Bezoekers welkom per 23 januari 2022

Geplaatst in: Nieuws

Door het versoepelen van de maatregelen rondom het corona virus kunnen we vanaf zondag 23 januari weer voorzichtig van start gaan met het toelaten van kerkgangers in de diensten. Voorlopig starten we met 50 bezoekers. Dit kan de volgende week zondag, 30 januari, weer meer zijn. Er komt namelijk volgende week weer een nieuw advies.

 

Rondom de kerkdienst houden we ons aan onderstaande algemene huisregels:

 • Mensen die ziek of verkouden zijn blijven thuis, ook hun huisgenoten blijven thuis.
 • Na de preek kan er ingetogen gezongen worden.
 • Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Geen garderobe. De jassen worden aan de stoelen gehangen of op de schoot gehouden.
 • Geen ontmoeting en consumptie na afloop.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.

 

Binnenkomst van de kerk en kerkzaal:

 • De deuren van de hoofdingang zijn geopend
 • Bij de hoofdingang staat op een tafeltje een desinfecterend middel.
 • Coördinatoren wijzen de plaatsen aan.

 

Verlaten van de kerk:

 • Het kerkgebouw wordt via de zijingang verlaten.
 • Coördinatoren geven aan hoe mensen de zaal verlaten en opstopping wordt vermeden.
 • Ook buiten zorgen we ervoor dat we anderhalve meter afstand aanhouden.

 

Collecteren:
Voor de collecte staan 2 schalen bij de twee zij-uitgangen.

 

 

 

Geplaatst: 20 januari 2022

Project toekomst delen – update januari 2022

Geplaatst in: Nieuws

Medio november 2021 heeft een grote meerderheid van de kerkenraads­leden het Voorlopig Ontwerp (VO) van de verbouwing van de Brugkerk positief beoordeeld. Daarna presen­teerde architect Ron Verduijn dit ontwerp op 8 december tijdens een digitale gemeente-informatieavond via “kerkdienstgemist”.

Jammer dat er weer geen fysieke ge­meenteavond kon plaatsvinden, maar fijn dat de mogelijkheid be­staat online bijeen te komen: circa 75 adressen ofwel ongeveer 110 be­langstellenden hebben de uitzending meebeleefd. Daar zijn we als kern­team en kerkenraad erg blij mee.

De reacties vanuit de gemeente waren overwegend positief. Een aan­tal specifieke vragen over de aanpas­singen is beantwoord door de archi­tect. Meerdere vragen betroffen het kostenplaatje van het geheel. Welk prijskaartje hangt eraan?

Volgens het kerkenraadsbesluit van 19 mei 2021 mogen de aanpassingen van de Brugkerk in totaal niet meer kosten dan de verkoopopbrengst van het Ontmoetingskerkcomplex (OKC). Indien nodig kan dit taakstellende budget worden aangevuld met de onderhoudsvoorziening van het OKC. Verder geldt als minimumeis dat de kerkzaal inclusief het gedeelte rond de toren van de Brugkerk wordt aan­gepast. De kerkenraad zal het gebou­wenvraagstuk als geheel opnieuw bezien als aan deze eisen niet vol­daan kan worden óf als de burger­lijke gemeente geen vergunning voor de aanpassingen verleent.

Bij het Voorlopig Ontwerp is een globale kostenraming met een grote bandbreedte gemaakt. Die raming geeft een indruk van de kosten van de aanpassingen. Maar die raming is niet geschikt om te bepalen of het eerder genoemde taakstellende bud­get (de verkoopopbrengst van het OKC) wordt overschreden. Die ver­koopopbrengst is overigens ook nog niet bekend; een taxatie daarvan heeft wel een indruk gegeven.

De architect is bezig een concept Definitief Ontwerp met een meer concrete kostenraming samen te stellen. Hierin zal hij een aantal aan­passingen als optie verwerken. Daar­door kan, als de kostenraming hoger uitkomt dan de verwachte verkoop­prijs van het OKC, besloten worden een of meerdere voorgestelde aan­passingen niet of nog niet uit te voeren.

Eind januari 2022 zal de architect met de ambtenaar Monumenten­zorg van de gemeente Alphen aan den Rijn en een vertegenwoordiging van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) het eerste concept van het Definitief Ontwerp bespreken. Als dit positief ontvangen wordt, kan de aanvraag van de vergunning wor­den voorbereid en de behandelings­procedure voor de vergunningverle­ning worden bepaald. Deze proce­dure neemt 8 of 26 weken in beslag. Omdat in een eerdere fase het plan erg positief werd ontvangen, is een termijn van 8 weken aannemelijk.

Als de verwachting bestaat dat de vergunning wordt verleend zal de tendergroep van start gaan om in samenspraak met externe partijen te komen tot verkoop van het OKC.

In de volgende maandbrief zullen wij u weer verder informeren. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via toekomst.delen@pknkoudekerk.nl.

