Berichten van het pastoresteam – mei 2022

Geplaatst in: Nieuws

Feest van de Geest

Wat goed was het om, na twee jaren Pasen alleen online kunnen vieren, dit jaar op eerste Paasdag weer een volle kerk te hebben. En de zon scheen ook nog volop. Echt een Paasfeest waar wij, in een nog steeds sombere tijd vanwege de oor­log in Oekraïne, toch weer goede moed van kregen!

En nu gaan we op weg naar Pink­steren: het feest van een andere Geest dan de geest die in deze we­reld vaak waait, het feest van de Geest die het evangelie wil doen lan­den in ons leven, het feest van de Geest die ons wil inspireren om ge­loof en hoop en liefde ook waar te maken.

Dat wij door die Geest geraakt zullen worden!

 

Vieringen

In de komende tijd zullen bijna alle kerkdiensten in de Ontmoetingskerk plaatsvinden. Uitzondering: Hemel­vaartsdag 26 mei, zondag 29 mei en Pinksteren 5 juni. Dat we dan in de Brugkerk samenkomen heeft te ma­ken met het kerk-en-kunstproject “Feest van de Geest”. Vijftien kuns­tenaars zullen in vijftien kerken in het Groene Hart een kunstwerk laten zien dat zij, geïnspireerd door het Pinksterevangelie, nieuw hebben ge­maakt. Daarnaast exposeren ze ook nog andere kunstwerken. Door coro­na moest het Feest van de Geest tweemaal worden afgeblazen. In 2020 ging kunstenares Hendrie Sas­sen uit Ter Aar aan de slag met een kunstwerk waarvoor zij inspiratie vond in de lange geschiedenis van de Brugkerk. Nu pas in 2022 kan zij haar kunst echt tonen. Maar zij wil dat graag doen in de kerk waarvoor ze het werk maakte.

Link naar het bericht op deze site: https://pknkoudekerk.nl/feest-van-de-geest-2022-kunstwerken-hendrie-sassen/

 

Hieronder enkele bijzonderheden over de kerkdiensten in de komende periode:

 • Op zondag 8 mei een vrolijke dienst met thema: Zing! Het wordt de eerste van zeven kerkdiensten in het thema summer-dates, ver­spreid over het late voorjaar en de zomer, waarin we aan de slag gaan met de trefwoorden uit het beken­de lied van Ramses Shaffy. Zie ook de “Brief van de maand” eerder in deze maandbrief. Organist Chris van der Ouw zal vol op het orgel gaan, heeft hij beloofd. Drie ge­meenteleden kiezen een favoriet lied uit en vertellen ook waarom zij dat lied hebben gekozen. Meer info over de summer dates
 • Op zondag 15 mei begint onze kerk­dienst vroeger (9.00 uur) i.v.m. de Leidse Marathon.
 • Op zondag 22 mei is dominee J. van der Meent onze gastvoorganger.
 • Op Hemelvaartsdag 26 mei begint de dienst, in de Brugkerk dus, al om 9.00 uur. Kunstenares Hendrie Sassen is er dan ook om iets over haar werk te vertellen.
 • Pinksteren is het feest van de Geest. Maar we vieren dan ook de geboorte van de kerk. De geschie­denis van onze eigen kerk, ver­beeld door Hendrie Sassen, laat ook zien hoe de Geest steeds weer een doorstart maakte ook in onze dorpen. In deze tijd van vele ideeën is niet altijd duidelijk hoe de weg van de kerk verder zal gaan. Maar de boodschap van Pinksteren is dat de Geest blijft doorwaaien en de wereld zal blijven raken. In de Pinksterviering laten we ons door het evangelie en de kunst van Hendrie Sassen inspireren om hoopvol de weg naar de toekomst te gaan!

