Berichten van het pastoresteam – januari 2023

Geplaatst in: Nieuws

Gezegend 2023

Voor het nieuwe jaar 2023 wensen wij u allemaal veel goeds toe. En dat u Gods zegen, zijn positieve en he­lende invloed, steeds opnieuw zult ervaren!

Wij danken u ook voor de hartelijke nieuwjaarswensen die wij mochten ontvangen.

Op de drempel van 2023 zijn er veel spanningen in de wereld om ons heen. Laten wij als christenen in deze tijd elkaar en iedereen het goe­de blijven toewensen en proberen om de wereld tot zegen te zijn!

 

Vieren

Enkele bijzonderheden bij de kerk­diensten in de komende periode:

 • Zondag 15 januari staat internatio­naal in het teken van de eenheid van alle christenen. Wij onderstre­pen dat door in de Brugkerk samen te komen met onze katholieke dorpsgenoten. Het thema van de dienst wordt ons aangereikt door christenen uit de Amerikaanse staat Minnesota: “Doe goed, zoek recht”. We vieren dit jaar ook weer samen de Maaltijd van de Heer. In januari ’21 en ’22 kon dat niet van­wege een lock-down. Maar nu mo­gen we weer ervaren dat onze Heer ons samen aan zijn tafel roept.
 • ’s Middags (op 15 januari) is er een Maaltijdviering in Onder Dak. Ie­dereen is daar welkom, maar speci­aal zij voor wie het lastig is om deel te nemen aan de lopende Maaltijd­viering. Wie vervoer nodig heeft kan zich melden bij één van onze diakenen.
 • Op zondag 22 januari ontvangen wij in de Brugkerk ook kerkgangers uit Hazerswoude-Dorp. Vanuit de Korenaargemeente kwam de vraag om vanwege de hoge stookkosten ook in de winter twee keer samen een dienst te houden. Op zondag 19 februari worden wij in de Koren­aar verwacht.
 • En er is op 22 januari nog een gast in ons midden: oud-dorpsgenote en fotograaf Geraldine van der Meer zet zich in voor de Kayayei-meisjes in het Afrikaanse land Gha­na. De diaconie kreeg van haar de vraag of er in onze kerk een collec­te voor dit doel kan worden gehou­den. Geraldine zal ons aan de hand van foto’s aan een paar van deze meisjes voorstellen en vertellen waarom zij onze hulp nodig heb­ben.
 • Tijdens de Bazaar in november was er ook een veiling. Eén van de ka­vels waarop kon worden geboden was, dat je als bieder voor één zon­dag het onderwerp van de preek zou mogen bepalen. De hoogste bieder koos voor het thema “schuldg­evoel”. De kerkdienst op zondag 29 januari zal over dit the­ma gaan.
 • Zondag 5 februari is de zondag van het werelddiaconaat. In de kerk­dienst op deze zondag zal daar aan­dacht voor zijn.
 • Op zondag 12 februari zullen Jan Kroon en zijn (Leiderdorpse) “Crea­tive Friends” muzikaal mede invul­ling geven aan de dienst. De band speelde al eerder in kerkdiensten in Koudekerk. Maar dat was nog vóór corona. Het thema van de dienst komt uit ons jaarthema “Aan tafel”. Het gaat om de vraag hoe jij anderen ontvangt in je leven en of je jezelf ook werkelijk aan hen durft te geven.

 

Door de week

Naast onze vieringen zijn er ook in januari en februari weer andere ker­kelijke activiteiten:

 • Soep & Praat­je en over de filmavond op vrijdag 20 januari.
 • Op dinsdag 17 januari, om 20.00 uur, kunt u weer Samen Bijbellezen in Onder Dak. De bijeenkomst in december werd op het laatste mo­ment afgeblazen omdat de echtge­note van de gespreksleider corona had. Daarom lezen we alsnog het verhaal dat we toen zouden lezen: over “een telg die opschiet uit de stronk van Isaï” en over hoe het zal zijn wanneer Hij regeert, Jesaja 11: 1-10. Het is weliswaar een tekst die vaak in de Adventstijd wordt gele­zen, maar verlangen naar vrede is er ook nog in januari en daarna… Ieder die mee wil lezen en praten is van harte welkom.

En ook op 14 februari is er Samen Bijbellezen. Dan lezen we in Mat­teüs 4:1-11 over een duistere fi­guur die Jezus probeert te verlei­den.