 

Namens het Kernteam

Project Toekomst Delen,

Dik de Vogel, secretaris

 

 

Geplaatst: 9 januari 2022

Berichten van het pastoresteam – januari/februari 2022

Geplaatst in: Nieuws

Goede wensen

Graag willen wij iedereen bedanken die ons een goede wens voor de Kerstdagen en het nieuwe jaar toe­zond. Wij wensen u allen voor 2022 toe dat geloof u sterk zal maken, dat hoop uw leven lichter zal maken en dat liefde u zal omringen!

 

Terugblik op het Kerstfeest

Dat was weer even slikken: een lege kerk tijdens de Kerstvieringen. Het betekende ook dat er een streep ging door heel veel al gemaakte plannen voor de Kerst. Op korte ter­mijn moesten er andere scenario’s bedacht worden. Wij danken alle vrijwilligers, die zich hebben ingezet om onder de gegeven omstandig­heden van de Kerstdiensten toch iets feestelijks te maken, voor hun flexi­biliteit en creativiteit!

 

Living apart together

Op z’n minst tot half januari zullen we als kerkleden weer genoegen moeten nemen met een soort LAT-relatie met elkaar: wel samen op hetzelfde moment bij dezelfde kerk­dienst betrokken en tegelijk ieder voor zich achter een eigen appa­raat… Tijdens de lockdown kunt u alleen online meedoen met de kerk­diensten. Andere activiteiten en ver­gaderingen gaan niet door of vinden ook online plaats.

Ondanks de nieuwe noodzakelijke maatregelen geven we de moed niet op. We proberen onder de gegeven omstandigheden werk te blijven ma­ken van het evangelie. En we leven mee met wie door de nieuwe lock­down in emotionele of economische problemen terechtkomen.

 

Kerkdiensten in de komende weken

Voor zondag 9 januari staat al vast dat u de kerkdienst alleen online kunt volgen via www.kerkdienstgemist.nl

Houd daarna de berichtgeving via website en afkondigingen voor de kerkdiensten in de gaten. Zodra we weer bezoekers tijdens de vieringen mogen ontvangen laten wij het u weten…

Hieronder noemen wij de kerk­diensten met een wat bijzonder accent:

 • Op zondag 9 januari nodigen wij u uit om thuis de Maaltijd van de Heer mee te vieren. Het blijft een beetje onwennig voelen om thuis een stukje brood te eten en een slokje wijn te drinken. En toch ma­ken deze tekenen ons, ook op af­stand, één in de liefde van Christus.
 • Helaas op 9 januari ook geen mid­dagviering voor wie het lopende avondmaal in de ochtend niet kunnen meevieren. Volgende keer beter…
 • Op zondag 16 januari begint de week van gebed voor de eenheid van alle christenen. In onze dorpen is het een traditie om op die zon­dag als katholieken en protestan­ten samen te komen onder één kerkdak. Of dat samenkomen er dit jaar in zit is zeer onzeker. Maar hoe dan ook zult u de oecumenische gebedsviering thuis kunnen volgen. Elk jaar kiezen christenen ergens op aarde het thema uit voor de viering. Voor 2022 hebben christe­nen uit het Midden-Oosten geko­zen voor het thema “Licht in het duister”. We lezen daarbij o.a. over de wijzen die uit het oosten komen om de Koning van de Joden te vin­den (Matteüs 2:1-12). Maar horen we dat verhaal niet korter na het Kerstfeest te lezen? Volgens de ka­lender van de westerse kerk wel. Maar in het Midden-Oosten wordt Kerst op 6 januari gevierd. En daar­om gaan ook de wijzen daar wat later op zoek naar het Licht…
 • Zondag 6 februari is de zondag van het Werelddiaconaat. Een goed moment om wat uitgebreider aan­dacht te besteden aan één van de hulpverleningsprojecten van Kerk in Actie in een armer gebied. Dit jaar richten wij de blik op het Afri­kaanse land Oeganda. De klimaat­opwarming veroorzaakt daar een dubbel probleem. Veel vaker is er grote droogte in Oeganda. Maar soms is er juist extreme regenval met overstromingen als gevolg.

Kerk in Actie helpt Oegandese boe­ren om beter voorbereid te zijn op deze omstandigheden.

 

Activiteiten door de week

Voor de komende weken staan vooralsnog bijna geen doordeweek­se activiteiten ingepland. We wach­ten even af tot we weer los mogen. Ook in dit geval geldt: let op nadere berichten vanaf het moment dat de overheid weer versoepelingen aan­kondigt.

 • Een activiteit die wel doorgang vindt, waar nodig online: de bijeen­komst van de groep Kerk-in-Bewe­ging op maandag 17 januari om 20.00 uur. Het onderwerp deze keer: “Bidden én werken” (p.141-162 uit het boek Tweecomponen­tenkerk van Arjan Zantingh). Wie wil meepraten: meldt u aan bij dominee Willem.
 • Wat ook doorgaat: de openstelling van één van onze kerkgebouwen op alle woensdagen tussen 10.30 en 11.30 uur. U kunt er even stil zijn, een kaarsje aansteken of een praatje maken met de aanwezige vrijwilliger of pastor. De Brugkerk staat voor u open op 12 en 26 januari en 9 februari. Op 19 januari en 2 februari wordt u ontvangen in de Ontmoetingskerk.

