Vanuit de pastorale raad – mei 2023

Geplaatst in: Nieuws

Bezoekwerk
In de pastorale raad (coördinatoren/ ouderlingen en voorgangers) hebben we gesproken over de vacature die Laurien achterlaat. Uiteraard kan niet alles doorgaan zoals het was, maar met uw begrip en de extra inzet van de leden van de pastorale raad komt het vast wel goed. Maar schroom niet om contact op te nemen als u daar behoefte aan heeft. Hopelijk reageert er snel iemand die past in onze gemeente en aan de slag kan en wil als kerkelijk werker.

Vorige week heeft Rita van Dorp in onze vergadering verteld over het project Nieuwe Wegen dat in de Protestantse Gemeente de Korenaar is opgestart. Het is een andere manier van pastoraat, waarbij meer mensen aandacht krijgen, maar ook aandacht geven. Na de zomer spreken we er met elkaar verder over of dit iets is voor onze gemeente en zo ja, hoe dit uit te werken.

Vacatures:
Er zijn heel veel gemeenteleden die een taak hebben in onze gemeente, daarmee mogen we ons rijk rekenen. Hier en daar is wel wat versterking nodig. Daarom stond in de vorige maandbrief een oproep waarmee we hoopten wat belangstelling te krijgen bij de inloopavond en -ochtend. Helaas was het stil beide keren. We hebben nu besloten dat de groepen die meer mensen nodig hebben eerst zelf op zoek gaan. Verder laten wij het rusten tot we starten in de vernieuwde Brugkerk.

 

Geplaatst: 7 mei 2023

Bericht vanuit de jaarthemagroep – mei 2023

Geplaatst in: Nieuws

Soep & Praatje:
Op 9 mei bent u weer welkom om 18.00 uur. Na Soep & Praatje begint de avond van het Ester-project, waarover u meer leest in het bericht vanuit de Watermanhof. Op 23 mei kunt u aanschuiven om 12.00 uur en op 6 juni om 18.00 uur. Opgeven graag uiterlijk de zondag voorafgaand.

Noteer alvast in uw agenda: Op 20 juni 10.30 tot 11.30 uur komt een jong gemeentelid ons iets vertellen over haar werk als diëtiste voor ouderen. Aansluitend is er dan ook Soep & Praatje (voor wie dat wil). In de volgende maandbrief meer informatie.

Zomerzangavonden:
Ook dit jaar gaan we deze avonden weer organiseren als kerken van voormalig Rijnwoude. We hebben daarbij nog wat hulp nodig. Wil je wel eens meedenken en/of meedoen? Graag even een belletje naar ondergetekende.

Andere activiteiten:
De jaarthemagroep heeft weer zomeractiviteiten in de planning. Niet zo uitgebreid als vorig jaar, maar vast weer de moeite waard! Ook voor het nieuwe seizoen wordt al weer het één en ander uitgedacht. We sluiten aan bij het landelijke thema “Ga Mee!”. Dit biedt heel veel mogelijkheden. Zin om eens over mee te denken, we hebben maar een klein voorbereidingsgroepje, uitbreiding is zeker welkom.

jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl

 

Geplaatst: 7 mei 2023

Berichten vanuit de Watermanhof – mei 2023

Geplaatst in: Nieuws

Tijdelijk geen team
Op zondag 30 april nam mijn goede collega Pastor Laurien afscheid van onze gemeente. Ik zie terug op ruim drie jaren fijn samenwerken. En niet alleen ik zal Laurien missen. Toch gunnen we het haar zeer dat ze nu de kans krijgt en ook innerlijk zo ver is, om als predikant de kerk te gaan dienen. De Protestantse Gemeente te Linschoten krijgt een warme en getalenteerde dominee!

Het gevolg voor ondergetekende is dat ik een tijdje als enige beroepskracht werkzaam zal zijn in onze ge-meente. Gelukkig heb ik een fijne kerkenraad en vele andere vrijwilligers om mij heen. Ook heeft de kerkenraad besloten om op zoek te gaan naar een opvolger voor Laurien. Het zou fijn zijn als er aan het begin van het nieuwe seizoen opnieuw een pastoresteam is…

Op weg naar Pinksteren
Ondertussen gaat het kerkenwerk en gaan ook de kerkdiensten verder. In de komende maanden zal wat vaker een gastvoorganger de diensten lei-den. Hier enkele bijzonderheden over de kerkdiensten in mei en op de eerste zondag van juni:

· “Complot verijdeld” is het thema van de laatste kerkdienst binnenons Ester-project. In Ester 7 wordt Jodenhater Haman ontmaskerd. Eind goed al goed? Een moeilijk ding in het verhaal van Ester is dat ook wraakgevoel er een rol in speelt. Een herkenbaar gevoel. En toch: mogen wij die gevoelens wel hebben? Hoe moeten wij ermee omgaan? In deze laatste Ester-dienst treedt het scratchkoor op dat een aantal nummers uit de musical Ester heeft ingestudeerd. De indringende teksten en muziek zullen een bijzondere lading aan de viering geven. En niet toevallig vindt de laatste Esterkerkdienst twee dagen na Bevrijdingsdag plaats. Het verhaal van Ester doet ons ook nadenken over de vraag wat echte vrijheid is.

