Berichten van het pastoresteam – april 2021

Geplaatst in: Nieuws | 0

 

Licht dat terugkomt

Twee jaren op een rij niet samen Pasen kunnen vieren in de kerk. Dat doet pijn. Net als alle andere dingen die we missen… Maar Pasen is het feest van het licht dat niet gedoofd kan worden, van liefde die altijd blijft, van steeds weer nieuwe hoop. Laten we probe­ren om op het Paasfeest die hoop uit te stralen. En er is ook reden om weer wat hoopvoller te zijn. Van veel tachtig­plussers horen wij dat zij al minstens één keer gevaccineerd zijn. De eerste stap op weg naar een leven met minder beperkingen.

Kliederkerk?

Zal het weer mogen? Voor zondag 25 april om 15.00 uur is er een Klie­derkerk gepland voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun ouders… Houd de website en de Groene Hart­koerier in de gaten: daarin houden we je op de hoogte of het door kan gaan of dat er een alternatief pro­gramma komt of dat we toch weer alles moeten afblazen.

Kerk in Beweging

Op woensdag 3 maart kwam een groep gemeenteleden digitaal bijeen voor de eerste in een serie gesprek­ken over de vraag hoe we in een snel veranderende wereld kerk van Chris­tus kunnen blijven. We hebben ge­sproken over wat we vinden maar ook over wat we missen in onze ei­gen kerk. Het volgende gesprek staat gepland voor woensdag 31 maart om 20.00 uur, ook weer digitaal. Als leidraad voor de gesprekken gebruiken we het boek Tweecompo­nentenkerk van Arjen Zantingh. Deze keer gaat het over hoofdstuk 2, pagina 21-39. Wie wil aansluiten kan zich melden bij dominee Willem.

Trefgroep online

Op woensdag 7 april om 20.00 uur is er weer een online Tref-gespreks­avond. We spreken deze keer over de Heilige Geest en of en hoe je die ervaart in je eigen leven. Dominee Willem bereidt deze keer de avond voor en wie wil meepraten kan zich ook aanmelden bij hem.

Videoboodschappen

In de week voor Pasen kunt u op on­ze website een gezamenlijke video­boodschap vinden van pastor Lâm, pastor Laurien en dominee Willem. En ook halverwege april verschijnt er weer een nieuw videoverhaal.

 Open Kerk

Op alle woensdagen tussen 10.30 en 11.30 uur is één van onze kerken open. U bent dan welkom om een kaarsje aan te steken, voor een praatje, voor een gebed of om even stil te zijn. U wordt ontvangen door een vrijwilliger of door één van ons.

 • De Brugkerk staat voor u open op de woensdagen 24 maart, 7 en 21 april en 5 mei.
 • U bent welkom in de Ont­moetingskerk op de woensdagen 31 maart en 14 en 28 april.

Pastoraat

Een jaar lang zijn ondergetekenden in hun pastorale bezoekwerk met aarzeling te werk gegaan. Waar nodig en waar het kon brachten we wel bezoeken. Maar we wilden ook niemand besmetten… Nu de meeste tachtigplussers zijn gevaccineerd willen we om te beginnen voor die doelgroep ons normale bezoekwerk weer gaan opstarten. Dat betekent dat wij vanaf Pasen aan de tachtigplussers weer kaarten zullen gaan versturen, bezorgd door Edith Bol, waarmee we ons bezoek aankondigen. Natuurlijk is het geheel aan u om aan te geven of u (al) wel bezoek wilt ontvangen. Op de kaart staat ons telefoonnummer om een bezoek af te zeggen of afspraak te wijzigen.

Gebouwenbesluit

Het is de bedoeling dat de kerken­raad voor de zomer een besluit gaat nemen over welke van onze kerken afgestoten zal worden. Uiteraard krijgt u alle kans om uw mening te laten horen over wat eerst als een “voorgenomen besluit” aan u zal worden gepresenteerd. Pas daarna kan de kerkenraad een definitief besluit nemen. Welk besluit er ook genomen wordt, het zal helaas in alle gevallen pijn doen. Wij doen een beroep op u om elkaar te blijven vasthouden. Wij hopen dat, als het besluit genomen is, er ook weer energie vrijkomt om ons met z’n allen te richten op een betekenisvolle toekomst voor onze gemeente!