 

Hartelijke groet

Vrede en alle goeds voor u allen!

pastor Laurien Hoogerwerf en

dominee Willem Biesheuvel

Brief van de maand – januari/februari 2022

Geplaatst in: Nieuws

De Alfa en de Omikron

 

Het Griekse alfabet telt 24 letters. Eén letter komt er voor ons gevoel dubbel in voor: de o. De 24e en laat­ste letter van het Griekse alfabet is de omega: de lange o als in het Ne­derlandse woord bomen. De 15e let­ter is de omikron: de korte o als in ons woord bos.

Ziet u door de bomen het bos nog? In dat geval kunnen we verder naar het laatste hoofdstuk van de Bijbel. Daar hoort evangelist Johannes tij­dens een visioen of openbaring de stem van Jezus. Jezus zegt: “Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde”

(Openbaring 22:13).

In het evangelie van Johannes en ook in zijn Openbaring stuiten we steeds op “Ik ben-uitspraken” van Jezus. In dat nadrukkelijk uitgespro­ken “Ik ben” klinkt de bijbelse Naam van God door: “IK BEN ER”. Johannes onderstreept telkens hoe die Naam in Jezus werkelijkheid is geworden.

En nu zegt Jezus dus: “Ik ben de alfa, de eerste, het begin.” Jezus, Gods liefde die in Hem tastbaar is gewor­den, is volgens het laatste bijbel­hoofdstuk waar de hele geschiedenis om is begonnen.

En Jezus zegt: “Ik ben de omega, de laatste, het einde.” Met andere woorden: zijn liefde is ook waar de hele geschiedenis naartoe werkt.

Soms spreek ik mensen die de coro­napandemie zien als een voorteken van het naderende einde. Misschien hopen zij ook een beetje op het ein­de. Door alles wat er gebeurt in de wereld, en daarbij ook nog corona, zien zij het niet meer zo zitten.

Maar als Jezus zegt dat Hij de alfa en de omega is, bedoelt Hij ook dat wij eerst voorbij moeten aan alle letters daartussen. Het einde (of eigenlijk gebruikt Jezus hier een woord dat “voltooiing” betekent) komt niet voordat wij de hele geschiedenis, let­ter voor letter, zijn doorgegaan.

Meer nog: als Jezus zegt dat Hij de alfa en de omega is, bedoelt Hij dat Hijzelf tegelijk ook alle andere letters

van het alfabet is. Hij is eveneens de bèta, de gamma en ja de omikron. De boodschap van Jezus is dat de Naam van God de hele geschiedenis omspant. “Hij is er” altijd en overal. De boodschap van Jezus is dat die­zelfde God ook iedere letter van ons levensverhaal spelt. “Hij is er” om al­le mooie dagen maar ook alle moei­lijke momenten van ons leven met ons te delen!

De naam omikronvariant suggereert dat wij al over de helft van de coro­na­crisis zijn. Nog maar 9 letters van het (Griekse) alfabet te gaan… Maar de les van het jaar 2021 is dat het verloop van de pandemie zich nog niet laat voorspellen. Het zou zo­maar kunnen dat de geleerden na het passeren van de omegavariant het Hebreeuwse alfabet moeten gaan inzetten.

Wij kunnen al helemaal niet voor­spellen hoe en wanneer Gods ver­haal met de mensen voltooid zal worden. Misschien zijn we nog niet eens over de helft ook van die ge­schiedenis.

Wat wij wel zeker mogen weten, volgens evangelist Johannes en de hele Bijbel, is wat spreekt uit de Naam van God: dat Hij er bij is tij­dens iedere pagina van het verhaal. Hij is intens betrokken bij ieder hoofdstuk, alle alinea’s, elke regel en ieder lettertje van ons levensverhaal. De reden dat Hij zo intens is betrok­ken bij ons is omdat Hij er alle ver­trouwen in heeft dat wij er een mooi verhaal van zullen maken. Hij nodigt ons allemaal uit om een bijzondere rol te spelen in zijn geschiedenis!

Jezus zegt: “Ik ben de alfa en de omega.” Maar aan het begin van het jaar 2022 mogen wij ervan verzekerd zijn dat de letter die Hem nu het meeste bezighoudt, de omikron is.

Wij mogen ervan verzekerd zijn dat Hij ziet hoe velen lijden onder het virus en de gevolgen van de maatre­gelen ertegen. Hij laat ons weten dat wij ook nu op Gods Naam mogen vertrouwen. En Hij roept ons om, waar wij kunnen, die Naam waar te maken. Hij roept ons om er voor el­kaar te zijn zoals Hij er is.

Laten we daarom niet de moed ver­liezen. Laten we erop vertrouwen dat God erbij is ook op iedere blad­zijde van het coronaverhaal. Laten we erop vertrouwen dat Hij tijdens iedere crisis nieuwe kansen voor en door ons blijft scheppen!

Ik wens u van harte een gezegend 2022 toe!

 

dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

Geplaatst: 9 januari 2022

1 2 3 4 99