· Uw voorganger op zondag 14 mei woont ook aan de Watermanhof: mijn vrouw Ellis. Let op: deze kerkdienst begint i.v.m. de Leidse mara-thon om 9.00 uur.
Ook op deze zondag wordt Laurien Hoogerwerf in ’t Kruispunt te Linschoten bevestigd als predikant. Haar eigen man, dominee Stefan Honing, zal haar in het ambt bevestigen. Via www.www.kruispuntlinschoten.nl kunt u de dienst rechtstreeks of later meemaken.

· Op Hemelvaartsdag 18 mei is er, ook om 9.00 uur, een sobere en toch feestelijke viering van wat wij elke jaar op deze dag gedenken: dat de Heer niet ver weg is maar, op een verborgen manier, nog altijd heel dichtbij!

· Gastvoorganger op zondag 21 mei is dominee P. Rozeboom uit Rijnsburg.

· Dit jaar vieren wij Pinksteren in de open lucht. Dat doen we (weer) samen met “De Korenaar” uit Hazerswoude-Dorp. Onze vorige openluchtvieringen werden gehouden op het erf van een boerderij. Deze keer hebben we het plein voor de Korenaar als locatie gekozen. Het thema van de Pinksterdienst wordt: “De wind om je oren.” En vanaf het voorplein van de Korenaar hebben wij een prachtig uitzicht op wat de wind o.a. kan doen: een molen in beweging zetten. De wind is in de Bijbel een beeld van de Geest van God die ons in beweging wil brengen. De openluchtdienst begint om 10.00 uur. Bij slecht weer houden we de dienst ín de Korenaar. Het is niet nodig om u daar nader over te informeren, omdat de locatie immers gelijk blijft. Er zal ook weer geprobeerd worden om de dienst uit te zenden via kerkdienstgemist.nl .

· Op zondag 4 juni vieren we de Maaltijd van onze Heer. Er is dan ook ’s middags om 15.00 uur een Maaltijdviering in Onder Dak: in het bijzonder voor hen die niet goed mee kunnen doen met de lopende viering in de ochtend. Wie opgehaald wil worden voor de mid-dagviering kan contact opnemen met één van onze diakenen.

Andere activiteiten
· Soep & Praatje gaat ook in mei gewoon door: zie mededeling elders.

· Op dinsdagavond 9 mei vanaf 20.00 uur sluiten we het Ester-project af met een feestelijke avond in Onder Dak. Klezmerband Nigun zal voor ons optreden. Er komt een Ester-quiz. Er is een kraam met producten uit Israël (daarvoor graag contant geld meenemen). En er staan Joodse koekjes en hapjes op u te wachten, waaronder ‘Hamansoren’ die volgens traditie tijdens het Poerimfeest worden gegeten. Tussen de bedrijven door is er ook nog de mogelijkheid om gezellig bij te praten. Het boek Ester eindigt met een feest – het Poerimfeest dus – om de goede afloop te vieren. Wij gaan dit feest van het volk van Israël niet nadoen, maar sluiten ons project wel op een vrolijke manier af. Van harte welkom!

· Op zaterdag 3 juni is er vanaf 15.30 tot 18.00 uur Kliederkerk voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd. We beginnen met samen zingen, bidden en luisteren naar het verhaal van Zacheüs. Daarna begint het geklieder, in dit geval: het schilderen van een portret van jezelf. Als je schilderij klaar is een plekje in de boom van Zacheüs. Het verhaal van Zacheüs loopt uit op een feestmaal. Nou, wij eindigen ook met samen patat eten.
Ouders, geef je kind(eren) op via tref@pknkoudekerk.nl. En geef ook aan of je er zelf ook bij wilt zijn.

Pastoraat in de komende periode
In de tijd zonder tweede pastor zal het pastorale werk doorgaan, maar wel een beetje anders en wat min-der frequent. Het is erg fijn dat onze pastorale ouderlingen, hoewel druk bezet, hebben aangegeven dat ze zich in deze tijd nog wat meer willen inzetten!

In het kort hoe we e.e.a. willen gaan organiseren:
· Het crisispastoraat – dat is de pastorale ondersteuning in dagen van afscheid en rouw, ernstige ziekte of andere problemen – komt nu voor rekening van ondergetekende. Een uitzondering hierop zijn de weken waarin ik met vakantie zal zijn. Maar daarover leest u meer in de volgende maandbrief.

· Met het oog op het bezoekwerk onder de 80-plussers zijn er 3 lijs-ten gemaakt: een lijst met adres-sen waar ik op bezoek zal gaan, een tweede lijst met adressen waar één van de ouderlingen op bezoek zal komen en een derde lijst met adressen waar even geen bezoek komt. Bij het samenstellen van die lijsten is rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden: vooral wie nog zeer vitaal en samen zijn moeten wat langer op een bezoekje wachten.