 

Door de week

In het hart van deze maandbrief vindt u een inlegvel waarop onze themavieringen en “summer dates” in de zomer worden aangekondigd. Hieronder een overzicht van kerke­lijke activiteiten tot en met Pinkste­ren:

 • Soep & Praatje is er ook in mei: op 3, 17 en 31 mei.
 • Op 3 mei en op 7 juni is er ook weer Open Huis in Onder Dak.
 • U wordt van harte uitgenodigd voor een gemeenteavond op dins­dag 3 mei om 20.00 uur in de kerk­zaal van de Brugkerk. Waarom daar? Omdat één van de twee on­derwerpen die op de agenda staan, de beoogde aanpassing van het in­terieur van de Brugkerk is. Het is alweer bijna een jaar geleden dat we een (moeilijk) besluit over de toekomst van onze kerkgebouwen hebben genomen. Daarna zijn en­kele groepen heel hard aan het werk gegaan om de uitvoering van het besluit voor te bereiden. Maar dat voorbereidende werk onttrekt zich grotendeels aan het zicht van de rest van de gemeente. Daarom zult u op de gemeenteavond wor­den bijgepraat. Informatie over “toekomst delen”.

Het andere onderwerp dat aan de orde zal komen, is het kerkelijke jeugdwerk. Na de kerkdienst op Witte Donderdag deden 15 jonge­ren in Honswyc mee aan een uit­dagende Paaschallenge. Maar het lukt ons niet zo vaak om jongeren bijeen te krijgen. Dat baart zorgen. Hoe moet het verder met een kerk met steeds minder jongeren? En hoe moet het verder met het jeugdwerk in een kerk met vooral ouderen? Vragen waar geen ge­makkelijke antwoorden op te ge­ven zijn. Toch gaan we er als ker­kenraad uitgebreid over spreken tijdens een kerkenraadsdag op za­terdag 21 mei. Maar naar die dag toe willen we graag ook een aantal gedachten vanuit de gemeente over dit thema meenemen. Wij ho­pen dat u over dit belangrijke on­derwerp wilt meepraten!

 • Op dinsdag 10 mei is er om 20.00 uur weer Samen Bijbellezen in On­der Dak. Deze keer lezen we twee kortere teksten waarin het thema wraak een belangrijke rol speelt en kinderen het slachtoffer worden: 2 Koningen 2:23-25 en Psalm 137. Maar wraak past toch niet bij de God van de Bijbel? En Hij is toch een God die juist opkomt voor klei­ne mensen? We gaan verkennen of deze duistere teksten ons toch iets kunnen zeggen.
 • Terwijl het nog voorjaar is, is er op woensdag 11 mei om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk toch al een “summer date”, een zomerse af­spraak. Het trefwoord van de avond wordt net als in de kerk­dienst op 8 mei: Zing! In hele grote stappen gaan we door de geschie­denis van het kerklied. En we laten u natuurlijk horen hoe er toen ge­zongen werd. Maar vooral gaan we, begeleid door Chris van der Ouw, zelf zingen: liederen die u zelf uit­kiest. Wie het eerst roept… Spel­regel is wel dat u liederen uit het Liedboek kiest, omdat we anders de tekst niet bij de hand hebben. In de kerk is een aantal Liedboeken aanwezig. Maar als u zelf thuis een Liedboek heeft, neem dat dan mee. Van harte welkom!
 • Noteer ook alvast in uw agenda de volgende summer date op dinsdag­avond 14 juni. Dan rond het tref­woord: Vecht! Hoe die avond eruit gaat zien weten we nog niet pre­cies, maar stroop uw mouwen maar vast op…

 

Bandeloos

Ons bereikte het bericht dat De Band er na ruim dertig jaren vol zangple­zier en mooie bijdragen aan kerk­diensten mee gestopt is. Jammer, want met De Band erbij was een kerkdienst altijd extra feestelijk. Dank aan dirigent Arie, en daarvoor dirigent Peter, en aan alle koorleden voor vele vro­lijke noten en warme klanken. Wij voelen ons een beetje Bandeloos zonder jullie…

 

Studieweek

Predikanten worden geacht om af en toe ook aan nascholing te doen. In de coronaperiode was daar geen mogelijkheid voor. Maar binnenkort heeft dominee Willem een studieweek. Hij heeft zich ingeschreven voor de cursus “Gebruik van het historische kerkge­bouw: pijn en perspectief”. Het gaat om de vraag hoe een monumentaal kerkgebouw en hedendaags ge­meente-zijn samen kunnen gaan. Ook in onze gemeente een actuele vraag. Tijdens de studieweek wordt Willem waar nodig vervangen door pastor Laurien.