 • Op woensdag 25 januari wordt u weer uit genodigd voor een uur christelijke meditatie: in stilte stel­len we onszelf open voor een woord uit de Bijbel. Welkom om 20.00 uur in Onder Dak.
 • Op dinsdag 7 februari komen en­kele ouders van jonge kinderen sa­men om te praten over geloof en opvoeding. Als je ook zou willen meepraten of meer informatie wilt: zoek dan even contact met domi­nee Willem.
 • Op woensdag 8 februari is er de te­rugkomavond van het project “Mag ik even aanschuiven?”

 

Kerkbalans

Op zaterdag 14 januari gaat de jaar­lijkse actie Kerkbalans weer van start. In de week die volgt zullen vrij­willigers een verzoek bij u in de bus doen om weer te willen bijdragen aan ons kerkenwerk. Velen moeten in een tijd van hoge prijzen bezuini­gen. Maar wij hopen dat u het werk van de kerk toch royaal wilt blijven ondersteunen!

 

Hartelijke groet

Vrede en alle goeds voor u allen!

Pastor Laurien Hoogerwerf en

dominee Willem Biesheuvel

Kindernevendienst in 2023

Geplaatst in: Nieuws

 

Er is niet iedere week kindernevendienst.

Daarom hieronder de data van de komende periode.

Meer informatie over locatie en voorganger van de diensten is te vinden in het rooster voor de kerkdiensten

 

Datum Tijd Wie geeft Kindernevendienst Informaatie
zondag 8 januari 2023 10.00 Esther
zondag 22 januari 2023 10.00 Hennie en Marina Gezamelijke dienst met Korenaargemeente Hazerswoude-Dorp
zondag 12 februari 2023 10.00 Jantine Themadienst
zondag 26 februari 2023 10.00 Alfred 1e Zondag 40-dagentijd
zondag 19 maart 2023 10.00 Esther
zondag 2 april 2023 10.00 Hennie, Marina, Jantine, Alfred, Esther Palmpasen
zondag 9 april 2023 10.00 Hennie, Marina, Jantine, Alfred, Esther Pasen
zondag 23 april 2023 10.00 Hennie Themadienst
zondag 14 mei 2023 10.00 Marina
zondag 28 mei 2023 10.00 Jantine Pinksteren

 

 

 

Geplaatst: 10 januari 2023

Brief van de maand – januari 2023

Geplaatst in: Nieuws

Kennen en gekend worden

 

Dieper dan ik mijzelf ooit ken… kent Google mij. Wonderlijk hoe Google al lijkt te weten dat ik op zoek ben naar een nieuwe winterjas, vakantie-uitje, opvoedtips of een recept. De adver­tenties, zoeksuggesties, en wat als eerste bovenkomt bij het opstarten van internet, dat is vaak iets waar ik toevallig net al aan dacht, wat ik no­dig heb of wat precies past bij waar ik mee bezig ben. En ongevraagd krijg ik artikelen in beeld met koppen zoals ‘hoe word ik een geduldige moeder?’ en ‘tien tips om meer structuur in je dag te krijgen’. Tja, dat zal dan wel wat zeg­gen…

Sommige mensen beweren dat er via je telefoon meegeluisterd wordt naar de gesprekken die je in je huis­kamer voert. En dat op basis daarvan je bepaalde advertenties onder ogen krijgt. Daar geloof ik niet in. Ik denk wel dat mijn gedrag en interesses blijkbaar nogal voorspelbaar zijn.

Natuurlijk heb ik even gegoogled hoe dit precies zit.

Ik vond het volgende: door honder­den klikjes, zelfs door hoelang je op een internetpagina blijft hangen of hoelang je naar een bepaalde af­beelding kijkt, ontstaat een steeds preciezer beeld van wie je bent en wat je interesseert. Daar wordt dan op ingespeeld. Zo wordt duidelijk waar je naar op zoek bent en waar je in de toekomst waarschijnlijk naar op zoek gaat.

Er kan op die manier een diepgaand en breed beeld ontstaan van jou als persoon. Het is dus niet alleen een oppervlakkig kennen. Want dingen die bijna niemand van je weet, heb je misschien al lang gegoogled. Door je online gedrag blijkt wat er speelt in je leven. Toch blijft het wel een onpersoonlijk en eenzijdig kennen, want wie zit daar aan de andere kant?

Dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij. Het is een zin uit de berijmde versie van Psalm 139. Daar is wel duidelijk wie er aan de andere kant zit, namelijk God zelf.

Psalm 139 is één van de populairste psalmen. Want ik denk dat iedereen er wel naar verlangt om echt gekend te worden. De psalm komt heel dichtbij en maakt God persoonlijk betrokken op je leven. Het gaat er­over dat God je Schepper is, je kent en van je houdt. Dat kan enorm troostend en bemoedigend zijn.