 

Hartelijke groet

pastor Laurien Hoogerwerf en

dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

Geplaatst: 6 april 2021

Onze diensten tijdens Pasen

Geplaatst in: Nieuws | 0

Licht dat terugkomt

Twee jaren op een rij niet samen Pasen kunnen vieren in de kerk. Dat doet pijn. Net als alle andere dingen die we missen… Maar Pasen is het feest van het licht dat niet gedoofd kan worden, van liefde die altijd blijft, van steeds weer nieuwe hoop. Laten we probe­ren om op het Paasfeest die hoop uit te stralen. En er is ook reden om weer wat hoopvoller te zijn. Van veel tachtig­plussers horen wij dat zij al minstens één keer gevaccineerd zijn. De eerste stap op weg naar een leven met minder beperkingen.

 

Stille Week

In de Stille Week voelen wij ons verbonden met Jezus als Hij de weg van het lijden gaat.

 • Op woensdag 31 maart kunt u kijken naar de laatste in de serie oecume­nische bezinningen in de Veertigda­gentijd. Deze keer met pastor Laurien.
 • Op de Witte Donderdag laten wij ons met Jezus’ leerlingen voeden door zijn liefde die tot het uiterste gaat. Wij nodigen u ook weer uit om thuis de Maaltijd mee te vieren.
 • Op de Goede Vrijdag worden we stil als we horen hoe Jezus wordt gekruisigd. In de kerk worden de kaarsen gedoofd.
 • Tijdens de Paaswakeviering op zater­dag halen we het licht van Pasen alvast naar ons toe. U zou thuis ook een kaars kunnen klaarzetten en die kunnen aansteken als de nieuwe Paaskaars de kerk is ingedragen. We vragen u ook om een schaaltje met water gereed te houden.

De uitzendingen van de Stille Weekvieringen worden uitgezonden vanuit de Brugkerk. De aanvangstijd van alle drie de vieringen is 19.30 uur. Dat hebben we zo besloten omdat dan mogelijk de avondklok nog van kracht is.

 

Paasfeest

“Het wonder van het leven”: dat is het thema van de Paasviering op eerste Paasdag 4 april. Er zal muziek zijn van het orgel, bespeeld door Lennard Esveld, én van de viool van mevrouw Nuno Malajuwara. Marjan en Jan zullen voor ons zingen. En uw beide pastores gaan samen voor. En ook mag er op het Paasfeest een kindje worden gedoopt: Julia Jacque­line, de dochter van Gert en Iris en het zusje van Féline. In de oude kerk was Pasen hét mo­ment waarop er werd gedoopt (zie Brief van de maand). Als u een wens aan de dopeling en haar ouders wilt meegeven, dan kunt u die bij dominee Willem in de bus doen.

 

Onze diensten tijdens Pasen

 • Zondag 28 maart – Palmzondag in de Brugkerk om  10.00 uur met Ds. W. Biesheuvel
 • Donderdag 1 april – Witte Donderdag in de Ontmoetingskerk om 19.30 uur met Ds. W. Biesheuvel/Stille Week-commissie, Viering van het Heilig Avondmaal
 • Vrijdag 2 april – Goede Vrijdag in de Ontmoetingskerk om 19.30 uur met Pastor L.J. Hoogerwerf/Stille Week-commissie
 • Zaterdag 3 april – Stille Zaterdag in de Ontmoetingskerk om 19.30 uur met Ds. W. Biesheuvel/Stille Week-commissie
 • Zondag 4 april – Eerste Paasdag in de Ontmoetingskerk om 9.45 uur met Ds. W. Biesheuvel/Pastor L.J. Hoogerwerf, Paasviering met voorafgaand muziek

 

Kijk mee via kerkdienstgemist.nl

 

 

 

 

Geplaatst: 20 maart 2021

Brief van de maand – maart/april 2021

Geplaatst in: Nieuws | 0

Paasbest

“In het wit gekleed stonden ze voor de troon en voor het Lam” (Openbaring 7:9)

Vroeger kwamen op het Paasfeest voor het eerst de nieuwe zomerkle­ren uit de kast. Zo was het althans bij mij thuis. Enkele weken eerder had­den alle gezinsleden in hetzelfde mo­dewarenhuis in de stad een nieuwe combinatie uitgezocht. En wij waren niet de enigen. Op Paasmorgen hing er in de kerk een onmiskenbare nieuwe kledinglucht.