 

Hartelijke groet

Wij wensen u allen veel Geestkracht toe!

pastor Laurien Hoogerwerf en

dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

Geplaatst: 1 mei 2022

Summer-dates 2022

Geplaatst in: Nieuws

 

Dit seizoen gaan we door met de activiteiten. De themadiensten en summerdates zijn begonnen.

Op de pastorale raad hebben we gebrainstormd over de vraag waar denk je aan naast letterlijk vechten in een oorlog, zoals we die nu ook van ‘dichtbij’ kennen. Vechten tegen ziekte, hoe blijf je staande; vechten voor een ideaal, je vertrouwde leven opgeven om ergens anders aan de slag te gaan, soms heel ver weg; vechten om kampioen te worden. Drie mensen, drie verhalen, afgewisseld met muziek en gelegenheid voor vragen zetten ons aan het denken (en lopen we misschien al vooruit naar het laatste thema Bewonder, maar dat staat voor 14 augustus). Mooi als we dit met een groot aantal mensen kunnen delen.

Op dinsdag 14 juni is de avond met het thema Vecht uit het lied van Ramses Shaffy. Op zondag 19 juni is de dienst met ook het thema Vecht. Het verhaal van Jacob, die bij de Jabbok vecht met God. Met ook in deze bijzondere dienst inbreng vanuit de pastorale raad.

De thema’s Huil en Lach worden door de diaconie voorbereid, daar wordt aan gewerkt. De dienst op 3 juli (het thema Bid) en de dienst op 7 augustus (het thema Werk) zijn ook nog in voorbereiding. Daar zijn geen thema-avonden aan verbonden.

De serie wordt afgesloten met een dienst op 14 augustus in de Korenaar met het thema Bewonder en verwonder. De volgende dag, maandagavond 15 augustus, wandelen of fietsen we vanuit Koudekerk en Hazerswoude dorp naar een ontmoetingspunt. In verband met de tussenstop willen we enigszins idee hebben van het aantal deelnemers. Aanmelden graag ongeveer een week van te voren, dan hebben we ook zicht op weerberichten.

 

Gepland zijn:

 • 08-05 10.00 Themadienst “Zing”, Ontmoetingskerk
 • 11-05 20.00 Summer Date “Zing”, Ontmoetingskerk
 • 14-06 20.00 Summer Date “Vecht”, Ontmoetingskerk
 • 19-06 10.00 Themadienst “Vecht”, Ontmoetingskerk
 • 26-06 10.00 Themadienst “Huil”, Ontmoetingskerk
 • 03-07 10.00 Themadienst “Bid”, Ontmoetingskerk
 • 14-07 20.00 Summerdate “Huil en lach”, Ontmoetingskerk
 • 24-07 10.00 Themadienst “Lach”, Ontmoetingskerk
 • 07-08 10.00 Themadienst “Werk”, Ontmoetingskerk
 • 14-08 10.00 Themadienst “Bewonder”, Korenaar
 • 15-08 20.00 Summerdate “Bewonder”, locatie n.n.b.

 

Graag tot ziens,

namens de jaarthemagroep,

Agaath Koers tel. 06-12317899 of jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl

 

 

 

Update: 6 juni 2022

Toekomst Delen – update mei 2022

Geplaatst in: Nieuws

Hier volgt weer een overzicht van de stand van zaken rond de voorgeno­men aanpassingen van de Brugkerk.

Medio april zijn de tekeningen van het Definitief Ontwerp voor de ver­gunningaanvraag bij de gemeente in­gediend. Als we uitgaan van een “korte” vergunningenprocedure van in totaal ongeveer 14 weken, zal eind juli de vergunningverlening de­finitief zijn. Onze architect Ron Ver­duijn gaat nu bij enkele aannemers, die gespecialiseerd zijn in restauratie en herbestemming, peilen of zij in­teresse hebben in het uitvoeren van de aanpassingen in de Brugkerk. Wij hopen dat nog vóór de zomervakan­tie een aannemer kan worden gese­lecteerd.