God die me kent. De relatie tussen God en mens hoeft niet eenzijdig te blijven. Want andersom kunnen wij ook God leren kennen. We hebben misschien snel de neiging terughou­dend te zijn wanneer we spreken over God. God is toch veel groter dan wat wij kunnen bevatten? En we kijken nu toch nog maar in een wa­zige spiegel? Wat kunnen wij dan over God zeggen?

In het eerste hoofdstuk van het Jo­hannesevangelie staat dat niemand ooit God gezien heeft, maar dat de Zoon Hem geopenbaard heeft. En la­ter zegt Jezus zelf: wie mij heeft ge­zien, heeft de Vader gezien. Met an­dere woorden: door Jezus leren we God kennen.

Jezus laat zich kennen door zijn leven op aarde. We lezen in de bijbel over zijn woorden en daden die iets zeg­gen over zijn liefde, genade, zoeken naar gerechtigheid, verdriet, nede­righeid, verontwaardiging en ga zo maar verder. Door daarmee bezig te zijn en zijn woorden te overdenken, leer je Hem steeds beter kennen en zal het je dichter brengen bij God…

We staan nu aan het begin van 2023.
Een moment om vooruit te blikken. We weten niet wat het nieuwe jaar ons zal brengen. Er is veel aan de hand in de wereld, en misschien ook wel in je eigen leven. Hoe zal het al­lemaal gaan, wat staat ons te wach­ten? De toekomst is de grote onbe­kende. Maar Psalm 139 mag een soort basis onder je leven zijn. Hoe het ook loopt, God kent je en gaat met je mee! En daarnaast: misschien leren wij God dit jaar ook wel beter kennen!

‘O God, houd mij geheel omgeven,

en leid mij op de weg ten leven.’

 

Een hoopvol nieuwjaar gewenst.

Laurien Hoogerwerf

 

 

Geplaatst: 7 januari 2023

Jaarthemagroep – activiteiten 2023

Geplaatst in: Nieuws

Het nieuwe jaar is begonnen!

Soep & Praatje: De 1e bijeenkomst van dit jaar is al geweest wanneer u de maandbrief onder ogen krijgt. Een mooi aantal mensen heeft zich op dit moment al aangemeld. We gaan in hetzelfde ritme door als het afgelopen jaar. De volgende data zijn: 17 januari en 14 februari om 18.00 uur, 31 januari om 12.00 uur. Iedereen is welkom! Opgeven voor Soep & Praatje graag uiterlijk de zon­dag voorafgaand.

 

Op vrijdag 20 januari (20.00 uur in Onder Dak) is er een filmavond: Les Choristes, een met 4 sterren be­kroonde film. Wat werkt beter: kin­deren straffen of belonen? Deze ein­deloze discussie vormt het funda­ment voor de humoristische film Les Choristes. Directeur Fachin van het strenge jongensinternaat ‘Le fond de l’etang’ is namelijk honderd procent pro straffen, terwijl nieuwe leraar Clément Matthieu denkt zijn moeilij­ke leerlingen te kunnen motiveren door muziek. Wie heeft het bij het rechte eind? De liefdevolle klassieker Les Choristes geeft je – met prachtige muziek en een energiek plot – nieu­we inzichten op dit eeuwenoude di­lemma.

 

Op 12 februari is er een thema­dienst en op 20 februari een thema-avond.

Beide staan in het teken van wie ben je en wat laat je van jezelf zien en wat betekent dat voor de ander. In de dienst om 10.00 uur in de Brug­kerk zal Jan Kroon met zijn muziek­groep medewerking verlenen.

De avond in Onder Dak begint om 20.00 uur, deze wordt voor een ge­deelte ingevuld met gesprek en een gedeelte met een spel. Uiteraard is iedereen welkom om mee te doen of te luisteren. Vooraf is het plan om pizza te eten voor wie dat willen. Opgeven daarvoor is dan wel nodig, ook om uw bestelling door te geven en te horen hoe laat we starten. De kosten worden met elkaar gedeeld.

 

Het afscheid van de Ontmoetings­kerk zal in december 2023 worden gehouden, omlijst met een expositie van herinneringen. Denkt u met ons mee? Het heeft nog wel even tijd, maar we zoeken wel versterking om de expositie te realiseren.

 

Heeft u een vraag voor een activiteit, wat mist u, wat wilt u met anderen delen? Mogelijk kunnen we daar invulling aan geven.

 

Met vriendelijke groeten,

Agaath Koers

Tel. 06 1231 7899,

jaarthemagroep@pknkoudekerk.nl

 

 

 

Geplaatst: 7 januari 2023

1 2 3 4 116