Eerlijk gezegd voelde ik mij meestal ongelukkig in de nieuwe outfit. Er was mij toch weer een prikbroek op­gedrongen. En herinnert u zich de pully nog? Een strak om mijn toen gezette lijf gesloten trui met een col en gemaakt van synthetisch mate­riaal. Van de Paasfeesten uit mijn jeugd heb ik vooral de jeuk en het zweten onthouden…

Tegenwoordig dragen velen hun net­ste kleren tijdens hun werk en be­zoekt men de kerk vaak in vrijetijds­kleding.

En wie zich toch op haar of zijn Paas­best wil tonen heeft in 2021 pech. In kledingwinkels kun je alleen op af­spraak terecht. En voor de tweede maal op een rij vieren we Pasen zon­der bezoekers in de kerk. Niemand die je nieuwe jurk of pak kan bewon­deren…

Toch blijft er nog één goede reden over om je op eerste Paasdag wel in het nieuw te steken. Nieuwe kleding is ook een symbool van het nieuwe leven dat wij met Pasen vieren. Het herinnert aan een oud kerkelijk gebruik.

In de beginjaren van de kerk ont­vangen vooral volwassenen het te­ken van de doop. Meestal gebeurt dat tijdens het Paasfeest.

Eerst verdiepen de aspirant-dope­lingen zich een jaar lang in het evan­gelie. Tijdens de laatste Veertig Dagen voor Pasen vasten zij en con­centreren ze zich op wat het bete­kent om een leerling van Jezus te zijn. Vasten betekent niet alleen wei­nig eten, maar ook je onthouden van intimiteit én je niet wassen. Met als gevolg dat de geloofsleerlingen er na die Veertig Dagen allesbehalve op z’n Paasbest uitzien…

Maar ondertussen heeft zich in hun innerlijk een reinigingsproces vol­trokken. Er is daar ruimte ontstaan voor nog meer geloof en nieuwe hoop en sterke liefde.

En als ze dan op het Paasfeest wor­den ondergedompeld lijkt het alsof met alle vuil ook alle wanhoop en bitterheid van hen worden afge­spoeld. Komende uit het doopwater worden ze gehuld in een schoon wit kleed en krijgen een brandende kaars in de handen gedrukt. Tekenen van hun nieuwe leven in het licht van Christus.

Kleding is meer dan een gebruiks­artikel dat ons lichaam beschermt te­gen kou of warmte. Door de manier waarop wij ons kleden laten wij ook zien wie wij zijn. Onze kleren onthul­len iets van onze identiteit.

Het witte kleed dat de dopelingen in de oude kerk krijgen omgeslagen spreekt van hun nieuwe identiteit. Zij beleven hun doop als een sterven en opstaan samen met Christus. De boodschap van Pasen is dat Gods liefde zich door geen kwaad en zelfs niet door de dood laat stuiten. En die boodschap plaatst hun leven in een nieuw perspectief. Licht en hoop en vertrouwen zijn voortaan richting­gevend in hun leven.

In deze tijd worden vooral kinderen gedoopt. Vaak dragen ook kleine do­pelingen een witte doopjurk.

Pasgeborenen hebben nog niet een duidelijke identiteit. Toch laat hun witte kleed zien wie zij principieel nu al zijn: lichtkinderen van God.

En nog een gebruik uit de vroege kerk leeft voort. In verbondenheid met hun nieuwe zusters en broeders kleedde de hele gemeente zich op het Paasfeest op haar Paasbest. Dat voelde ook als een herinnering aan ieders eigen doop. Met hun beste kleren aan lieten de christenen van toen aan elkaar zien dat zij zich nog steeds nieuwe mensen wisten. Dat hun identiteit nog steeds werd bepaald door de hoop van het Paasevangelie.

Persoonlijk voel ik mij altijd het meest op mijn gemak in een oud kloffie dat niet prikt of te strak zit. Toch is er iets voor te zeggen om juist in coronatijd op het Paasfeest iets moois uit de kast te halen. Als een teken dat wij ons niet door corona of andere donkere krachten naar beneden willen laten trekken. Om zo uit te stralen dat wij leven van de hoop van Pasen!

 

Ik wens u allemaal hoopvolle Paasdagen toe!

 

dominee Willem Biesheuvel

 

 

 

 

Geplaatst: 20 maart 2021

1 2 3 4 84