Vóór de werkzaamheden kunnen be­ginnen zal de Ontmoetingskerk, zoals besloten, verkocht moeten worden. De Tendergroep gaat dit proces sa­men met de makelaar van KKG (Kantoor Kerkelijke Goederen) eind deze maand opstarten.

De concept-statuten voor de Stich­ting Brugkerk aan de Rijn zijn bijna gereed. Bij de volgende stap moeten de namen van de bestuursleden be­kend zijn. Het gaat om minimaal twee personen die worden voorge­dragen door de kerkelijke gemeente en enkele personen uit de burger­lijke gemeente die zich betrokken voelen bij het behoud van de Brug­kerk en zich daarvoor willen inzet­ten. Wij vragen u om namen van per­sonen die het bestuur zouden kun­nen vormen aan ons door te geven via toekomst.delen@pknkoudekerk.nl.

Via dat e-mailadres kunt u ons ook vragen of opmerkingen toesturen.

Wij hopen u te ontmoeten tijdens de gemeenteavond op 3 mei in de Brug­kerk. Op deze gemeenteavond wordt u nader geïnformeerd over het Defi­nitief Ontwerp en is er gelegenheid de tekeningen te bekijken en vragen te stellen over de nog te nemen stappen.

De avond begint om 20.00 uur.

 

Namens het Kernteam

Project Toekomst Delen,

Dik de Vogel, secretaris

 

Meer info over het project “Toekomst delen” is te vinden op de project pagina

 

Geplaatst: 29 april 2022

Feest van de Geest 2022 – kunstwerken Hendrie Sassen

Geplaatst in: Nieuws

Het thema is dit jaar “In VUUR en VLAM”.

Dit jaar heb ik, beeldend kunstenaar Hendrie Sassen, een kunstwerk voor de Brugkerk mogen maken.

 

De eerste keer dat ik naar de grote Brugkerk kwam was in 2019. Het was op de zaterdag dat wij kunstenaars en de mensen van de organisatie van Feest van de Geest de kerken gingen bezichtigen. Het eerste wat mij op­viel aan de buitenkant van de kerk was de manier waarop de kerk­muren aan elkaar gemetseld waren. Sporen in de tijd dacht ik… Ook binnen in de kerk zoveel oude tekens in de tijd en dan het verhaal van het hele oude kerkje. En juist dat fas­cineert mij en ik wist meteen, dit zou mijn kerk worden om een kunstwerk voor te maken. Je weet als kunste­naar nooit precies het waarom van de dingen, was het dat ik de kerk koos… of koos de kerk mij….

Ik hou van het mysterie en van oude verhalen. En zo was het oude ver­laten of verwoeste kerkje, dat er ooit geweest zou zijn en waar de naam Koudekerk vandaan zou zijn geko­men, een prachtig begin voor mijn kunstwerk.

Mijn ruimtelijke kunstwerk “De Toren” symboliseert een eerbetoon aan dat oude koude kerkje als re­likwie uit een ver verleden, waar misschien een vonkje is blijven bran­den om ooit in de tijd weer een nieuwe kerk te bouwen. En als een vonkje een vuurtje wordt kunnen er mooie dingen gebeuren en zo is er honderden jaren geleden een kerk gebouwd met een toren. Die oude toren is het middelpunt geworden van mijn werk.

Een vuurtje laaide ook op in mij en er ontstonden zes zinkdrukken, gedrukt met oud zink dat jaren op een dak was aangetast door weer en wind. Juist die schoonheid van dat zink is de inspiratie geweest voor de zink­drukken.

 

De kunstwerken worden van Hemel­vaart tot Pinksteren in de kerk geëx­poseerd. Zelf ben ik ook aanwezig om u er nog wat meer over te ver­tellen. De kerk is ’s middags van 13.00 uur tot 17.00 uur geopend op Hemelvaartsdag, zondag 29 mei en 1ste en 2de Pinksterdag.

 

Graag nodig ik u uit om dan te komen kijken.

Hendrie Sassen

 

 

Meer info over het Feest van de Geest 2022: https://www.feestvandegeest-groenehart.nl/

 

 

Geplaatst: 29 april 2022

1 2 3 4 5 6 7 107