Home » Blog » Nieuws » Berichten van het pastoresteam – oktober 2022

Berichten van het pastoresteam – oktober 2022

Geplaatst in: Nieuws

Goede start

Wij zien terug op een mooie start van het nieuwe seizoen. Wat een ge­luk dat we prachtig weer hadden voor de openluchtdienst op de boer­derij van Van Dorp aan de Galgweg. Wat fijn dat velen ook meededen met het na-programma. De sfeer was zeer relaxed.

Dank nog aan allen die meegeholpen hebben om de startzondag te organi­seren. Er waren allerlei dingen en dingetjes die geregeld moesten wor­den. Maar alle inzet leverde een hele mooie dag op!

 

Uitdagingen

Het nieuwe seizoen stelt ons ook voor uitdagingen.

Eén van die uitdagingen is om op een goede manier afscheid te nemen van één van onze prachtige kerkgebouw­en en om het andere om te vormen tot een huis waar we ons allemaal thuis kunnen voelen. Het moeilijke gebouwenvraagstuk heeft ons als gemeente lang bezig gehouden en ook veel energie ge­kost. Wij hopen dat er nu meer ruim­te zal komen om onze aandacht te richten op een andere eigenlijk nog veel grotere uitdaging: om als kerk een betekenisvolle rol te (blijven) spelen in onze dorpen. Hoe kunnen wij anderen en met name jongeren inspireren met de boodschap van Gods liefde voor mensen?

 

Mag ik even aanschuiven?

Wij zijn niet de enige kerkelijke ge­meente die in een ras tempo ver­grijst. Ja, er zijn ook kerken met (veel) meer jeugd. Maar wat in de ene plaats werkt om jonge mensen -soms voor even, soms langer- vast te houden werkt in andere plaatsen dan weer niet. Oftewel: het evange­lie doorgeven is een allesbehalve simpele uitdaging. En we moeten op­passen dat we niet zelf opbranden aan het organiseren van activiteiten die bijna niets opleveren. Toch mag dat ook geen reden zijn om het niet te proberen.

In de maand oktober zullen wij het project “Mag ik even aanschuiven?” bij u introduceren. Het is een project met een dubbel doel:

 1. Om zelf weer terug te gaan naar de bron van onze inspiratie: om met elkaar te praten over wat wij gelo­ven, maar ook over onze eigen vra­gen daarbij.
 2. Om allemaal met minimaal één jongere in gesprek te gaan over wat haar of hem inspireert en ook zelf te vertellen wat geloof voor jou bete­kent.

Dit project begint dus bij onszelf: met zelf nieuwe Geest-energie op­doen. En wij hopen dat u en ook wijzelf het daarmee aandurven om in gesprek te gaan met een jongere.

We willen ook echt de tijd nemen voor dit project: op 9 oktober zullen we er in de kerkdienst uitgebreid aandacht aan besteden en op 20 ok­tober tijdens de gemeenteavond. Vanaf november zullen we u uitnodi­gen om eerst met elkaar te spreken over geloof en inspiratie en krijgt u ook een instructie voor het in ge­sprek gaan met een jongere. Wij ho­pen dat er in het begin van het nieu­we jaar werkelijk een aantal gesprek­ken met jongeren zullen zijn. Wij sluiten niet uit dat u bij voorbaat al een beetje buikpijn krijgt van dit project. Dat u denkt: niks voor mij. Toch hopen wij dat u zult meedoen. Al is het alleen maar om voor uzelf opnieuw te bepalen wat geloof voor u betekent.

 

Vieringen

Vanaf zondag 2 oktober vinden alle kerkdiensten voorlopig weer plaats in de Brugkerk. Voor hoelang weten wij nog niet. Dat hangt af van de voortgang in het gebouwenproces. Er zal in de komende tijd niet meer op alle zondagen maar wel op vaste zondagen kindernevendienst en ook kinderoppas zijn. Deze zondagen zul­len duidelijk worden aangegeven in het Eredienstenrooster. Er staat per­manent een tafel achterin de kerk met een doos met tekenmateriaal en puzzels voor de kinderen. Op zonda­gen dat er geen nevendienst is kun­nen ze daaraan tijdens de preek zit­ten werken.

 

Over de komende zondagsvieringen:

 • In de kerkdienst op zondag 2 okto­ber mag Bas Vos bevestigd worden als pastorale ouderling. Bas was op de eerder daarvoor geplande zon­dag, 18 september, verhinderd.
 • Op zondag 9 oktober dus een dienst waarin wij het project “Mag ik even aanschuiven?” (zie boven) zullen introduceren. Wij hopen dat u erbij bent!
 • De dienst van zondag 16 oktober wordt een gezinsviering. In de dienst speelt Ruurd Walinga de voorstelling “Ik timmer erop los”. Aan de hand van de Bijbel komen de thema’s boosheid en verdriet ter sprake. De voorstelling is ge­richt op kinderen in de basisschool­leeftijd, maar ook leerzaam voor iedereen die al wat ouder is. Dus moeders en vaders, oma’s en opa’s, kom allemaal met je kin­deren en kleinkinderen! Voor de allerkleinsten is er oppas tijdens de gezinsviering.

 

Door de week

En dan zijn er nog onze doorde­weekse activiteiten:

 • De data van Soep & Praatje vindt u hier.
 • Ook in dit seizoen bent u weer uit­genodigd om mee te doen met christelijke meditatie. Dat is het on­der begeleiding en in stilte bij je laten binnenkomen van woorden uit de Bijbel. Het gaat er daarbij niet zozeer om het verstaan van die woorden met je hoofd maar met je hart. Let op: de christelijke meditatie zal even niet plaatsvin­den in de koorzaal. Dat is er een prachtige ruimte voor, maar wel met forse stookkosten. En zoals u weet vallen die stookkosten dit jaar nog veel hoger uit… Vandaar dat we op woensdag 28 september uit­wijken naar Onder Dak. We begin­nen om 20.00 uur. Maar het is fijn om daarvoor al even aan de stilte te wennen. Ook op woensdag 26 oktober is er christelijke meditatie. U hoort nog waar dan een stille plek voor ons vrij is.
 • Op zaterdag 1 oktober worden alle kinderen uitgenodigd om pannen­koeken te komen eten in Honswyc (17.00 uur) en aansluitend voor een leuk Kliederconcert (18.00 uur) in de Ontmoetingskerk. Verderop in deze Maandbrief vindt u een uitvoerig bericht hierover.
 • Op dinsdag 18 oktober om 20.00 uur kunt u weer Samen Bijbellezen in Onder Dak. We lezen over de profeet Elia, 1 Koningen 17.
 • Op donderdag 20 oktober om 20.00 uur is er een gemeenteavond in Honswyc. Twee belangrijke on­derwerpen staan op de agenda:
  1. De verkoop van de Ontmoe­tingskerk. Waarschijnlijk is daar­over dan meer bekend.
  2. Het project “Mag ik even aan­schuiven?” (zie boven). Wij hopen dat u er bent om mee te praten.

 

Hartelijke groet

Wij wensen u ook in de herfst warm­te en Geestkracht toe!

pastor Laurien Hoogerwerf en dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

 

 

Geplaatst: 1 oktober 2022