren de afgelopen weken erg spannend. Er is door de kerkenraad met hen gesproken over al dan niet verder werken in Koudekerk en Hazerswoude-Rijndijk. Inmiddels hebben beide collega’s voor zichzelf besloten hoe zij hun toekomst in de kerk voor zich zien. En op grond daarvan heeft ook de kerkenraad een besluit kunnen nemen. Ik vertrouw op een goede samenwerking: dit jaar uit nog met twee prettige collega’s en in het nieuwe jaar met één!

Lutherjaar

Maarten Luther
Maarten Luther

Op zondag 30 oktober was er een kerkdienst als start van het komende “Lutherjaar”. Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther in 95 stellingen, vastgespijkerd aan de deur van de slotkapel in het Duitse Wittenberg, uiteenzette dat het voortaan anders moest in de kerk. Luthers actie wordt gezien als het beginpunt van de reformatie.
Die reformatie bepaalde de kerk weer bij het hart van het christelijke geloof. Maar de reformatie had ook een keerzijde: zij leidde tot een tragische scheuring in de kerk.
In het jaar 2017 zullen we ook in Koudekerk op allerlei manieren aandacht besteden aan 500 jaar reformatie. We zullen niet alleen stil staan bij wat toen is gebeurd, maar willen ook en vooral nadenken over de uitdagingen waar de kerk nu voor staat. Eén van die uitdagingen is om goed samen te werken met de zusters en broeders van wie we als protestanten 500 jaar geleden afscheid hebben genomen. Daarom zullen alle activiteiten in het kader van het Lutherjaar hier ter plekke georganiseerd worden in samen-werking met de parochie rondom de Bernarduskerk. Hoe het programma voor het Lutherjaar 2017 er precies uit zal gaan zien is nu nog niet bekend. Maar u zult er zeker nog van horen!

Bazaar
Overigens staat er ook in 2016 nog heel veel op de agenda. Als u dit bericht geplaatst wordt staat de negentigste editie van de jaarlijkse Bazaar op het punt van beginnen. Daar moet u natuurlijk allemaal bij zijn: vooral voor de gezelligheid maar natuurlijk ook om de kerkelijke kas te spekken!

Afscheid van de basiscatechese
Na drie jaar meedraaien in zes blokken o.l.v. enthousiaste catecheten nemen vijf brugklassers op zondag 13 november afscheid van de basiscatechese. De dienst op deze zondag is door de jongeren zelf mee voorbereid. Dat betekent dat een aantal dingen misschien een beetje anders zullen gaan dan u gewend bent. En de preek zal de vorm krijgen van een verhaal dat ook voor 12- en 13-jarigen verstaanbaar zou moeten zijn.
Net begonnen op de middelbare school staan deze 5 jongeren voor een spannende nieuwe levensfase. Wij wensen hen toe dat zij ontdekken zullen wie zij zijn mogen!

Gedenken
Op zondag 20 november zullen wij in de Brugkerk de overledenen gedenken van het voorbije kerkelijke jaar. We zullen hun namen noemen met eerbied en in het geloof dat hun leven in de handen is van de eeuwige God. Ook zullen we, in verbondenheid met wie ons zijn voorgegaan, aan de Tafel van de Heer het brood van het leven en de wijn van het Koninkrijk eten en drinken. Wij wensen iedereen die in deze periode terugdenkt aan een dierbare overledene veel sterkte toe!

Naar Ghana
Op 21 november gaan drie van onze gemeenteleden op reis naar Ghana. De reis is georganiseerd door Kerk in Actie. Met een groep uit het hele land gaat ons drietal verkennen wat er door Kerk in Actie wordt gedaan in een gebied waar mensen het niet zo goed hebben als hier. Als zij terug zijn zullen zij ons vast en zeker veel te vertellen hebben. Wij wensen hun een goede en inspirerende tocht toe en een behouden thuiskomst!

Advent
Op zondag 27 november begint de Adventstijd: de tijd van vol verwachting uitzien naar de komst van de Lichtbrenger. Tijdens de kindernevendienst maar ook in de diensten in de kerk zal worden gewerkt met het Adventsproject “Beloofd is beloofd”. We lezen op de vier Advents-zondagen de verhalen van vier voormoeders van Jezus. Zij worden met name genoemd in het geslachtsregister van Jezus in Matteüs 1. Tamar, Rachab, Ruth en Batseba dragen alle vier al iets met zich mee van het veelbelovende Kind dat uit hen zal voortkomen.

Tot slot
Tot slot woorden uit een lied (Lied 736) geschreven voor deze tijd van gedenken:
                         Dat ons schreien en lachen
                                   ergens toe leidt,
                        onze liefde stoelt op Iemand.
                      Dat zij die ons zijn voorgegaan
                      zijn in het licht, rusten in vrede.

Ook namens de pastores Lisette van der Meijden en Henriëtta van Gosliga een hartelijke groet voor u allen!
Ds. Willem Biesheuvel

Geplaatst: 9 november 2016

1 102 103 104 105 106 107