Sowieso willen we, ook als er straks een nieuwe pastor zal zijn, in het bezoekwerk van de pastores de persoonlijke omstandigheden van gemeenteleden zwaarder laten meewegen. Het gevolg is dat sommige mensen wat vaker en anderen juist iets minder vaak bezocht zullen worden.

Mocht u vragen hebben over het pastorale werk: die kunt u stellen aan de wijkouderlingen of aan mij. Trek ook aan de bel wanneer u zelf graag bezoek wilt ontvangen of wanneer u iemand kent die dat graag wil. Soms weten wij gewoon niet dat iemand graag een bezoekje vanuit de kerk zou krijgen…

Hartelijke groet

Dat de Geest van Christus ons allen in beweging zal blijven brengen!

Dominee Willem Biesheuvel

 

Geplaatst: 7 mei 2023

Brief van de maand – mei 2023

Geplaatst in: Nieuws

Een nieuw hoofdstuk

 

In januari ben ik als ‘goed voorne­men’ begonnen met het lezen van de bijbel in één jaar. Voor mijn werk ben ik natuurlijk veel met de bijbel bezig. Maar om daarnaast ook nog in mijn vrije tijd de bijbel te lezen, dat schiet er snel bij in. Terwijl ik vaak ook merk dat het mijn geloof goed doet wan­neer ik het wél doe.

Er zijn verschillende methodes voor het lezen van de bijbel in één jaar. Er is vorig jaar daarvoor zelfs een speci­ale uitgave van de nieuwste bijbel­vertaling verschenen. Daarin staat de hele bijbel, maar op een andere volg­orde. Het is meer thematisch inge­deeld. Hierdoor zie je weer andere verbanden, maar sla je niets over.

Ik ben zelf op 1 januari gewoon in Genesis 1 begonnen, en inmiddels beland bij 2 Koningen. Er zijn roos­ters voor te vinden op internet. Het komt neer op gemiddeld drie hoofd­stukken per dag.

Ik vind het zeker een aanrader om te doen. En in januari starten hoeft na­tuurlijk niet. Het kan ook met je ver­jaardag, bij het begin van de zomer of … bedenk maar wat.

Sommige stukken zijn echt even doorworstelen. Bijvoorbeeld de uit­gebreide informatie over hoe de ta­bernakel ingericht moet worden, de voedselwetten of geslachtsregisters. Of teksten over allerlei veroveringen. En toch: hoe langer ik nu bezig ben, hoe meer ik ook weer erdoor wordt geraakt dat God een weg gaat met mensen, dwars door alle tijden heen.

Natuurlijk zijn teksten over geweld en oorlogsvoering op zijn zachtst ge­zegd ingewikkeld. Maar er is ook een andere kant: soms word je positief verrast door bepaalde zorgvuldige regelgeving die de kwetsbaarste mensen beschermt, door humoris­tische verhalen en actuele inzichten.

En je komt van alles tegen: er zijn tijden dat mensen niets van God er­varen. Het gaat over mensen met re­latie- of gezondheidsproblemen. Het gaat over mensen die aan nieuwe hoofdstukken in hun leven beginnen en over mensen die afscheid nemen. En op één of andere manier is God bij al die hoogte- en dieptepunten betrokken.

Dit is mijn laatste brief van de maand. U vraagt zich misschien af: waarom schrijf ik de laatste brief van de maand over de bijbel?

De bijbel is bron van geloof en dus ook van onze kerkgemeenschap. Daarnaast is het uitleggen van de bijbel en het proberen te koppelen aan ons leven hier en nu, één van de dingen waar ik mee bezig was afge­lopen jaren. De bijbel is het verhaal van God en mens en gaat óók over nu. God gaat een weg met mensen. Hij gaat een weg met onze kerk. Met ieder van ons. Onze wegen gaan uit­een. Maar zonder God hoeven we niet te gaan!

Ik vind het loslaten best moeilijk, ze­ker de laatste weken nu het zo dicht­bij komt. We hebben van alles met elkaar meegemaakt. Mooie momen­ten en ook moeilijke. Zoals de ver­koop van de Ontmoetingskerk, of meer persoonlijk rondom ziekte en overlijden. Ik heb de afgelopen jaren veel van u ontvangen: heel veel gast­vrijheid, hartelijkheid, een plek waar ik kon groeien in het werk. Daar ben

 

ik dankbaar voor en het zegt wel iets over deze gemeente. En ik hoop ze­ker als gastpredikant weer eens te­rug te komen, daar zie ik nu al naar uit. Als laatste: aan het eind van de kerkdienst heb ik steeds het gebed om zegen mogen uitspreken. Daar­om ook op deze plek: veel liefs, alle goeds toegewenst en Gods zegen!

 

Pastor Laurien Hoogerwerf

 

 

 

Geplaatst: 7 mei 2023

1 2 3 4 5 123